");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24701-24800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อาทิตยาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจพระอาทิตย์
อาทิตยานันท์ แปลว่า
ชอบใจในพระอาทิตย์
วรทิษณ์ แปลว่า
[วรธิษณ์]
อณินาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งสูงสุด
วริศวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เป็นใหญ่ในความดี
พรมงคล แปลว่า
สิ่งที่ดีที่ประเสริฐ
ศรานันท์ แปลว่า
ยินดีในศร
ทอรุ้ง แปลว่า
การเกิดรุ้งกินน้ำ
ปวีร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ชาญฉลาด
ศุภะธัญญา แปลว่า
โชคแห่งความดีงาม
นฤธร แปลว่า
บุคคลผู้ทรงไว้
ศุภธัญญา แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
ธราภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแผ่นดิน
สุทธิญา แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์
ธัญกมล แปลว่า
ใจประเสริฐ ใจดี
ธันย์จิรา แปลว่า
มั่นคงในโชค
นราศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของมนุษย์
ภูวรา แปลว่า
โลกของความดี
รสิตา แปลว่า
ชอบทอง รสนิยม
ธัญยกันต์ แปลว่า
มีความน่ารักและความดี
สามัคคี แปลว่า
ความพร้อมเพรียงกัน, ความปรองดองกัน
อินทอง แปลว่า
[อินทร์ทอง]
ณัฐฏิญาพร แปลว่า
[ณัฏฐิญาพร]
วิศณุ แปลว่า
[วิษณุ]
ศริวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
ปณัฐติญา แปลว่า
ณัฏฐณิชชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาบริสุทธิ์
ศศิฉาย แปลว่า
พระจันทร์ส่องแสง
นิตย์นภา แปลว่า
ตลอดกาล
ประภัสวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
เพ็ญพิชชา แปลว่า
เต็มด้วยความรู้
สุรสรีย์ แปลว่า
ณยานุช แปลว่า
[ปณยานุช]
ณพสิษฐิ์ แปลว่า
[นพสิทธิ์]
พงศ์อมร แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ทิพาพรรณ แปลว่า
ผิวที่สว่างสดใส
นภัสดล แปลว่า
ชั้นฟ้า สวรรค์
ปฤณา แปลว่า
[ปฤษณา]
ก่อ แปลว่า
สร้าง
ปพิชญ์สรา แปลว่า
[ปภาพิชญ์สรา]
สภาวิณี แปลว่า
[ภาวินี]
จันทน์ แปลว่า
ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทํายาและปรุงเครื่องหอม
เดชพงค์ แปลว่า
[เดชพงศ์]
ณัฏฐณัชชา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ทักษวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความชำนาญ
วาส แปลว่า
[วาสนา]
พิโมกษ์ แปลว่า
[พิโมกข์]
ปัญญากร แปลว่า
บ่อเกิดแห่งปัญญา
สุผกา แปลว่า
ดอกไม้งาม
พิมลมาศ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ดุจทองคำ
ณัฐพิชา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ปณัฐณัชชา แปลว่า
[ณัฐณัชชา]
ธัญญภัทร์ แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
พัทธกานต์ แปลว่า
ความรักความผูกพัน
วทิยาภัทร์ แปลว่า
[วิทยาภัทร์]
บุษญากรณ์ แปลว่า
[บุษยากรณ์]
วีนัส แปลว่า
เทพีวีนัสซึ่งเป็นเทพีประจำดาวศุกร์
ปันนวิทย์ แปลว่า
[ปัณณวิทย์]
วรัชญาณ์ แปลว่า
[วรัชยา]
พานทอง แปลว่า
พานที่ทำด้วยทองคำ
ปัณญวิชญ์ แปลว่า
[ปัณยวิชญ์]
ณิฌาฎา แปลว่า
[ณิชาดา]
ณพัฒอร แปลว่า
[ณภัทรอร]
พูนสิน แปลว่า
การทำให้ทรัพย์เพิ่มขึ้น
เดชฤทัย แปลว่า
อำนาจของหัวใจ
ออมพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประหยัด
ธีรธิป แปลว่า
[ธีราธิป]
วีระธาวิน แปลว่า
ความกล้าหาญอันบริสุทธิ์
นรเศรษฐ์ แปลว่า
คนดี พระราชา
ศุภธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ที่ดีงาม
ประภาศรี แปลว่า
แสงสว่างที่สวยงาม แสงสว่างที่เป็นมงคล
สมสมร แปลว่า
ควรแก่นางอันเป็นที่รัก
อัจจิมานันต์ แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
สวเนาวรัตน์ แปลว่า
ผู้มีแก้ว ๙ ประการเป็นของตน
อัจจิมาณัฐ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ํธานี แปลว่า
เมือง
ดวงภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนดวงชะตา
พงค์ศิริ แปลว่า
[พงศ์ศิริ]
วัฒณชัย แปลว่า
[วัฒนชัย]
วิสสุตา แปลว่า
มีชื่อเสียงปรากฎ
ธณภรรณ แปลว่า
[ธนพรรณ]
สไบพร แปลว่า
ผ้าคาดอกที่งดงาม ผ้าคาดอกอันประเสริฐ
อบพรรณณิภา แปลว่า
[อบพรรณิภา]
ศิริกัญจนา แปลว่า
งดงามดุจทอง
นาตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งนา
อัยภัคน์ แปลว่า
[อัยยภัค]
พัทริน แปลว่า
[ภัทรินทร์]
ภัคทร แปลว่า
[ภัคธร]
ศิวะพร แปลว่า
ความปรารถนาของพระอิศวร
พิมพ์ชญาพรรณ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างในด้านความรู้และผิวพรรณงาม
รังสิตา แปลว่า
พริมวรินทน์ แปลว่า
[พริมวรินทร์]
ณรัก แปลว่า
ที่รัก
อัญญกร แปลว่า
ทำให้เกิดปัญญา
วีรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
ศศิลลิล แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม
ทิพย์ทิวา แปลว่า
กลางวันของสวรรค์
นิย แปลว่า
ศิลป์สุภา แปลว่า
ศิลปะอันงดงาม
สมเด็จ แปลว่า
ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี