");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23801-23900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อาวินน์ แปลว่า
เป็นอยู่ คงอยู่
นรงค์ชัย แปลว่า
[ณรงค์ชัย]
วินทร์ แปลว่า
[วินท์]
รุ้งไพลิน แปลว่า
รุ้งที่มีสีดุจพลอย
ปภัสสรา แปลว่า
แสงสว่างแพรวพราว
จักษณา แปลว่า
การพูด
อธิเบศน์ แปลว่า
[อธิเบศวร์]
รฐพล แปลว่า
กำลังของประเทศ
อทิตรักษ์ แปลว่า
[อาทิตยรักษ์]
พัณฑิภา แปลว่า
[พรรณทิพา]
ณัฐสิตา แปลว่า
ผู้อาศัยความรู้
พักตร์สุภางค์ แปลว่า
ผู้มีโฉมหน้าอันงดงาม
ธีริสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ปราชญ์
นวลละออง แปลว่า
ผุดผ่องเป็นยองใย
ลาภ แปลว่า
สิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิด
ปุนณรัตน์ แปลว่า
[ปุณณรัตน์]
รัตติกร แปลว่า
พระจันทร์
พริมรตา แปลว่า
หญิงงาม,หญิงที่ประเสริฐ
อรุณพร แปลว่า
เวลาเช้าตรู่อันประเสริฐ
ธนัย แปลว่า
ทรัพย์สมบัติ
พิชาภพ แปลว่า
โลกของความรู้
พิชดา แปลว่า
ผู้ทรงภูมิความรู้
วินมาดา แปลว่า
[วินท์มาดา]
พิชาฎา แปลว่า
ฝ่าฟันอุปสรรคได้
อรศรี แปลว่า
หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
โบตั๋น แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง มีชือไทยว่า นางพญานิรมล
พงษ์รักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาเชื้อสาย
นวกรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และมีเก้าแขน
พรรณวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ความดีและผิวพรรณงดงาม
วรกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันประเสริฐ
พวงเพ็ญ แปลว่า
เต็มพวง, เต็มช่อ
เรวัตศักดิ์ แปลว่า
มีทรัพย์และมีอำนาจ
นิธิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในขุมทรัพย์
ภนิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
บรรณกร แปลว่า
ผู้ทำหนังสือ
ธีระเทพ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นปราชญ์
วราภัทร แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
ภัทราพิสิษฐ์ แปลว่า
ความเจริญอันดีเลิศ
วิสุวัฒน์ แปลว่า
เพชรน้ำงามอันวิเศษ
วิศิกานต์ แปลว่า
ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจอันยอดเยี่ยม
เธียรธาวิน แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ปิยศรี แปลว่า
มิ่งขวัญอันเป็นที่รัก
ศัสยมน แปลว่า
ผู้มีใจอันประเสริฐ
สมจินต์ แปลว่า
ดั่งใจคิด
รุษญา แปลว่า
สัญลักษณ์ แปลว่า
สิ่งที่กําหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง
ภัสลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันมีแสงสว่าง
มะนูชี แปลว่า
ณฐภณ แปลว่า
คำพูดของนักปราชญ์
ณธนันต์ แปลว่า
เนตรดาว แปลว่า
ผู้มีตางามดุจดวงดาว
ธนกนก แปลว่า
มีทองคำเป็นทรัพย์
วารสารศาสตร์ แปลว่า
วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ
ศริพร แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
พนิตนาถ แปลว่า
ผู้มีความรักเป็นที่พึ่ง
นีรยา แปลว่า
ศรา แปลว่า
ลูกธนู
อัมพรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วจากสวรรค์
ศิริพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญในสิ่งอันเป็นมงคล
พิมภัส แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
พิมพิรยา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญ
ภัทรรัญน์ แปลว่า
สินีนาฎ แปลว่า
หญิงงาม
รัชภัทรนิษฐ์ แปลว่า
กษัตริย์ที่ทรงความสำเร็จอันดีงาม
ธนพัชร์ แปลว่า
มีเพชรเป็นทรัพย์
สุดจิตร์ แปลว่า
งามมาก
ณชพร แปลว่า
ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งดีงาม
ธรินดา แปลว่า
ภพศร แปลว่า
แผ่นดินที่มีลูกธนู
ศศิฐณัฐ แปลว่า
ภัทราวดี แปลว่า
หญิงผู้มีความเจริญ
ิอนุรักษ์ แปลว่า
รักษาให้คงเดิม
ณัฐรมย์ แปลว่า
ความยินดีแห่งนักปราชญ์
ณัฐกิตต์ แปลว่า
คำสรรญเสริญของนักปราชญ์
ธนัชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์ เชื้อสายคนร่ำรวย
นงค์นุุช แปลว่า
สุณีลักษณ์ แปลว่า
วันณุภา แปลว่า
รุ้งรัศมี แปลว่า
รัศมีแห่งสายรุ้ง
มาลีรักสณา แปลว่า
ภัทนฤน แปลว่า
[ภัทนรินทร์]
พิชญดา แปลว่า
ผู้รู้ผู้เข้าใจ
พัชณิดา แปลว่า
ณัชนก แปลว่า
ผู้ที่ก่อเกิดความรู้
รภัทภร แปลว่า
พิมนิศา แปลว่า
เหมือนกลางคืน
พิมพ์นิศา แปลว่า
เหมือนกลางคืน
นฤชล แปลว่า
"น้ำแห่งคน" คือ น้ำมูตร
ธัญญ่า แปลว่า
ทิพย์ปภาดา แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา
ภัชณฤน แปลว่า
[ภัชนฤน]
ราชัญ แปลว่า
ภัควรันธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคประเสริฐ
ภัชนฤน แปลว่า
บุคคลผู้รู้จักจำแนกเป็นที่หนึ่ง
พัชนฤน แปลว่า
กรอบของมนุษย์
ปรางค์ชม แปลว่า
เจดีย์อันงดงาม
นฤนชิตา แปลว่า
คนผู้ชนะแล้ว
ศศิชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้สว่างดุจจันทร์เพ็ญ
ภัจนฤน แปลว่า
คนผู้รับใช้
วณิชย์ แปลว่า
การค้าขาย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี