");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 23101-23200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศรัณยาพร แปลว่า
ที่พึ่งอันประเสริฐ
ภชิสา แปลว่า
[ภาชิสา]
นิโรธรี แปลว่า
[นิโรธ]
นัตถวุธ แปลว่า
[ณัฐวุฒิ]
พิชญ์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของนักปราชญ์
ไพรรินทร์ แปลว่า
[ไพรินทร์]
บุญธริศณ์ แปลว่า
[บุญธริศร์]
ทรงฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจวิเศษ
มธิราช แปลว่า
[ธรรมาธิราช]
รัตน์ติพงษ์ แปลว่า
แก้วสามเชื้อสาย
ณัฐภากัญญ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์หญิง แสงสว่างแห่งหญิงผู้ตั้งมั่นในความรู้
อดิรุจ แปลว่า
งามสง่ามาก
ปธิตญา แปลว่า
[ปทิตยา]
วาฬบาลีน แปลว่า
วันทน์ณภัทร แปลว่า
เคารพในความดีงามด้วยความรู้
ธนันคง แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์
เจตต์ แปลว่า
ใจ ความคิด
นิลนนท์ แปลว่า
นิลที่น่ายินดี ยินดีในนิล
วฤทัยภรณ์ แปลว่า
[หฤทัยภรณ์]
นีร์นารา แปลว่า
สีน้ำ
แพรวไพลิน แปลว่า
ไพลินที่แวววาว
วิทยานันท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้
ธรรมธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความดี
ภัคสุทธิกานต์ แปลว่า
มีโชคในความรักอันบริสุทธิ์
ป้้นฟ้า แปลว่า
สร้างฟ้า
ปาริชาด แปลว่า
[ปริชาต]
ศาศวัตร์ แปลว่า
[ศาศวัต]
ปิยะศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจอันเป็นที่รัก
พรเกียรติ แปลว่า
คำสรรเสริญอันประเสริฐ
มนชนก แปลว่า
ดวงใจพ่อ
สุภัทร์จณี แปลว่า
[สุภัทรจรีย์]
ประมอญ แปลว่า
อินทร์อักษรา แปลว่า
ตัวหนังสือที่เป็นใหญ่ เป็นใหญ่ในตัวอักษร
ปรัณ แปลว่า
ปีก
อินอักษรา แปลว่า
[อินทร์อักษร]
สุรเกตุ แปลว่า
เทวดาแห่งดาวเกตุ พระเกตุ
วงศจันทร์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของพระจันทร์, เชื้อสายพระจันทร์
รดีภัส แปลว่า
รักในแสงสว่าง
พธูทิพย์ แปลว่า
เจ้าสาวของเทวดา เจ้าสาวที่มาจากสวรรค์
วันจันทร์ แปลว่า
วันที่สองของสัปดาห์
วนิตตา แปลว่า
หญิงสาวที่รัก
สรรสิริ แปลว่า
เลือกในสิ่งดีงาม
โสภิตรดา แปลว่า
ความงามอันน่ายินดี
พชรมล แปลว่า
[พชรมน]
อชิราวิชญ์ แปลว่า
รวดเร็วในวิชาความรู้
นภิศสิริ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในฟ้าและงดงาม
พิบูล แปลว่า
กว้างขวาง มาก
ณฏฐพล แปลว่า
กำลังแห่งนักปราชญ์
ศุภรัสมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความเจริญ
ภูมิธนินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์และแผ่นดิน
ธรนิศ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งกลางคืน
ภูมิธนินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์และแผ่นดิน
พิชญ์พินิดา แปลว่า
[พิชญ์พนิดา]
ปัณชญา แปลว่า
หนังสือความรู้
สุธัญญาพัฒน์ แปลว่า
เจริญในโชค โชคดี
วิญญู แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง นักปราชญ์
เอกนรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่หนึ่ง
ปารัช แปลว่า
ทอง
วิภานิตย์ แปลว่า
งามเสมอ
ปณัฐชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เหมือนนักปราชญ์
ปณัฐชญากร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้างความรู้
ปณัฐชญาภร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนความรู้
อชิรา แปลว่า
รวดเร็ว
อะริน แปลว่า
[อรินทร์]
อรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึกหรือฝ่ายศัตรู
บวรวิช แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
สไบทิพย์ แปลว่า
สไบของเทวดา
สุภัสนัชชา แปลว่า
แม่น้ำที่รุ่งเรือง
มโนปกานต์ แปลว่า
[มโนปการ]
วานิต แปลว่า
[วานิช]
วีดา แปลว่า
[วีรดา]
เรวัช แปลว่า
[เรวัต]
วิรตี แปลว่า
งดเว้นจากความชั่ว
รัชฏะ แปลว่า
เงิน
รัชพร แปลว่า
สมบัติอันประเสริฐ
พงษ์ลัดดา แปลว่า
เชื้อสาย
นิรัชฎา แปลว่า
ไม่มีเงิน [รัชฎา]
มินทร์จณิน แปลว่า
วรสกล แปลว่า
ประเสริฐในแผ่นดิน ประเสริฐในโลก
รุ่งญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
มา แปลว่า
พระจันทร์
นิภัทร แปลว่า
[นิพัทธ์]
อรอนง แปลว่า
[อรอนงค์]
วาคิณ แปลว่า
ศศธร แปลว่า
[ศศิธร]
เรืองวุฒิ แปลว่า
รุ่งเรืองในความรู้
ุสุทินา แปลว่า
ผู้ให้สิ่งที่ดีแล้ว
ภร แปลว่า
ค้ำจุนไว้
วิจิตร แปลว่า
งาม
สุมิตตา แปลว่า
ผู้มีดวงตาที่ดีพอประมาณ
พงษ์วิมล แปลว่า
เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
ทวีเดต แปลว่า
[ทวีเดช]
ปัญญ์รพี แปลว่า
มีปัญญารุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
อนันตะภพ แปลว่า
หลายแผ่นดิน
ธนดลวง แปลว่า
[ธนดลวงศ์]
ไวกูณฐ์ แปลว่า
ที่ประทับของพระนารายณ์, พระนารายณ์ที่อวตารมา
ธีฆพัทธ์ แปลว่า
[ฑีฆพัทธ์]
ปดิพัทธ์ แปลว่า
[ประดิพัทธ์]
สุภนัชชา แปลว่า
น้ำที่เป็นมงคล
สุภณัชชา แปลว่า
การเกิดมาเพื่อความรู้และนำมาซึ่งสิ่งที่เจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี