");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24601-24700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นุชประวีณ์ แปลว่า
น้องสาวที่ฉลาด
ณัณณ์นภัส แปลว่า
[นันท์นภัส]
ณมน แปลว่า
ที่รัก,ผู้ที่อยู่ในหัวใจ
สายเพ็ชร แปลว่า
เส้นที่เป็นเพชร
ภัทระนิษฐ์ แปลว่า
สำเร็จดี
อาสม แปลว่า
ศักดิ์สิน แปลว่า
มีอำนาจและมีทรัพย์
พรพัชรนันท แปลว่า
ยินดีในเพชรอันประเสริฐ
อัญฑริกา แปลว่า
มีปัญญาดุุจดอกบัวขาว
ภัคจิราภา แปลว่า
มีโชคอันรุ่งเรืองนาน
ภรรควดี แปลว่า
[ภัควดี]
ไวชญาณี แปลว่า
ผู้ไวในความรู้
วีระพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
วีระพัน แปลว่า
กล้าหาญมาก
ปราณณิชา แปลว่า
ใจบริสุทธิ์
ภัควี แปลว่า
ความเจริญที่พัดมา
ประณาลี แปลว่า
ท่อน้ำ สายน้ำ
ภูวนาถ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
ืทรงฤทธิ์ แปลว่า
มีฤทธิ์
สราลี แปลว่า
น้ำผึ้ง
ศิรินันต์ แปลว่า
งามมาก
อทิตินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโลก
สิรินภา แปลว่า
ท้องฟ้าอันสวยงาม
ดุสิตา แปลว่า
ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๔ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น
ปัทมาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายบัว
ณัจสิญาณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
ภูมิพล แปลว่า
พลังแผ่นดิน
ภิญ แปลว่า
ความรู้
ภิญญารัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดุจแก้ว
รุ่งทรัพย์ แปลว่า
เจริญในทรัพย์
ศุภิกา แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
ฮัฟเซาะ แปลว่า
ชื่อมุสลิมไม่ทราบความหมาย
ฮัฟเสาะ แปลว่า
ฮัฟเซ๊าะ แปลว่า
วรรษมน แปลว่า
ใจบริสุทธิ์ดุจสายฝน,สตรีผู้มีรูปร่างงดงาม
ฮาปือเส๊าะ แปลว่า
ฮัฟเซาะห์ แปลว่า
พรรษฐ์สิรี แปลว่า
[พรรษสิรี]
เอนกพงษ์ แปลว่า
มีเชื้อสายมาก
เมลดาพัชร์ แปลว่า
เชื้อสายของข้ามีค่าดุจเพชร
ณัฏฐ์วรินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในความดี
เกยูร แปลว่า
สร้อยอ่อน สายสร้อย ทองต้นแขน กําไล
พีระศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของนักรบ
ธีระพงค์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
บุศรินทร์ แปลว่า
ภาวิช แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ใบไผ่ แปลว่า
ใบของไผ่
ืสมวงศ์ แปลว่า
เท่าเทียมตระกูล
พัชนา แปลว่า
คอกและนา
วิไลพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงาม
ทิศชากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดทิศ
ปิยราช แปลว่า
กษัตริย์(พระราชา)ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ทิพย์นภา แปลว่า
สวรรค์ชั้นฟ้า
ดำรงชีพ แปลว่า
ครองชีพ,เลี้ยงชีพ
พิชญาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์
สิรีมนต์ แปลว่า
คำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคล
อิศริยากร แปลว่า
กระทำให้เกิดเกียรติยศ
ปัญญ์ปุริส แปลว่า
บุรุษผู้มีปัญญา
อริสชา แปลว่า
[อลิชา]
ประภาพี แปลว่า
แสงสว่างที่ใหญ่
พัชริสา แปลว่า
อังสุมารินทร์ แปลว่า
[อังสุมาลิน]
วิชญ์พลเดช แปลว่า
ความรู้เป็นพลังและอำนาจ
นัฏฐ์ภษร แปลว่า
ธนาณิพงศ์ แปลว่า
[ธนาธิปพงศ์]
รวิพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวสดใสดุจดวงอาทิตย์
ทัศณีย์ แปลว่า
[ทัศนีย์]
รัษพร แปลว่า
[รัฐพร]
ธีร์กุลวิทย์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์ที่มีความรู้
รัษฎาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของประเทศ
รัษฎาพร แปลว่า
ประเทศที่ประเสริฐ
ณัฐกรรณ แปลว่า
หูของนักปราชญ์
ณัฏฐกรรณ แปลว่า
หูของนักปราชญ์
พิชยาพร แปลว่า
ผู้ชนะอันประเสริฐ
สิริพล แปลว่า
กำลังที่เป็นมงคล
วีรกาญจน์ แปลว่า
กล้าหาญดุจทอง
อาลิชา แปลว่า
[อลิชา]
วลัญกาญจน์ แปลว่า
[วลัญช์กาญจน์]
วลัญชยา แปลว่า
[วลัญช์ชยา]
ศรัณญา แปลว่า
[ศรัณยา]
พิสิฐศิริ แปลว่า
เป็นมงคลอันประเสริฐ
ณิชชนันทน์ แปลว่า
ความบริสุทธิ์อันพึงใจ
ศศิปภา แปลว่า
แสงจันทร์
ศุกลชัย แปลว่า
ชัยชนะอันบริสุทธิ์
ดวิษ แปลว่า
ฉายแสง,รุ่งโรจน์,งาม
บุญร่วม แปลว่า
ทำความดีด้วยกัน
ปานไพลิน แปลว่า
เหมือนไพลิน
วิดาภา แปลว่า
[วิภาดา]
อดิสร แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่
อินทร แปลว่า
พระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่
ป้องหล้า แปลว่า
รักษาแผ่นดิน
ทรงปรีชา แปลว่า
มีความสามารถ
นิรัติ แปลว่า
[นิรัติศัย]
พสิน แปลว่า
[พศิน]
อาทิตยพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจพระอาทิตย์
รชพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณละเอียด
ปุณนาสา แปลว่า
[ปุณณาสา]
อาทิตติกาล แปลว่า
[อาทิตยกาล]
อดุลเดช แปลว่า
มีอำนาจมาก
ภัทรปพร แปลว่า
[ภัทรพร]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี