");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24501-24600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธัญณภา แปลว่า
[ธัญนภา]
ดุจณภา แปลว่า
[ดุจนภา]
วรนท แปลว่า
ลำน้ำที่ประเสริฐ
อัญชรีย์ แปลว่า
[อัญชลี]
สุธิณี แปลว่า
[สุธินี]
ณัฏฐ์ชานนท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความยินดีในความรู้
สุคุณ แปลว่า
มีความดี
นันทิกา แปลว่า
สุอาภา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
สัญญาอาทิตย์ แปลว่า
เครื่องหมายของความรุ่งเรือง
พชระ แปลว่า
เพชร
ณัชนิชา แปลว่า
ตัวตนอันบริสุทธิ์
สุพิชามญชุ์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
ปิญชาดา แปลว่า
[ปิยชาดา]
อธิธัช แปลว่า
ธงชัยอันยิ่งใหญ่
บุญเสริม แปลว่า
เพิ่มความดี
ณิยวรรณ แปลว่า
อรุณวัตร แปลว่า
ตอนเช้าที่หมุนเวียนไป
อรุณวิทย์ แปลว่า
ความรู้ยามเช้า
ธีรพัตร แปลว่า
ผ้าที่แข็งแรง
วิรัตน แปลว่า
ผู้แข็งแกร่งดุจเพชร
ปัฐมา แปลว่า
ปฐม เริ่มต้น
ศรันญู แปลว่า
[ศรัณยู]
ศุภเสกข์ แปลว่า
นักศึกษาที่ดีงาม
ธิติรุต แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเสียง
รักชัย แปลว่า
รักในชัยชนะ
พโยมพร แปลว่า
ท้องฟ้าที่สวยงาม
ราชวัชร แปลว่า
กษัตริย์ผู้ทรงสายฟ้า
พัชญ์ณิชา แปลว่า
ผู้รู้จักกรอบอันบริสุทธิ์
ชิด แปลว่า
ชื่อเนื้อในลูกไม้ชนิดหนึ่งได้จากต้นตาว
อิงชาวีร์ แปลว่า
การเกิดที่อาศัยความกล้าหาญ
นัชชารินทร์ แปลว่า
นันทนิตย์ แปลว่า
ยินดีเสมอ
เทียมจันทร์ แปลว่า
เท่าพระจันทร์
ภัทรชนก แปลว่า
บิดาผู้เจริญ
สุชานนท์ แปลว่า
เกิดมาดี
เพ็ญพรรณฤดี แปลว่า
ใจงามดุจจันทร์เต็มดวง
พนิตาฤดี แปลว่า
ใจของหญิงสาว
นภางค์ แปลว่า
ท้องฟ้า
สุวดารภา แปลว่า
น้อยตาวัน แปลว่า
พระอาทิตย์ดวงน้อย
อภิวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ศิราพร แปลว่า
สายน้ำอันประเสริฐ
พัชญ์พิชา แปลว่า
กรอบความรู้
วิภูชนันท์ แปลว่า
ศรีสุมาลย์ แปลว่า
ดอกไม้ที่สวยงามมาก
โสภาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดี
สมณ แปลว่า
ผู้สงบจากกิเลส
พัฐธิร์ชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของปราชญ์ผู้มีความสามารถ
แพรวพรรณณ์ แปลว่า
[แพรวพรรณ]
ปริดา แปลว่า
[ปรีดา]
ปลิดา แปลว่า
ผู้ละทิ้งแล้วซึ่งสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
ธีร์วรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธีปกรณ์ แปลว่า
หนังสือของนักปราชญ์
ภาวิศ แปลว่า
[ภาวิต]
อรรยา แปลว่า
เป็นที่รักที่เมตตากรุณา
รตบงกช แปลว่า
ยินดีในดอกบัว
ณัฐชาณันท์ แปลว่า
[ณัฐชานันท์]
เปรมธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความสุข
สปันญ์หยก แปลว่า
อทิตยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งพระอาทิตย์
วรัตถ์มน แปลว่า
ใจที่มีความมุ่งหมายอันประเสริฐ
อาทิตยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งพระอาทิตย์
อทิตยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
อทิตยาภร แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้ค้ำจุน
อาทิตยดา แปลว่า
[อาทิตยาภา]
อทิตาภา แปลว่า
แสงอาทิตย์
อาทิตยาพา แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้นำพา
อาทิตยวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณสดใสดุจพระอาทิตย์
ภาวิต แปลว่า
ฝึกอบรมตนแล้ว
เอกธนาชัย แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในชัยชนะทางการเงิน
อุดมพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันสูงสุด
ณัฐสริน แปลว่า
[ณัฐสรินทร์]
เสาวลักษณ แปลว่า
ลักษณะดี
อาทิตนภา แปลว่า
[อาทิตยนภา]
พรหม แปลว่า
ความเจริญ, ความกว้างขวาง, ความขยายตัว
อทิตยพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
ณัฐณิชานันธ์ แปลว่า
[ณัฐณิชานันท์]
รุ่งรัตนพร แปลว่า
แสงสว่างของแก้วอันประเสริฐ
รัศมีจันทร์ แปลว่า
แสงจันทร์
ปาณัสม์ แปลว่า
เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
เกรียง แปลว่า
ใหญ่ ยิ่ง
อุษาวดี แปลว่า
เวลาเช้า
อุุษามณี แปลว่า
แก้วมีค่ายามเช้า
พลอยระวี แปลว่า
พลอยแห่งพระอาทิตย์
อุษนีย์ แปลว่า
[อุษณีย์]
พงศ์วณัฐ แปลว่า
[ณัฐพงศ์]
ณิษา แปลว่า
[นิศา]
ภัสธจันทร์ แปลว่า
แสงจันทร์
อรัณญา แปลว่า
[อรัญญา]
อรการ แปลว่า
หญิงผู้ทำหน้าที่
พิชญาพัชร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจเพชร
พิชญาพัช แปลว่า
[พิชญาพัชร]
เนติญา แปลว่า
ความรู้ด้านกฏหมาย
อทิภัทร แปลว่า
[อาทิภัทร]
อทิตติยา แปลว่า
[อาทิตยา]
อาทิตา แปลว่า
[อาทิตยา]
ธัญภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความดี
อทิตยภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งพระอาทิตย์
สายัญ แปลว่า
[สายัณห์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี