");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23301-23400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ยุท แปลว่า
[ยุทธ]
สุนารีรัชต์ แปลว่า
หญิงที่ดีดั่งเงิน
อิระณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งสายน้ำ
วงษ์พร แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ณัฐณิช แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
สุณัฏฐิกา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
พัณณ์พนิต แปลว่า
เป็นที่รักของตระกูล
นัฏฐพัชร์ แปลว่า
[ณัฏฐพัชร์]
ณัชฐรัชต์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และตั้งมั่นในเรื่องเงิน
ปนสรณ์ แปลว่า
ประสมที่พึ่ง
ณธสร แปลว่า
[ณฐสร]
ณัฏฐา แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ปริยภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความรัก
นพมาศ แปลว่า
พระสนมในสมัยพระร่วงเจ้าผู้คิดทำกระทง, ทองเนื้อเก้า
ปพิชกาญจน์ แปลว่า
[ปพิชญ์กาญจน์]
นิพาวรรณ แปลว่า
[นิภาวรรณ]
ปันริตา แปลว่า
[ปัณฑิตา]
สินชัย แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
พัชนีย์ แปลว่า
[พัชนี]
มุขอิงกาญจน์ แปลว่า
รุจเรข แปลว่า
งามรุ่งเรือง
ปุณฑริกา แปลว่า
ดอกบัวขาว
อัณชิษฐา แปลว่า
[อัญชิษฐา]
ธัชธนัท แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นธงชัย
อันตรา แปลว่า
ระหว่าง
สารพัส แปลว่า
แก่นของอำนาจ, อำนาจที่แท้จริง
หนูดี แปลว่า
คำเรียกเด็กหญิงเล็ก ๆ ที่ชื่อดี
ณภัทรวลัญญ์ แปลว่า
[ณภัทรวลัญช์]
ศศิมนตรา แปลว่า
คาถาแห่งจันทร์
อันตา แปลว่า
ผู้ถึงที่สุด
มัทธนา แปลว่า
ผู้หลงไหลในทรัพย์
พิชญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรอบรู้
วิศรรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งศรวิเศษ
รัตนาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามดั่งแก้วมณี
ทองตระการ แปลว่า
งามดั่งทอง
รัตน์ประภา แปลว่า
แสงแห่งแก้วมณี รัศมีแห่งแก้วมณี
ณัฐยศ แปลว่า
เกียรติคุณของนักปราชญ์
ธนนาถ แปลว่า
ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
ธน แปลว่า
ทรัพย์สิน
ศรัญ แปลว่า
ความรู้ในเรื่องศร, ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
พัฒน์ปพล แปลว่า
[พัฒน์ปพน]
พัศศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
พิชชาสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความรอบรู้
สุมน แปลว่า
ผู้มีจิตใจงาม
ปภาณ แปลว่า
พูดเก่ง
สรเพชร แปลว่า
เพชรของเทวดา, ศรที่มีความแข็งและคม
เวสารัช แปลว่า
ความเป็นผู้แกล้วกล้า
อัตชลี แปลว่า
ผู้นอบน้อม
สุลักษณา แปลว่า
ผู้มีลักษณะดี
ปทุมมาศ แปลว่า
บัวทอง
บุณย์รดา แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากบุญ
ธัญญานี แปลว่า
[ธัญญาณี]
ปัญญวุธ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
พรรณิตา แปลว่า
[พัณณิตา]
ธัญภัสส์ แปลว่า
[ธัญภัสสร์]
วสม แปลว่า
[วิสม]
วชิราวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดุจเพชร รวดเร็วในความรู้ดุจสายฟ้า
วีระพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
ศมน แปลว่า
ราตรี
ราวดี แปลว่า
[ราชาวดี]
นิรภาดา แปลว่า
ผู้ไม่มีพี่ชาย
ทิภาวรรณ แปลว่า
[ทิพาวรรณ]
ณชชาญา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อยังความรู้ให้เกิด
ประสิทธิ์์ แปลว่า
ความสําเร็จ
อัฐฐิตาภัค แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในโชค ๘ ประการ
ปุญมนัส แปลว่า
ผู้มีความดีในใจ
สุขสวัสดิ์ แปลว่า
มีความสะดวกสบาย
รวิพัชร์ แปลว่า
เพชรของพระอาทิตย์
พวงเพ็ชร แปลว่า
ช่อเพชร
มัญชุชา แปลว่า
เกิดความไพเราะ
พิชญพัชย์ แปลว่า
[พิชญพัชร์]
พิชญพัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งเพชร
สุภนา แปลว่า
นาที่งดงาม
ธีระภัณฑ์ แปลว่า
ของใช้ของนักปราชญ์
สุคนธา แปลว่า
กลิ่นหอม, เครื่องหอม
เวนิส แปลว่า
กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี
เสริมสวย แปลว่า
ตกแต่งให้ความงามเพิ่มขึ้น ใช้กับสตรี
วีนา แปลว่า
[วีณา]
ปรัชญานันทน์ แปลว่า
ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
พิชยวิศิษย์ แปลว่า
ผู้ได้รับการสอนที่วิเศษและมีชัยชนะ
บัวจันทร์ แปลว่า
บัวของพระจันทร์
ศุภัคษร แปลว่า
[ศุภักษร]
เพชรธาฤทธิ์ แปลว่า
[เพชราฤทธิ์]
ปัณวรรธ์ แปลว่า
[ปัณณวรรธน์]
ใบบอน แปลว่า
ใบของต้นบอน
ณัฏฐ์วลัย แปลว่า
กำไลของนักปราชญ์
บัวเชิญ แปลว่า
ภีรณีย์ แปลว่า
[ภรณี]
ปานทอง แปลว่า
ดั่งทอง เหมือนทอง
กรัน แปลว่า
เล็ก
วิริยาพร แปลว่า
ความเพียรอันประเสริฐ
สมอุษา แปลว่า
ยามเช้าที่ดี
เพ็ญรวีร์ แปลว่า
[เพ็ญรวี]
ทีชัย แปลว่า
คราวชนะ
ธีศิษฐ์ แปลว่า
[ธีร์ศิษย์]
นิลเนตร แปลว่า
ตาดำและงดงาม
ทิพย์ลดา แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
วาที แปลว่า
ผู้พูด ผู้กล่าว ผู้ชี้แจง ผู้โต้แย้ง
ภัสร์ศริน แปลว่า
[ภัสสรินทร์]
บำเพ็ญ แปลว่า
ทําให้เต็มบริบูรณ์ เพิ่มพูน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี