");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 24001-24100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พอพล แปลว่า
มีกำลังพอเพียง
โภคิน แปลว่า
ผู้บริโภค งู นาค คนมั่งมี คนมีสมบัติ
ธรรสินี แปลว่า
[ธรรม์สินี]
รัติกาล แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า รัตติกาล ถึงจะถูกต้อง
ธารธนา แปลว่า
สายธารแห่งทรัพย์
อัญวีณ์ แปลว่า
เอกพิสิฐ แปลว่า
ความประเสริฐที่เป็นหนึ่ง
สมิติ แปลว่า
ที่ประชุม, หมู่, สมาคม
วีร์รัศ แปลว่า
วรพัทธ แปลว่า
ผูกพันด้วยความดี
ทิพย์วรินท์ แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า ทิพย์วรินทร์ ถึงจะถูกต้อง
พรพนา แปลว่า
ป่าอันประเสริฐ
บรรเจิดลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
รมินทรา แปลว่า
สุชัช แปลว่า
ผู้เป็นนักรบที่ดี
ปิยะรัฐ แปลว่า
ประเทศอันเป็นที่รัก
ปิยมาดา แปลว่า
เป็นที่รักของแม่
อัศวภัทร์ แปลว่า
ม้าที่ประเสริฐ
ศรเพชร แปลว่า
เพชรของเทวดา, ศรที่มีความแข็งและคม
นัญชิดา แปลว่า
สุปรียากร แปลว่า
บ่อเกิดของความเป็นที่รักยิ่ง
ธวัลหทัย แปลว่า
มีใจบริสุทธิ์
ณกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
รณพล แปลว่า
กำลังในการรบ
รัฐปกรณ์ แปลว่า
หนังสือของประเทศ
ภัฐณกร แปลว่า
ดุจดาว แปลว่า
เหมือนดาว
รัชนู แปลว่า
ณฐชา แปลว่า
การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ธนวัชร์ แปลว่า
มีเพชรเป็นทรัพย์
ภัทร์นลิน แปลว่า
ดอกบัวที่ประเสริฐ
พงษภัทร แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
รัชตพร แปลว่า
เงินอันประเสริฐ
อัครัตน์ แปลว่า
แก้วที่เป็นหนึ่ง
พีชญวรรณ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
อินทร์ทัช แปลว่า
เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อรรจน์ แปลว่า
การยกย่อง,การสรรเสริญ,การเยินยอ
ศาสตรายุทธ แปลว่า
อาวุธที่ใช้ในการรบ
พลวัชร แปลว่า
มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
ศิริวัน แปลว่า
วันที่เป็นมงคล
วิษา แปลว่า
มาลาวี แปลว่า
ชื่อประเทศหนึ่ง
เศรษฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
ธีระพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
ไผ่ แปลว่า
พืชยืนต้นชนิดหนึ่งในตระกูลหญ้า
พรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันประเสริฐ
นิธิมา แปลว่า
ขุมทรัพย์ของพระจันทร์
สหเทพ แปลว่า
เทวดาหลายองค์
นวญ์พรรณ์ แปลว่า
ณรงค์พันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับการรบ
ณัฐทยา แปลว่า
ความกรุณาของนักปราชญ์
สิทธิพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่สำเร็จแล้ว
ปาลกร แปลว่า
แขนที่รักษา
เภาพงา แปลว่า
พิลัยรัตน์ แปลว่า
แก้วที่แตกสลาย(ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ)
สุธางศุ์รัตน์ แปลว่า
มุกดา ไข่มุก
หนูรัตน์ แปลว่า
ลูกรัก
ทิว แปลว่า
แถวหรือแนวแห่งสิ่งที่ติดเนื่องกันไปยาวยืด
นวลน้อย แปลว่า
ชื่อหญ้าชนิด
ฌภาร์สิรี แปลว่า
[ภาสิรี]
นท แปลว่า
ผู้บันลือ ผู้ร้อง ผู้ลั่น
ประสบ แปลว่า
พบ พบปะ พบเห็น
สารุ่ง แปลว่า
เวลาสว่างที่เหมาะสม
พักต์นฤน แปลว่า
[พักตร์นรินทร์]
ทวีศิลป์ แปลว่า
ผู้มีรู้ทางช่างเพิ่มขึ้น
ธัญญ์รวี แปลว่า
โชคจากพระอาทิตย์
อาทิตติยา แปลว่า
[อาทิตยา]
สุริยัณย์ แปลว่า
[สุริยัน]
ณฐารินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในนักปราชญ์
ธรรมวิรัช แปลว่า
ความดีอันสะอาดหมดจด
รัตพล แปลว่า
มีกำลังเป็นที่น่ายินดี
พีระพัฒ แปลว่า
[พีรพัฒน์]
รุ่งรวี แปลว่า
อาทิตย์ยามเช้า
อำภาพร แปลว่า
ความสว่างอันประเสริฐ
เบญจราณี แปลว่า
มเหสีของพระราชาทั้ง ๕
ศิริภาวรรณ แปลว่า
มีผิวงามดุจแสงสว่างอันเป็นมงคล
ณธนน แปลว่า
มีทรัพย์
ณฐพัชร แปลว่า
มีความรู้ประดุจเพชร
พัณนิดา แปลว่า
[พรรณิดา]
มุสมล แปลว่า
วรัสสรัณน์ แปลว่า
วรัสสรันณ์ แปลว่า
สรรพ์ปิยะ แปลว่า
ความรักทั้งปวง
วรศิริ แปลว่า
เจริญในความดี
อารดี แปลว่า
การเว้น การเลิก การหยุด
สัพพกานต์ แปลว่า
ความรักทั้งปวง
ประพาศ แปลว่า
[ประพาส]
เสาวนีย แปลว่า
คำสั่งของพระราชินี
ศศิกาญ แปลว่า
[ศศิกาญจน์]
สุมิต แปลว่า
[สุมิตร]
ธนบรรณ แปลว่า
มีหนังสือเป็นทรัพย์
ณรัญญา แปลว่า
[วรัญญา]
รชตา แปลว่า
เงิน
เพ็ญพิศ แปลว่า
มองพระจันทร์เต็มดวง
นภนฤเบฐศร์ แปลว่า
นฐมณ แปลว่า
[ณฐมน]
วิชญวีร์ แปลว่า
มีความรู้และความกล้าหาญ
พิชญสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้, นักปราชญ์หญิง
ศิริยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่งดงาม
สลิลรัชต์ แปลว่า
น้ำเงิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี