");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22901-23000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จันทร์ แปลว่า
พระจันทร์ ดวงจันทร์ เดือน
สุภาภร แปลว่า
ค้ำจุนความงดงาม
ระพีร์พร แปลว่า
[ระพีพร]
ธัญญดี แปลว่า
มีโชคดี
บุญเติม แปลว่า
เพิ่มความดี
นิกม์ แปลว่า
ความปรารถนา
ณัชชาพัชร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ดุจเพชร
อัปสร แปลว่า
นางฟ้า
สุริยวงค์ แปลว่า
[สุริยวงศ์]
ณฤนท์ แปลว่า
[นรินทร์]
ณัชมณิการ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ในด้านช่างแก้ว
ณภภณ แปลว่า
[นภภณ]
มนต์สิทธิ์ แปลว่า
คาถาแห่งความสำเร็จ
นภพร แปลว่า
ฟ้าอันประเสริฐ สิ่งประเสริฐจากฟ้า
สุรพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันของเทวดา
นพจิรา แปลว่า
ใหม่ตลอดกาล
วีระวรณ์ แปลว่า
[วีระวร]
นิพิษฐา แปลว่า
[นิพิฐา]
มิ่ง แปลว่า
สิ่งเป็นสิริมงคล
ศักดิ์ระวี แปลว่า
อำนาจของพระอาทิตย์
ภัคญา แปลว่า
มีโชคในความรู้
วิชญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ประสาน แปลว่า
ทําให้เข้ากันสนิท เชื่อม
ทองพล แปลว่า
กำลังดั่งทอง
ปัณริตา แปลว่า
[ปัณฑิตา]
มนสินีย์ แปลว่า
[มนสินี]
พิมพิกา แปลว่า
พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
เบญญพัฒน์ แปลว่า
เจริญในความประเสริฐ
ณัฐฎา แปลว่า
[ณัฏฐา]
พรสิรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความเจริญอันประเสริฐ
เสฏฐชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
พรรษาวุฒิ แปลว่า
ความรู้เรื่องฝน วันเกิด
นวลลออ แปลว่า
ผุดผ่อง งามดี
ประชา แปลว่า
หมู่คน
ธัญมน แปลว่า
ใจดียิ่ง ใจงามยิ่ง
ปิณฑ์ แปลว่า
การตกของต้นข้าว
ราชิต แปลว่า
พระราชา
สริณญา แปลว่า
[สริญญา]
ศรันย์วิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
พัศชากรณ์ แปลว่า
การกระทำให้เกิดอำนาจ
พลอยพิชชา แปลว่า
ความรู้ที่งดงามเหมือนพลอย
พิชญาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ธนวินท แปลว่า
พบทรัพย์สมบัติ ได้ทรัพย์สมบัติ
สกนธ์กนก แปลว่า
กองทอง
รวิพร แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
บุญเรืองศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่รุ่งเรืองอันเกิดจากความดี
บุญเรืองยศ แปลว่า
เกียรติคุณที่รุ่งเรืองอันเกิดจากความดี
เมธังกร แปลว่า
นามพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง, ผู้สร้างความรอบรู้
เอกวิกร แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งดุจพระอาทิตย์
อาณัติ แปลว่า
ข้อบังคับ คําสั่ง กฎ เครื่องหมาย
ปนัสยา แปลว่า
ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
ปรัตถกร แปลว่า
ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
บงกชศมน แปลว่า
ดอกบัวยามค่ำคืน
สุชาทิพย์ แปลว่า
ผู้เกิดมาดีเหมือนเทวดา
พรญานินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันประเสริฐ
ศุภาณิช แปลว่า
ความงามอันบริสุทธิ์
รัชชนก แปลว่า
พระราชาผู้เป็นดั่งบิดาของราษฎร สมบัติของพ่อ
ภูธเนศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์และแผ่นดิน
อาชว์ แปลว่า
ความซื่อตรง
ณัชฐานันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมาตั้งอยู่ในความรู้และความยินดี
ธีร์วรานันท์ แปลว่า
ยินดีในนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ธนวันย์ แปลว่า
[ธนธันย์]
สุพรรณพิมพ์ แปลว่า
รูปงามดั่งทอง
สรสิทธิ์ แปลว่า
มีความสำเร็จดุจเทวดา เทวดาแห่งความสำเร็จ
มณีมนฑ์ แปลว่า
[มณีมณฑ์]
อารยัน แปลว่า
ชนชาติอินเดียโบราณ
พิชิตชัย แปลว่า
ผู้ชนะ
พิชาพัฐ แปลว่า
อำนาจแห่งวิชาความรู้, ความรู้คืออำนาจ
ธาราธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
อุดมรัตน์ แปลว่า
เต็มไปด้วยแก้วมณี
ศรินนา แปลว่า
นาที่งดงาม
พงษ์ธนวุฒิ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้เป็นทรัพย์
ประเวศน์ แปลว่า
การเข้ามา การเข้าถึง การเข้าสู่
ปานฤทัย แปลว่า
ดั่งดวงใจ
ปานชีวัน แปลว่า
ดั่งชีวิต
นันท์นภัสสร แปลว่า
ยินดีในแสงบนฟ้า
ภัทราวุฒิ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
อภิญญาวดี แปลว่า
ผู้มีปัญญา
สุวรรณีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาทองคำ
นิษฐ์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ภารดา แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง
พงษ์วุฒิ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรอบรู้
พรรณนลิน แปลว่า
เชื้อสายของบัว, เชื้อสายที่บริสุทธิ์
สิริจัน แปลว่า
ต้นจันที่งดงาม
วรเดช แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
สุรินทร แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ พระอินทร์
ศรีไพร แปลว่า
มิ่งขวัญของป่า
ธัญญรตา แปลว่า
ยินดีในโชค
ณัฐฐาริตา แปลว่า
[ณัฐฐิตา]
ทองแท่ง แปลว่า
ทองที่มีลักษณะเป็นแท่ง
พลพิสิษฐ์ แปลว่า
มีกำลังเป็นเลิศ
รังษิมา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง
สร้างสรรค์ แปลว่า
สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
ปัตตานี แปลว่า
หาดนี้, จังหวัดปัตตานี
เบญจ์ธนคุณ แปลว่า
ประโยชน์ของทรัพย์ ๕ ประการ
นิษฐ์ชลีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนา
อรกนก แปลว่า
หญิงผู้ทรงคุณค่าดั่งทอง
สหวัชร์ แปลว่า
ร่วมเพชร
นิติมา แปลว่า
กฎหมาย
ทองแทง แปลว่า
[ทองแท่ง]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี