");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2201-2300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิชาญ แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญเป็นเลิศ
พัณภัช แปลว่า
ผู้จำแนกผิวพรรณ
พีรญา แปลว่า
ผู้มีความพากเพียรเพื่อความรู้
พิมพาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับร่างกาย
พิชยา แปลว่า
ชัยชนะ
พรพรรณี แปลว่า
ผู้มีผิวงามอันประเสริฐ
พุฒิสรรค์ แปลว่า
สร้างความเจริญ
พิมพ์ภัช แปลว่า
ผู้จำแนกที่เป็นแบบอย่าง
พณณกร แปลว่า
มีผิวพรรณสวย
พรแม่ แปลว่า
ความปราถนาของแม่ให้ประสบความสำเร็จ
พัชร์ณัฏฐา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
โพธิเศรษฐ์ แปลว่า
เยี่ยมโดยปัญญา
พิชญากร แปลว่า
ผู้มีรัศมีของนักปราชญ์ , ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
พลอยปภัส แปลว่า
พลอยที่มีแสงเป็นรัศมี , พลอยน้ำงาม
พงศพัฒน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
เพ็ญนภา แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
เพชรรัตน์ แปลว่า
แก้วที่เป็นเพชร
แพทสรินทร์ แปลว่า
ศรมนต์แห่งองค์อินทร์
เพ็ญพักตร์ แปลว่า
ใบหน้าที่งดงามดุจพระจันทร์เต็มดวง
พิมมณัฐฐา แปลว่า
เกิดมาเป็นนักปราชญ์,เสมือนนักปราชญ์
พลอยระรินทร์ แปลว่า
พลอยของผู้เป็นใหญ่ (พระอินทร์)
พิมพฤดา แปลว่า
ต้นแบบของการกระทำ
พัสวีพิชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
เพียงฝัน แปลว่า
สมหวังตามที่ต้องการ หรือ แค่ตามที่ตั้งใจอยากจะได้ พอตามที่ตั้งหวัง
เพ็ญวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐที่บริบูรณ์
พุฒิเมธ แปลว่า
เจริญด้วยปัญญา
พฤกษพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่มาจากต้นไม้,เชื่อสายรุกขเทวา
พลากร แปลว่า
กองทหารเป็นจํานวนมาก
พัทธนันท์ แปลว่า
มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พิศมัย แปลว่า
น่าชิดชวนชม
พิสิษฐ์ แปลว่า
ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พิสมัย แปลว่า
ความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
พีรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
พีรพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญและความกล้าหาญ
เพชรนภา แปลว่า
เพชรแห่งท้องฟ้า
พรนภา แปลว่า
พรจากฟ้า
พศวีร์ แปลว่า
อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
พลกฤษณ์ แปลว่า
พลังแห่งพระกฤษณะ
พิมพ์ทิพย์ แปลว่า
พิมพ์สวรรค์
เพชรี แปลว่า
เพชร
พจนันท์ แปลว่า
คำพูดที่พึงใจ
พิมพวดี แปลว่า
แบบอย่าง
พิมพ์ชยา แปลว่า
แบบแห่งชัยชนะ
พิมพ์พิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม เจ้าแห่งแบบอย่าง
พิมพ์ลดา แปลว่า
สตรีผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
พิจิตรา แปลว่า
งาม, น่าดู
พศุตม์ แปลว่า
มีอำนาจสูงสุด
พสุ แปลว่า
เทวดาจําพวกหนึ่ง ทรัพย์ สมบัติ ความมั่ง
พิมพ์พิลาวัลย์ แปลว่า
หน้าตางดงาม
พิสุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์, สะอาด, สุกใส
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี