");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24801-24900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปิยารัตน์ แปลว่า
รักดุจดวงแก้ว ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
เนียน แปลว่า
เรียบ
ศุลีพร แปลว่า
ความปรารถนาของพระอินทร์
ธัญฐิชา แปลว่า
[ธัญทิชา]
นิจวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามตลอดไป
สาทริยา แปลว่า
การแสดงความเอื้อเฟื้อ,ความเคารพ
สิริจรรยา แปลว่า
ความประพฤติที่งดงามยิ่ง
ปยุต แปลว่า
ความขยันขันแข็ง
สิวะพร แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ธัญณีย์ แปลว่า
[ธัญสินี]
สุรอนงค์ แปลว่า
นางฟ้า
ปรัชณา แปลว่า
[ปรัชญา]
ธัชพรรณ แปลว่า
สีของธงชัย
แสวงทอง แปลว่า
หาทอง
พวงพร แปลว่า
ช่ออันประเสริฐ
นิรุต แปลว่า
ไม่มีเสียง(ไม่ควรนำมาตั้งชือ)
นิมิตขวัญ แปลว่า
สร้างมิ่งขวัญ
วิทิยา แปลว่า
[วิทยา]
วิริทธิ์พล แปลว่า
กำลังแห่งความสำเร็จอันประเสริฐ
ศิริภรพัน แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความดีพันประการ
สุเชาว์ แปลว่า
ผู้มีความรวดเร็ว
วรรณชนก แปลว่า
เชื้อสายของบิดา
วีระพัฒน์ แปลว่า
มีความกล้าหาญขึ้น
นริท แปลว่า
[นริศ]
นภาพี แปลว่า
ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่
พัณณ์พัชรา แปลว่า
สีของเพชร
พนมเทียน แปลว่า
เปลวเทียนยามแสงโชนสว่างได้ที่
ปรียพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรัก
ณัฐฐิรา แปลว่า
[ณัฐธิรา]
ภาลินีย์ แปลว่า
[ภาวินี]
ณัฐณี แปลว่า
หญิงผู้เป็นปราชญ์
ธัฏฐนนท์ แปลว่า
[ณัฐนนท์]
นฤปนาถ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่พึ่ง
ธกฤต แปลว่า
ผู้กระทำ
ศิริณัฐดา แปลว่า
ปราชญ์ผู้เจริญมาก
นัฐณิชา แปลว่า
[ณัฐณิชา]
ปาณชัย แปลว่า
ชัยชนะในชีวิต
เพ็ญโสภา แปลว่า
งามดุจจันทร์เพ็ญ
อลิศษา แปลว่า
[อลิสรา]
พริยา แปลว่า
[พิริยา]
สุพิชาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดีเป็นเครื่องประดับตน
ณัทปภา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้เป็นแสงสว่าง
ปัถย์ แปลว่า
ผู้เหมาะสม
ปัถม์ แปลว่า
[ปัทม์]
พัฒนสิน แปลว่า
เจริญในทรัพย์
พนัสภิรมย์ แปลว่า
พักผ่อนในป่า
พริตา แปลว่า
[ภริดา]
วระโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
พรไพรินทร์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่ในป่าและประเสริฐ
รุจิรัฐ แปลว่า
ประเทศที่รุ่งเรือง
วัชรวัลย์ แปลว่า
สายฟ้า
วิชชวรา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ดนิษา แปลว่า
[วนิษา]
ไทศิกา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
ภูเมศร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
รณพร แปลว่า
การรบอันประเสริฐ
สิรินทิพย์ แปลว่า
[สิรินทร์ทิพย์]
มารดา แปลว่า
แม่
นิรัช แปลว่า
ผู้ปราศจากกิเลส
ภูริพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญในแผ่นดิน
ศิริภักดิ์ แปลว่า
ความจงรักภักดีอันประเสริฐ
ภัทรกาญจน์ แปลว่า
ทองอันประเสริฐ
ภัทรธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ปัทมิณี แปลว่า
[ปัทมามณี]
สิตาภพ แปลว่า
โลกที่สดใสด้วยรอยยิ้ม
ณัฐฑินีย์ แปลว่า
[ณัฐินี]
อรรถยา แปลว่า
เหมาะสม มั่งมี ฉลาด
อธิตยา แปลว่า
[อธิติยา]
มริสา แปลว่า
[มาริสา]
นวลใย แปลว่า
งาม
ไวชญานี แปลว่า
ผู้มีความรู้อันรวดเร็ว
ปุญญารัตน์ แปลว่า
ความดีอันประเสริฐ
ศลิสา แปลว่า
[ศลิษา]
พงศ แปลว่า
เชื้อสาย
พัศวุฒิ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
เมษินีย์ แปลว่า
[เมธินี]
ตวง แปลว่า
ตักด้วยภาชนะต่าง ๆ เพื่อให้รู้จํานวนหรือปริมาณ
ปัญญาคม แปลว่า
ปัญญาเฉียบแหลม
ปัญจพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญ ๕ ประการ
นวนิดา แปลว่า
[วนิดา]
พิมพ์ณัฐชยา แปลว่า
ผู้เอาชัยชนะของนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
ณัฐภัทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ภัทรดา แปลว่า
ซื่อตรง
วุทธิมา แปลว่า
[พุทธิมา]
มาลีณ แปลว่า
[มาลินี]
นันทรา แปลว่า
[นันทา]
อิสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
สุพีชา แปลว่า
ผู้เกิดมาใหญ่
สุมณฑาทิพย์ แปลว่า
ดอกมณฑาเป็นของเทวดา
พิมพิลาไลย แปลว่า
หญิงผู้มีรูปงาม ,หญิงผู้เป็นภรรยาของขุนแผนในเรื่องขุนช้างขุนแผน
ณ้ฐภูมินทร์ แปลว่า
นักปรา๙ญ์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
อัญพชร์ แปลว่า
เพชรที่ดำรงอยู่
ธนาวันต์ แปลว่า
ผู้ละทิ้งทรัพย์สมบัติ
นิธิณันท์ แปลว่า
[นิธินันท์]
รุ่งเรืองชัย แปลว่า
รุ่งเรืองในชัยชนะ
ธนวิทญ์ แปลว่า
[ธนวิทย์]
นิษาชล แปลว่า
[นิศาชล]
อัมภาพร แปลว่า
[อัมพาพร]
เอกนครินทร์ แปลว่า
กษัตริย์ผู้เป็นที่หนึ่ง
ปัฐมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับขั้นต้น
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี