");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24201-24300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปริวิตา แปลว่า
ปราบ แปลว่า
ทําให้ราบ ทําให้อยู่ในอํานาจ กำจัด
อัศวา แปลว่า
ม้า
ปิยวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้อันเป็นที่รัก
พลอยพฤกษา แปลว่า
พลอยจากต้นไม้
สันติพงศ แปลว่า
เชื้อสายของผู้สงบ
ไอรดาริณลณี แปลว่า
ปาณิชดา แปลว่า
พิมพ์พิกา แปลว่า
พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
นิชภูมิ แปลว่า
แผ่นดินของตน
พศวัตร แปลว่า
อำนาจในหน้าที่
นงค์ลักษณ์ แปลว่า
[นงลักษณ์]
เสาวนิตย์ แปลว่า
ดีงามสม่ำเสอ
พิชชามญชุ์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
สันติศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความสงบ
พิณทอง แปลว่า
มีความสามารถด้านพิณ พิณที่ทำด้วยทองคำ
เดชเพิ่มทรัพย์ แปลว่า
อำนาจที่ทำให้ทรัพย์เพิ่มขึ้น
พิมพ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นแบบอย่าง
ณชพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเจริญงอกงามด้วยความรู้
ปคุณา แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สันทัด
ภููริตา แปลว่า
หญิงเจ้าปัญญา
รัตนกาจณ์ แปลว่า
[รัตนกาญจน์]
รัตนกร แปลว่า
คลังเงินทอง ทะเล
นิลพัตรา แปลว่า
ผ้าสีดำ
รษิตา แปลว่า
[รสิตา]
ธันณพัทร์ แปลว่า
[ธัญณภัทร]
บุญนาง แปลว่า
หญิงผู้มีความดี
ศักย์สรา แปลว่า
ความสามารถของศร
วัษรา แปลว่า
[วัชรา]
บุญเลื่อน แปลว่า
ความดีที่เคลื่อน
ศิริบังอร แปลว่า
หญิงงาม
วษิราภรณ์ แปลว่า
[กษิราภรณ์]
วิชิน แปลว่า
ผู้ชนะแล้ว
วิชราภรณ์ แปลว่า
[วัชราภรณ์]
วชิรารัตน์ แปลว่า
เพชร
นันกนก แปลว่า
[นันท์กนก]
วชิราณี แปลว่า
วชิรานี แปลว่า
วชิราการณ์ แปลว่า
มูลเหตุแห่งเพชร
วชิยาดา แปลว่า
[วิชญาดา]
วิสุยาดา แปลว่า
[วิสุทธิญาดา]
วชิญาดา แปลว่า
[วชิรญาดา]
วริยาดา แปลว่า
ผู้ที่ควรเลือกมาก
วชิรดา แปลว่า
มีเพชรมาก
วชิรยา แปลว่า
[วชิรญาณ์]
โมทนา แปลว่า
พลอยบันเทิง พลอยยินดี
ประกาศิต แปลว่า
คําสั่งเด็ดขาด คําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
แพรทิพย์ภัทร แปลว่า
ผ้าแพรที่มีความงามดุจมาจากสวรรค์
แพรชมน์ภูริ์ แปลว่า
นวลปรางค์ แปลว่า
สิ่งก่อสร้างคล้ายเจดีย์มีสีขาวปนเหลือง
เทพรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา
วัษมน แปลว่า
[วรรษมน]
วัษมณ แปลว่า
[วรรษมณฑ์]
วัษมณฑ์ แปลว่า
[วรรษมณฑ์]
ภัครภูมิ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโชคของแผ่นดิน
ปธินยา แปลว่า
[ปฏิญญา]
ปิยะชาติ แปลว่า
เกิดมาเป็นที่รัก
อนันตศักดิ์ แปลว่า
อำนาจไม่มีที่สิ้นสุด
ศิริกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม
สุนทรีย์ แปลว่า
ความงาม, ความดี
สุนทรทิศ แปลว่า
ฝ่ายที่ไพเราะ
สุนทร์ แปลว่า
ไพเราะ,เพราะ,เสนาะ
สุณทร แปลว่า
[สุนทร]
สุนธร แปลว่า
[สุนทร]
สุนธรณ์ แปลว่า
[สุนทร]
สูนธร แปลว่า
[สุนทร]
มะนีชัย แปลว่า
[มณีชัย]
สุทธนา แปลว่า
นาที่สะอาด
สุนธรา แปลว่า
[วสุนธรา]
สุทธรา แปลว่า
[สุทธ์ธารา]
โศภนิษฐ์ แปลว่า
ความงามอันสมบูรณ์
ศุภเชษฐ์ แปลว่า
พี่ชายที่แสนดี
สกุลรัก แปลว่า
เชื้อสายแห่งความรัก
วริวรรณ์ แปลว่า
[รวิวรรณ์]
นิยะดา แปลว่า
[นิยดา]
มนิตา แปลว่า
ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
โสภณภักดิ์ แปลว่า
ภักดีในความงาม
สุพลรัตน์ แปลว่า
ผู้มีกำลังดุจแก้ว
สะวินชัย แปลว่า
อิทธิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
พงศ์ณภัทร แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่ดีงามด้วยความรู้
ศรัชญากานต์ แปลว่า
สรวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจผิวของเทวดา
นัยนานันท์ แปลว่า
ดวงตาแห่งความยินดี
ธิตาภา แปลว่า
[ฐิตาภา]
ธัญญพัทย์ แปลว่า
[ธัญญภัทร]
ณัชอร แปลว่า
หญิงที่เกิดมาเพื่อความรู้
พิมปาณัสม์ แปลว่า
แบบอย่างอันเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปิลดา แปลว่า
ณปภาภัท แปลว่า
ผู้มีรัศมีของนักปราชญ์และประเสริฐ
พิมพ์ภัชชดา แปลว่า
ณัชภัส แปลว่า
แสงสว่างของผู้เกิดมาเพื่อความรู้
แพรวพราว แปลว่า
พิมญดาภรณ์ แปลว่า
[พิมญาดาภรณ์]
สาคเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
อุไรรัช แปลว่า
ทองของพระราชา
สหัสวรรษ แปลว่า
พันปี
ทองหล่อ แปลว่า
ทองที่เกิดจากการหล่อ
วิราการณ์ แปลว่า
เวลาแห่งความกล้าหาญ
พอดี แปลว่า
กำลังดี พอเหมาะพอเจาะ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี