");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24301-24400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปภินวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้แตกฉาน
ณิศาณดา แปลว่า
แวว แปลว่า
สุกใส วูบวาบ
นันฑกาญจน์ แปลว่า
[นันทกาญจน์]
พิศลย์ แปลว่า
ผู้ปราศจากความทุกข์แล้ว
พีรญาย์ แปลว่า
[พิรยา]
นิสรา แปลว่า
ผู้กล้าหาญตลอดไป
นันทวัตน์ แปลว่า
[นันทวัฒน์]
วรารี แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันประเสริฐ
ศุภศิลป์ แปลว่า
ความงามด้านศิลปะ
ปิยาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก เป็นที่รักของนักปราชญ์
ธรนันท์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยินดี
ทนุพร แปลว่า
รักษาความประเสริฐ
ปานันยา แปลว่า
[ปนัสยา]
บุญญานันท์ แปลว่า
ความดีที่น่ายินดี
ปิยะชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเป็นที่รัก
สุรวัฒนา แปลว่า
เทวดาผู้เจริญ
เอื้อง แปลว่า
ต้นกล้วยไม้
ทรรศนันทน์ แปลว่า
เสริมจิต แปลว่า
คิดเพิ่ม
ธรรมกร แปลว่า
ผู้สร้างความดี
รัตตวัลย์ แปลว่า
ชอบไม้เถา
รุ่งธิวา แปลว่า
[รุ่งทิวา]
พลธวัฒน์ แปลว่า
เจริญด้วยทรัพย์สมบัติและกำลัง
พิชาณี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
นเรนทร์ แปลว่า
พระราชา
ณัฐชฎา แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกล้าผมเป็นมวย
สรรเพชร แปลว่า
เลือกเพชร คัดเพชร
รหัทนาวิน แปลว่า
ทหารเรือที่ประจำการอยู่ในทะเล
ฌาณิตา แปลว่า
[ชนิตา]
สุดากาญจน์ แปลว่า
ลูกสาวที่มีค่าดั่งทองคำ ลูกสาวที่ประเสริฐ
บุษยมาส แปลว่า
เดือนยี่
วรการณ์ แปลว่า
มูลเหตุแห่งความดี
ณัฐฐิกานต์ แปลว่า
ที่รักของนักปราชญ์
ระเบียบ แปลว่า
แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ
นินธารา แปลว่า
[นิลธารา]
ณัฏฐภพ แปลว่า
นักปราชญ์ของแผ่นดิน
สายวารี แปลว่า
สายน้ำ
ไอญริณ แปลว่า
ธนนท์ แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์,สายน้ำแห่งทรัพย์ หรือ ทรัพย์ที่ไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
อุษามณี แปลว่า
แก้วมีค่ายามเช้า
วัชราภา แปลว่า
แสงจากสายฟ้า
พัฒนเกียรติ แปลว่า
เจริญในคำสรรเสริญ
ศักดิ์มงคล แปลว่า
อำนาจอันเป็นเหตุแห่งความเจริญ
นัฏฐ์พัฒน์ แปลว่า
[ณัฏฐ์พัฒน์]
สุธิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ปริวัตร แปลว่า
หมุนเวียน
พยงค์ แปลว่า
ประเด็น แปลว่า
ข้อความสําคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
วิลัยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความพินาศ ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ [วิไลรัตน์]
อภิยุทธ แปลว่า
ยิ่งใหญ่ในการรบ
บันหาญ แปลว่า
[บรรหาร]
ปิยวัณย์ แปลว่า
[ปิยวรรณ]
วรรณกิตติ์ แปลว่า
เชื้อสายที่มีชื่อเสียง
รวิตา แปลว่า
ดวงตาพระอาทิตย์
ณัฐณภา แปลว่า
[ณัฐนภา]
ดิชยาณี แปลว่า
[ชญานี]
อุเซ็ง แปลว่า
ณัชภัคษรณ์ แปลว่า
[ณัชภัคสรณ์]
พิพรรธ แปลว่า
[พิพัฒน์]
วงดาว แปลว่า
วงดาว
ปฐมวัย แปลว่า
วัยแรก อายุไม่เกิน ๒๐ ปี
ทฤฑมน แปลว่า
[ทฤฒมน]
วาย แปลว่า
เว้น, หยุด, หมดคราว, สิ้นคราว [วายุ]
แพรวนภา แปลว่า
แสงแวววาวบนท้องฟ้า
สุพัฒนา แปลว่า
ผู้เจริญแล้ว
นิษฐกานต์ แปลว่า
ผู้มีความน่ารักเสมอ
ภัคควดี แปลว่า
หญิงผู้มีโชค
ภัควดี แปลว่า
สตรีที่เคารพ
พรณรวิภา แปลว่า
[พรรวิภา]
นิพัฒน์ แปลว่า
พรรณเลขา แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจเขียนขึ้นมา
สุภาพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
มนวรา แปลว่า
มีใจอันประเสริฐ
อภิชานันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อันน่ายินดียิ่ง
อภิชนันทน์ แปลว่า
[อภิชญานันท์]
นีนนารา แปลว่า
สีน้ำ
ณัชชากัญญ์ แปลว่า
หญิงเพื่อที่เกิดมาเพื่อความรู้
สุวีนา แปลว่า
[สุวีณา]
รมณียา แปลว่า
น่าบันเทิงใจ น่าสนุก พึงใจ งาม
นิศราวัลย์ แปลว่า
เจ้าแห่งสายน้ำ
นินิล แปลว่า
นภธร แปลว่า
การทรงไว้ซึ่งท้องฟ้า
สุนิสรา แปลว่า
ผู้กล้าหาญตลอดกาล
นันทิพร แปลว่า
มีความสุขอันประเสริฐ
พลอยกะรัต แปลว่า
น้ำหนักของพลอย(กระรัต)
อัญชฎา แปลว่า
ชฎาที่ต่างออกไป
พิสิฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ไวยาพร แปลว่า
ประเสริฐมาก
ณัฏฐ์ชาภรณ์ แปลว่า
การเกิดของเครื่องเครื่องประดับแห่งนักปราชญ์
นาคราช แปลว่า
ราชาแห่งนาค
ไพทูล แปลว่า
[ไพฑูรย์]
ปณิตตา แปลว่า
[ปณิตา]
อฐิษฏิญา แปลว่า
ิ[อาทิตยา]
ภัทรวรรณี แปลว่า
สตรีผู้มีสกุลอันประเสริฐ
ศศิศ แปลว่า
ชื่อพระศิวะ
พรรษกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดฝน(พระพิรุณ)
พัฒยา แปลว่า
[พัฒนา]
พิศชไม แปลว่า
ยี่สิบคู่
สุตาพรรณ แปลว่า
ธิดาผู้มีผิวงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี