");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23201-23300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อำภรรัตน แปลว่า
[อัมพรรัตน]
ศุภวดี แปลว่า
หญิงงาม
สุธิวงค์ แปลว่า
[สุธีวงศ์]
สุดฤทัย แปลว่า
สุดใจ
พัทธเนศ แปลว่า
[ภัทธเนศ]
พูนพริษฐ์ แปลว่า
ยังความประเสริฐให้บริบูรณ์
พัฒน์ภาม แปลว่า
เจริญในอำนาจ
สัจจาวุฒิ แปลว่า
ผู้รู้ความจริง
ธนารัตน์ แปลว่า
มีแก้วมณีเป็นทรัพย์
อำมราภรณ์ แปลว่า
[อมราภรณ์]
วรรทณี แปลว่า
[วรรธนี]
พรเมษา แปลว่า
เดือนเมษายนที่ดี
รดารัตน์ แปลว่า
ยินดีในแก้วมณี
ธนัชญกร แปลว่า
ผู้สร้างปัญญาเป็นทรัพย์
สะใบแพร แปลว่า
[สไบแพร]
อรรถชัย แปลว่า
ชนะด้วยเนื้อความ
ทิวาวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณผ่องใส
อภิรัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่ยิ่งใหญ่
วรรษพร แปลว่า
ฝนที่ประเสริฐ
ปราณประภัสสร แปลว่า
ชีวิตที่บริสุทธิ์
อนุสิตา แปลว่า
รอยยิ้มน้อยๆ
มะลิวัล แปลว่า
[มะลิวัลย์]
นุทนาถ แปลว่า
[นุชนาถ]
ราชพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระราชา
ประไพพร แปลว่า
มีความงามอันประเสริฐ
พงษ์ลดา แปลว่า
เชื้อสาย
ธิติยา แปลว่า
ความมั่นคง
รุ่งลักษมี แปลว่า
รุ่งเรืองและงดงาม
สิริรัชฎ์ แปลว่า
เงินที่งดงาม
ณิชวรกานต์ แปลว่า
ความรักบริสุทธิ์และประเสริฐ
สุธรรม แปลว่า
มีความดี,ธรรมดี,ยุติธรรมดี
บุญฑริกา แปลว่า
ดอกบัวแห่งความดี
เมธินุช แปลว่า
น้องสาวผู้เป็นปราชญ์
วิไลภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความงดงาม
ภูมิพิพัชร์ แปลว่า
แผ่นดินแห่งเพชรวิเศษ
โสธร แปลว่า
บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
พิกุลทิพย์ แปลว่า
ดอกพิกุลในสวรรค์
พัทรธิดา แปลว่า
[ภัทรธิดา]
อุเทร แปลว่า
[อุเทน]
อุดมพร แปลว่า
ความประเสริฐอันสูงสุด
ภัทธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประเสริฐ
พรมฐบุตรี แปลว่า
ลูกสาวผู้ตั้งมั่นอยู่บนพรม
แม่พลอย แปลว่า
คำเรียกหญิงที่ชื่อพลอยและเป็นใหญ่ในบ้าน
รวินทร์วรดาภัทธ แปลว่า
[รวินทร์วรดาภัทร]
โสรัจ แปลว่า
[โสรัจจะ]
ธรินทร์ญา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่
โสดา แปลว่า
ผู้ฟัง กระแสความ กระแสน้ำ กระแสธรรม
ณัทกาญจน์ แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง
ศรศรี แปลว่า
ศรอันเป็นมงคล ศรที่งดงาม
ศิริน แปลว่า
ศิรา แปลว่า
สิ่งสูงสุด
สุขดี แปลว่า
มีความสบายดี
เพ็ญพักต์ แปลว่า
[เพ็ญพักตร์]
ศรดี แปลว่า
ศรที่ดี
พิรุฬห์ลภัส แปลว่า
เจริญในลาภ
สรรค์ แปลว่า
สร้าง
สร แปลว่า
เทวดา
สุดารา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงดาว
วนิต แปลว่า
สุฤทัย แปลว่า
ใจดี
สุขหทัย แปลว่า
สุขใจ
แสงฟ้า แปลว่า
แสงจากฟ้า
โรจอนนต์ แปลว่า
[โรจน์อนันต์]
สุฟ้า แปลว่า
ฟ้าที่งดงาม
ปองเดช แปลว่า
มุ่งหมายอำนาจ
ศิญารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นเลิศ
ภัทร์บดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ประเสริฐ
โสระ แปลว่า
ภีระพงศ์ แปลว่า
[พีระพงศ์]
สุขี แปลว่า
มีความสบาย มีความปลอดภัย
ศีล แปลว่า
ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กําหนดการปฏิบัติกายและวาจา
ตุลย์ แปลว่า
ราศีตุลย์
สุปันดา แปลว่า
บัว แปลว่า
ชื่อเรียกไม้นํ้าหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์
รชตญา แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดุจเงิน
พรประกา แปลว่า
[พรประภา]
พรประพา แปลว่า
[พรประภา]
ฌาลีน แปลว่า
ภรชณก แปลว่า
[ภรชนก]
วรกษมณ แปลว่า
[วรกษมล]
ปัญฑิตา แปลว่า
[ปัณฑิตา]
อัษฎาพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐ ๘ ประการ
แสงป้อม แปลว่า
แสงแห่งหอรบ
ธี แปลว่า
[ธีร์]
นิธิพร แปลว่า
ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
ธชยพล แปลว่า
[ธชพล]
นันฐพร แปลว่า
[นันทพร]
ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะ
นนท์ขวัญ แปลว่า
ยินดีดุจมิ่งขวัญ
ศิริกัญญ์ แปลว่า
หญิงผู้งดงาม
มะยุรินทร์ แปลว่า
[มยุรินทร์]
อภิวันท์ แปลว่า
กราบไหว้
วีร์รติญา แปลว่า
ผู้กล้าหาญและยินดีในความรู้
สุชานิธิ แปลว่า
ผู้เกิดมามาพร้อมขุมทรัพย์อันประเสริฐ
สุนิตย์ แปลว่า
ดีเสมอ
วริฏฐ์อรชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นหญิงงามกล้าหาญและน่ารัก
พียรัตน์ แปลว่า
[ปิยรัตน์]
ปิ่นมุข แปลว่า
หัวหน้าที่เป็นมิ่งขวัญ
วนิดี แปลว่า
[วนิดา]
อรพลอย แปลว่า
หญิงที่มีความงามดุจพลอย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี