");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 25001-25100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นัฐพัชร์ แปลว่า
[ณัฐพัชร์]
เพ็ญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเจริญ
เนียนวิภา แปลว่า
รัศมีอันละเอียด
ปุณทรดา แปลว่า
[ปุณณ์รดา]
ปารวัณ แปลว่า
เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
สุพิชชา แปลว่า
มีความรู้ดี
อิศรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ภูริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งปัญญา
นาถฤดี แปลว่า
เป็นที่พึ่งของใจ
ธันยะพร แปลว่า
การเลี้ยงดูที่ประเสริฐ
นครินทร์พร แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
ทรงศร แปลว่า
ยิงธนู
ศิริณัชชา แปลว่า
การทำให้มีความรู้อันประเสริฐ
ปิยพจน์ แปลว่า
คำพูดอันเป็นที่รัก
พรรณปวีณ์ แปลว่า
ผู้ฉลาด
สุภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
สนธิพร แปลว่า
การติดต่อที่ประเสริฐ
มนทวรรณพัสตร์ แปลว่า
ผู้มีผ้าสวยงามดุจดาวพระเสาร์
รัตกานต์ แปลว่า
รักและชอบใจ
อำนวยศิลป์ แปลว่า
ช่วยเหลือในงานศิลปะ
ศรเทพ แปลว่า
ธนูของเทวดา
มณีวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดีดุจแก้วมณี
อิงกมล แปลว่า
ที่พึ่งของใจ
นฐนันท์ แปลว่า
[ณฐนันท์]
สุปราณ แปลว่า
ผู้มีชีวิตที่ดี
อมรยุพา แปลว่า
นางฟ้า
มกรณ์ แปลว่า
[มกร]
ธัญยารัตน์ แปลว่า
แก้วที่สวยงาม
พรณิกา แปลว่า
[พรนิภา]
นิราภัทร แปลว่า
ความเจริญที่จากไป(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
วิริยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ
ณัชมาศ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจทองคำ
วริศร์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในความเจริญ
ราชขจรศักดิ์ แปลว่า
พระราชาที่มีอำนาจแผ่ไพศาล
รำพรรณ แปลว่า
ชนิดของการร่ายรำ
ธณพร แปลว่า
[ธนพร]
สุรวดี แปลว่า
นางฟ้า
ปุณยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความดีเป็นเครื่องประดับ
ธัญญชนก แปลว่า
บิดาผู้มีโชค
พรรทิภา แปลว่า
ณพล แปลว่า
ที่รวบรวมพลกำลัง
แสง แปลว่า
แสง
พรพยุง แปลว่า
ความประเสริฐที่ค้ำจุน
รุจยา แปลว่า
น่ารัก
นภัสดา แปลว่า
ปิยะพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
ภีมพัชร์ แปลว่า
ผู้น่าเกรงขามดุจเพชร
สุวินตรา แปลว่า
นันธยภรณ์ แปลว่า
บุนโฮม แปลว่า
ประจักษ์กร แปลว่า
เแสงที่ปรากฎชัด
รสกร แปลว่า
ไพเราะ พอใจ งดงาม
เพชรพิมล แปลว่า
เพชรที่บริสุทธิ์
ดนุสรณ์ แปลว่า
ที่พึ่งแห่งตน
โสภาวัน แปลว่า
วันที่งดงาม
ธัญพิศิษย์ แปลว่า
นักเรียนผู้ประเสริฐ
อนงค์นาฎ แปลว่า
หญิงงามที่ร่ายรำ
มณฑนรรณห์ แปลว่า
พิณรัตน์ แปลว่า
พิณที่มีค่ามาก
มาดี แปลว่า
มาดี
นนทพล แปลว่า
กำลังที่น่ายินดี
นัฎฐกานต์ แปลว่า
[ณัฐกานต์]
ภักตร์พิมล แปลว่า
ดรรชนีย์ แปลว่า
ศิราไล แปลว่า
สรินญา แปลว่า
โสมพรรณ์กร แปลว่า
บ่อเกิดของผิวที่งดงามแห่งจันทร์
สิทธินัย แปลว่า
ความสำเร็จที่สำคัญ
ภรณิดา แปลว่า
บรรลือศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่กระจายไป
พชรภัทร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
ปวรรุจ แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
พัณณ์ชิชนก แปลว่า
ศุภาวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญอันประเสริฐ
อรุณโรจน์ แปลว่า
ตอนเช้าที่รุ่งเรือง
ธนัญชัย แปลว่า
ผู้พิชิตทรัพย์
ณฏฐมนฑ์ แปลว่า
เมธารักษ์ แปลว่า
ผู้ได้รับการปกป้องโดยนักปราชญ์
มนุเชษฐ์ แปลว่า
สิชัยเจริญ แปลว่า
ศิชัยเจริญ แปลว่า
รองการญ์ แปลว่า
วรัทญา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันประเสริฐ
เวโรนิกา แปลว่า
ธันวภิสิทธิ์ แปลว่า
เสกศักดา แปลว่า
เนรมิตด้วยอำนาจ
อันน์ญาดา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เรื่องข้าว
ปาริยา แปลว่า
พัชร์ราณี แปลว่า
เพชรของพระราชินี
ปักษยกร แปลว่า
ศิกานต์ แปลว่า
ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
วิทิต แปลว่า
ผู้คงแก่เรียน ผู้รู้
วัฒพงศ์ แปลว่า
ภาสพิชญ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ศุภผล แปลว่า
สิ่งที่เกิดจากการกระทำอันเป็นมงคล
ณภาดา แปลว่า
ผู้มีแสงแห่งปัญญา
ณัฏฐรินทร์ แปลว่า
บวร แปลว่า
ประเสริฐ ลํ้าเลิศ
ดนุชภร แปลว่า
ลูกชายผู้ค้ำจุน
ศุภนุช แปลว่า
น้องหญิงผู้สวยงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี