");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23701-23800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภูริศิษฎ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาแห่งแผ่นดิน
ภัชญาดา แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ภูริศิฌฎ์ แปลว่า
[ภูริศิษฏ์]
ภัทณดา แปลว่า
[ภัทรลดา]
มณฑนัช แปลว่า
[มณฑณัช]
ภัชณดา แปลว่า
[ภัทรลดา]
ณัฐกันต์ แปลว่า
น่ารักดุจนักปราชญ์
นวพรรณ แปลว่า
สีทั้ง ๙
เรนิตา แปลว่า
เกิดใหม่(ภาษาละติน)
ธารธีราภัสร์ แปลว่า
นักปราชญ์แสงสว่างแห่งสายน้ำ
นงนุตร แปลว่า
[นงค์นุช]
ภัคค์ภรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งโชค
นัฐพงสารี แปลว่า
[ณัฐพงศ์สารี]
ศิขริน แปลว่า
ภูเขา
รัตตา แปลว่า
ความยินดี
รมย์ดา แปลว่า
งดงามมาก
พินลดา แปลว่า
[พิณรดา]
ศศิกร แปลว่า
แสงจันทร์
วรรณธนาต์ แปลว่า
[วรรณธนา]
ธามาต แปลว่า
[ธารามาศ]
อรีสรา แปลว่า
[อริสรา]
ศุธิตรา แปลว่า
[สุทธิดา]
วรินทร์สินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
วรพุฒิ แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
เมธาพัฒน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
สาลี แปลว่า
ชื่อข้าวชนิดหนึ่ง บดเป็นแป้งใช้ทำขนมปัง
ไอดิน แปลว่า
กลิ่นดินหลังฝนตก
รัตธิกา แปลว่า
[รัตธิดา]
ศุจินธรา แปลว่า
[สุจินทรา]
บุริญา แปลว่า
[ปริญญา]
ณเรศ แปลว่า
[นเรศ]
นิรุชา แปลว่า
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ดวงรัศมิ์ แปลว่า
ลูกกลมที่มีแสงสว่าง
ปกฉัตรธศร แปลว่า
[ปกฉัตร]
พรชยนัน แปลว่า
[พรชยนันท์]
เพชรชมพู แปลว่า
เพชรสีชมพู
พิมลสีว์ แปลว่า
[พิมลศรี]
วิตรีรัตน์ แปลว่า
แก้วสามประการอันวิเศษ
ปัฒฑิตา แปลว่า
[ปัณฑิตา]
วชิราพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
วัชรินทร แปลว่า
พระอินทร์
พรหมทอง แปลว่า
พระพรหมสีทอง
สุรินทร์ยา แปลว่า
[สุริยา]
รินท์ลภัส แปลว่า
พิมพ์ณัฏฐา แปลว่า
ผู้ที่มีนักปราชญ์เป็นแบบ
วริยวัสส์ แปลว่า
มีความเพียรอันยาวนาน
วริยกานต์ แปลว่า
รักในความเพียร
วชิระวิชญ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจเพชร
วชิระวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจเพชร
พัฐธนนท์ แปลว่า
พิมพ์ญาฎา แปลว่า
[พิมญาดา]
พลเชฏฐ์ แปลว่า
กำลังอันเป็นใหญ่
รวิช แปลว่า
ลูกพระอาทิตย์
ธัญเกียรติ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงดี
วงศธร แปลว่า
ผู้รักษาไว้ซึ่งวงศ์สกุล
สุเมธี แปลว่า
ผู้เป็นปราชญ์
นันทินี แปลว่า
ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข ผู้มีความยินดี
อนุตร แปลว่า
ไม่มีสิ่งใดสูงกว่า ดีเลิศ ยิ่ง วิเศษ
นัฐกานต์ แปลว่า
[ณัฐกานต์]
ธเนศภูมิ แปลว่า
เป็นใหญ่ในทรัพย์และแผ่นดิน
สักกะทัต แปลว่า
พระอินทร์ให้แล้ว
ธัญญวิชญ์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ธนัทกัญญ์ แปลว่า
หญิงที่ร่ำรวย
รุจิราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันสวยงาม
ภัทรนิษฐ์ แปลว่า
จุดมุ่งหมายอันประเสริฐ
อรนิตย์ แปลว่า
หญิงผู้มีความสม่ำเสมอ
สาวินี แปลว่า
แม่น้ำ
วริทธ์ธร แปลว่า
[วริทธิ์ธร]
ณัฐชานนท์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดมาพร้อมความยินดี
ณัชวัฒ แปลว่า
[ณัชวัฒน์]
ปณัฐชวิชญ์ แปลว่า
ณัฐภิกรณ์ แปลว่า
ภาริช แปลว่า
สถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์(ฝรั่งเศส)
เสฏฐวัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
ณภัสมน แปลว่า
ใจที่สว่างด้วยความรู้
ธัญพิเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความดี
ภิษฌา แปลว่า
[พิชชา]
สินธุ แปลว่า
ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้ำ, น้ำทะเล, มหาสมุทร ชื่อแม่น้ำสำคัญในอินเดีย
ภาขวัญ แปลว่า
แสงสว่างแห่งมิ่งขวัญ
วินท์วิจักษ์ แปลว่า
มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและวรรณกรรม ความนิยม ความซาบซึ้ง
วินท์ประทีป แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
อุสา แปลว่า
เนื้อสมัน
พุทธิชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความฉลาด,ผู้ชนะด้วยปัญญา
วิระนุช แปลว่า
น้องสาวผู้กล้าหาญ
อิงค์วรา แปลว่า
ท่าทางอันประเสริฐ
ศรีสวัสดิ์ แปลว่า
ความดีงาม
จอม แปลว่า
ยอดที่สูงสุดของสิ่งที่มีฐานใหญ่ปลายเรียวเล็กขึ้นไป ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ ผู้ที่ยอดเยี่ยมในหมู่
สุจิณัฐฐ์ แปลว่า
การเกิดขึ้นของปราชญ์
รุ่งรัชฏ์ แปลว่า
มีความเจริญในเรื่องการเงิน
ภัทร์นรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความดี
สุทธิรักษ์ แปลว่า
รักษาความบริสุทธิ์
วิรนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเพียร ผู้พอใจในความกล้าหาญ
อ้อมทรัพย์ แปลว่า
ผู้แวดล้อมไปด้วยทรัพย์
ทรรศพล แปลว่า
กำลังจากการดู
ณิศพิชฎา แปลว่า
ฝ่าฟันอุปสรรค(ความมืดมิด)ได้
พัทธ์สิมนต์ แปลว่า
ธนกฤฒ แปลว่า
[ธนกฤต]
อรวรรณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวงาม
ธัญญากรณ์ แปลว่า
กระทำความดี
ธัญญลักษณพร แปลว่า
ลักษณะที่ดีที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี