");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2401-2500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภานุวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภคพร แปลว่า
มีโชคอันประเสริฐ
ภูวนันท์ แปลว่า
ยินดีในแผ่นดิน
ภูริศร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
ภัทรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐ
ภัคพล แปลว่า
กำลังแห่งโชค
ภัควลัญชญ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีโชค
ภูริชญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดิน
ภาคินากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดโชค
ภาคินาธร แปลว่า
ผู้มีโชค
ภรณ์ชนก แปลว่า
การเลี้ยงดูบิดา
ภาณุพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวผ่องใสประดุจพระอาทิตย์
ภาณุพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของพระอาทิตย์
ภัทรสิริยา แปลว่า
ผู้มีความงามอันประเสริฐ
ภูดิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญ
ภัทรินญา แปลว่า
ผู้มีสิริมงคลด้วยภูมิความรู้
ภูบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
ภรัณยา แปลว่า
การบำรุงเลี้ยง การอุปถัมภ์ค้ำจุน
ภคนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
ภัทรฐิดา แปลว่า
ผู้มีความเจริญอันมั่นคง
ภัคพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
ภัทร์รพี แปลว่า
ประเสริฐดั่งพระอาทิตย์
ภูริญ แปลว่า
ความรู้ในแผ่นดิน
ภูษณิศา แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้ที่เหนือกว่าคนทั้งปวง
ภาสุ แปลว่า
สว่างดี
ภัทร์ฐิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐ
ภัทรพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
ภัทรโภคิน แปลว่า
ผู้บริโภคสิ่งที่ประเสริฐ
ภานุชนาถ แปลว่า
แสงสว่างของหญิงสาวผู้เป็นที่พึ่ง
ภัทรกันย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ภูฟ้า แปลว่า
ภูเขาและท้องฟ้า
ภิรมย์ แปลว่า
พอใจ , ยินดี
ภารดี แปลว่า
ถ้อยคํา คําพูด ภาษา
ภัทรวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณดีงาม
ภัสชา แปลว่า
เกิดแสง
ภาสินี แปลว่า
มีความรุ่งเรืองสว่างไสว,หญิงที่เป็นดั่งแสงสว่าง
ภัครชัย แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ภัคภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนโชค
ภาสิน แปลว่า
ส่องสว่าง
ภิชชญา แปลว่า
มีความรู้แตกฉาน
ภัสสภร แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างในการเลี้ยงดู
ภัสณิชา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
ภาคิน แปลว่า
ผู้มีโชค, มีกำไร
ภัตธนสันต์ แปลว่า
ผู้ที่มีอาหารและทรัพย์บริบูรณ์
ภัสรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
ภูษณาภรณ์ แปลว่า
เสื้อผ้าเครื่องประดับ,เครื่องประดับเสื้อผ้า
ภาวิณี แปลว่า
ผู้มีความเจริญ
ภริม แปลว่า
พอใจ, ยินดี
ภัทรธิชา แปลว่า
เชื้อสายอันประเสริฐ หรือ เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่
ภชมล แปลว่า
ผู้รู้จักแยกแยะความมัวหมอง
ภณิตา แปลว่า
ผู้พูด
ภภีม แปลว่า
มีความน่าเกรงขาม
ภรภัทร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนอันประเสริฐ
ภริน แปลว่า
น้ำที่เลี้ยงดู,น้ำที่ค้ำจุน
ภัทรา แปลว่า
งาม น่ารัก ดี เจริญ ประเสริฐ
ภูวินท์ แปลว่า
ผู้มีแผ่นดิน
ภานุรุจ แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างดุจพระอาทิตย์
ภศพร แปลว่า
รัศมีความประเสริฐ
ภุตภู แปลว่า
ผู้ครองแผ่นดินแล้ว
ภานุพงศ์ แปลว่า
เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์, เผ่าพันธุ์ของผู้สว่างไสว
ภูริวัจน์ แปลว่า
ผู้มีคำพูดอันฉลาด,ผู้มีความฉลาดในการพูด
ภัทธิรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภัทรวดี แปลว่า
มีความเจริญ มีสิริมงคล
ภัทรียา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ,ผู้เจริญ
เภรี แปลว่า
กลอง
ภรต แปลว่า
ผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร
ภัทร แปลว่า
ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
ภาวินี แปลว่า
หญิงผู้มีความเจริญ
ภาวนา แปลว่า
การทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจ
ภาสกร แปลว่า
ผู้ทำให้สว่าง, พระอาทิตย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี