");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23501-23600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นิติรัตน์ แปลว่า
กฎหมายที่ทรงคุณค่าดั่งดวงแก้ว
สิรถ แปลว่า
[ศิรฐา]
ปุณณภัทร แปลว่า
หนังสืออันประเสริฐ
ปัทถมราช แปลว่า
[ปฐมราช]
วิรันตี แปลว่า
[วิรัลตรี]
ณัฏฐ์นารี แปลว่า
หญิงผู้มั่นคงในความรู้,นักปราชญ์สตรี
สีสุดา แปลว่า
สีของลูกสาว
สุดาพรรณ แปลว่า
ลูกสาวผู้มีผิวพรรณงาม
ธัญญพร แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
นิษธิดา แปลว่า
[นิษฐ์ธิดา]
ธิติภา แปลว่า
ปัญญาอันรุ่งเรือง, ทรงไว้ซึ่งแสงสว่าง
ศิยาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรรณงาม
ปวัตร แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์
ปานเทพ แปลว่า
ดั่งเทวดา เหมือนเทวดา
ธีรสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จของนักปราชญ์,ผู้ประสบความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
ดรัสพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เข็มแข็งและเจริญก้าวหน้า
ณัฐธยาช์ แปลว่า
[ณัฐทยา]
พาณิภัต แปลว่า
การพูดเกี่ยวกับอาหาร
วงศวัฒน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเจริญ
ศุภสิตา แปลว่า
ยิ้มงาม ยิ้มสวย
ธัญเรศ แปลว่า
รุ่งเรือง
ณสิตา แปลว่า
รอยยิ้มแห่งความรู้
ภัททิตา แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
ภัทนิชา แปลว่า
ความเจริญแห่งตน
ภัทฐ์นิดา แปลว่า
[ภัทนิดา]
ภัทฐ์ทิตา แปลว่า
[ภัททิตา]
ภัทชาภา แปลว่า
เกิดแสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
อนุวรรณ แปลว่า
ชนชั้นหลัง
ประเชิญ แปลว่า
ชนกัน ปะทะกัน เจอหน้ากัน
พัฒนศักดิ์ แปลว่า
เจริญในอำนาจ
ดุษิต แปลว่า
[ดุสิต]
อัญชสา แปลว่า
จริงแท้ รวดเร็ว
เดโชพล แปลว่า
มีกำลังและอำนาจ
นุฏยา แปลว่า
[นุชญา]
ภาฝัน แปลว่า
ความฝันอันรุ่งเรือง
ประกายรุ้ง แปลว่า
แสงของรุ้งที่กระจายออก
นิภัทร์ แปลว่า
ปราศจากความประเสริฐ
สุภัสรา แปลว่า
แสงสว่างที่ดี
บัวพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยบัว
บริพัตร แปลว่า
หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไป แปรไป สืบสาย
บริรักษ์ แปลว่า
ดูแล รักษา ปกครอง
บริราช แปลว่า
ส่องแสงทุกด้าน ฉายรัศมีโดยรอบ
ภฤศ แปลว่า
มาก กล้า จัด
รุจิรันน์ แปลว่า
ข้าวกล้าที่งดงาม
พฤษมาศ แปลว่า
โคทอง หนูทอง
มรุต แปลว่า
เจ้าแห่งพายุ เจ้าแห่งลม
สุรีย์วันดี แปลว่า
วันที่ดีของพระอาทิตย์
มัฆวาล แปลว่า
[มัฆวาน]
โมไนย แปลว่า
ความเป็นปราชญ์ คุณธรรมของนักปราชญ์
มูรธา แปลว่า
หัว ยอด
อรดินธุ์ แปลว่า
[อรอินทุ์]
วรรณทิศ แปลว่า
ณัฏธยาน์ แปลว่า
[ณัฏฐ์ทยา]
ณัชชานิษฐ์ แปลว่า
เกิดมาเพื่อความรู้ที่สมบูรณ์
มธุกร แปลว่า
ผู้ทํานํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง
ใบบุญ แปลว่า
ร่มบุญ ส่วนบุญที่ปกป้องคุ้มครองอยู่
บูรนิมา แปลว่า
[บูรณิมา]
ภโวทัย แปลว่า
รุ่งอรุณแห่งภพ รุ่งเรืองในโลก
พักตร์วิภา แปลว่า
หน้างดงาม
สมทิพย์ แปลว่า
เสมอเทวดา
พฤหัส แปลว่า
วันพฤหัสบดี
ณัฏฐวุฒิ แปลว่า
มีความรอบรู้ดุจนักปราชญ์
รักษ์จิต แปลว่า
รักษาใจ รักษาความคิด
อาดิฟ แปลว่า
รัตนชนก แปลว่า
ดวงแก้วของพ่อ, เป็นที่รักยิ่งของบิดา
อาคิราห์ แปลว่า
[อคิราห์]
วิภาศิริ แปลว่า
มีความงดงามและเป็นมงคล
สมมาตร แปลว่า
ลักษณะอย่างหนึ่งทางเรขาคณิต
วราวุฒิ แปลว่า
ความรอบรู้อันประเสริฐ
ธนัสพร แปลว่า
[ธนัชพร]
ศิรัฐ แปลว่า
ความเป็นที่สุด ๘ ประการ
ณฐศร แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความรู้อันเฉียบแหลมดุจศร
แวซากีณี แปลว่า
ณัฐธนัย แปลว่า
[ณัฐดนัย]
อังสุมา แปลว่า
ธัญวรัตม์ แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐสุด
เอกทัศน์ แปลว่า
ความคิดที่เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งในความคิด
วิระยา แปลว่า
[วิรยา]
ไอศวรรฎา แปลว่า
[ไอศวรรยา]
ศิริแก้ว แปลว่า
แก้วที่งดงาม
ไอศวรรดา แปลว่า
[ไอศวรรยา]
พิมพ์ผกา แปลว่า
ดอกไม้ที่เป็นแบบอย่าง
นัทธวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันมั่นคง
พิทักษ์พันธ์ แปลว่า
รักษาความผูกพัน
พรเพชร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนเพชร
ปุณณ์ณัฐฐา แปลว่า
[ปุณณ์ณัฏฐา]
พัชรารัตน์ แปลว่า
เพชร
พีระยุทธ แปลว่า
รบด้วยความกล้าหาญ ทำการรบโดยไม่ย่อท้อ
ณชวัล แปลว่า
มีความรู้อันรุ่งเรือง
ประวุธ แปลว่า
ธีระพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐธยาห์ แปลว่า
[ณัฐทยา]
ทนม แปลว่า
การข่มใจ การทรมาน การฝึกสอนตน
ทมน แปลว่า
การข่มใจ การทรมาน การฝึกสอนตน
สุพาพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้นำพาที่ดี
นลินนารา แปลว่า
ดอกบัวอันรุ่งเรือง
พงษ์วันชัย แปลว่า
เชื้อสายวันแห่งชัยชนะ
ณิชยาวัชร์ แปลว่า
[ณิชชยาวัชร์]
ณัชฌาน์ญา แปลว่า
อารัตน์ แปลว่า
[อารีย์รัตน์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี