");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22701-22800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภูคามินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในบ้านและแผ่นดิน
วณิชชา แปลว่า
การเกิดของพ่อค้า เกิดการค้าขาย
สุพรรณนา แปลว่า
การอธิบายที่ดี
พิชญาภร แปลว่า
ค้ำจุนนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
พลอยใส แปลว่า
พลอยน้ำงาม พลอยไม่มีสี
พลอยนภา แปลว่า
พลอยจากฟ้า
นัฏชพร แปลว่า
[ณัชพร]
วร แปลว่า
ประเสริฐ
ธัญพรพรรณ แปลว่า
มีโชคอันประเสริฐและผิวพรรณงาม
พิมุกข์พงศ์ แปลว่า
[พิมุกต์พงศ์]
เมธีพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำของผู้มีความรู้ ถ้อยคำของนักปราชญ์
ธันย์ แปลว่า
มีโชค,ผู้เลี้ยงดู
รัตนกาญจน์ แปลว่า
แก้วทอง
ภัสพร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ณพฤทธิ์ แปลว่า
[นพฤทธิ์]
ภัคไพลิน แปลว่า
ได้ไพลินเป็นโชค
อรพิมล แปลว่า
หญิงผู้บริสุทธิ์ หญิงผู้ไม่มัวหมอง
ไวรุจน์ แปลว่า
ชอบใจอย่างรวดเร็ว
สหชัย แปลว่า
ชนะร่วมกัน
ปรีดิพัทธ์ แปลว่า
ผูกด้วยความปลื้มใจ
มนรดา แปลว่า
ใจที่ยินดี
รัฐชิตา แปลว่า
ชัยชนะของประเทศ
ปิติวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่น่ายินดี
ศานติ แปลว่า
ความสงบ
มัญชตา แปลว่า
[มัญชุตา]
รุจิดา แปลว่า
[รุจิรา]
สิรินุส แปลว่า
[สิรินุช]
บัวบุษกร แปลว่า
บัวสีน้ำเงิน
บังอรรัตน์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งดวงแก้ว
ป้องคุณ แปลว่า
รักษาความดี
สวนีย์ แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคง
โสภณา แปลว่า
ความงาม ความผ่องใส
ทิติ แปลว่า
[ฐิติ]
พวงทิพย แปลว่า
พวงของเทวดา
ภควันต์ แปลว่า
นามพระพุทธเจ้า
อรพรรณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณงาม
สะกาวเดือน แปลว่า
[สกาวเดือน]
พัทธพล แปลว่า
ผูกด้วยกำลัง
ภูวเนศวร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ศิริลัก แปลว่า
[ศิริลักษณ์]
จิต แปลว่า
ใจ
ธนันท์กุล แปลว่า
[ธนันกุล]
สลาวุฒิ แปลว่า
[สราวุธ]
นันท์นา แปลว่า
ยินดีในที่นา
รติลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันชอบใจ ลักษณะของความรัก
สชาติ แปลว่า
[สุชาติ]
ภานุ แปลว่า
พระอาทิตย์
สุมนภัสร์สร แปลว่า
ผู้มีจิตใจดีและสว่างดุจเทวดา
สรณ์ปภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง
สุภาพัสสรณ์ แปลว่า
มีอำนาจที่ดีเป็นที่พึ่ง
สุพรรษมนตร์ แปลว่า
คาถาแห่งฝนที่ดี
ปาลีรัตน์ แปลว่า
ผู้คุ้มครองรักษาที่ดีเลิศ
สุธิญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
สมชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเสมอ ผู้เกิดมาเท่าเทียม
พัณณ์พิศา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
พวงมาลา แปลว่า
พวงดอกไม้
สชัช แปลว่า
[สรชัช]
บุญหนา แปลว่า
มากด้วยความดี
ธินารีย์ แปลว่า
[ธนารีย์]
ณพัฐอร แปลว่า
[ณภัทรอร]
ภคิณ แปลว่า
[ภคิน]
หนูจันทร์ แปลว่า
การเรียกผู้หญิงอายุน้อยกว่าที่ชื่อจันทร์
รัฐชัย แปลว่า
ชัยชนะของประเทศ
ปวัษชณินทร์ แปลว่า
[ปวัตน์ชนินทร์]
ณลิลญากรณ์ แปลว่า
[ลลิลญากรณ์]
ศิรินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นศิริ เช่น ความงาม สิ่งมงคล เป็นต้น
ณัชณิชาช์ แปลว่า
[ณัชณิชา]
พรลิขิต แปลว่า
ความปราถนาที่กำหนดชะตาชีวิต
ภานุมาช แปลว่า
[ภานุมาศ]
ศิราณี แปลว่า
วิสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ
นงนาถ แปลว่า
[นงค์นาถ]
ปางพูน แปลว่า
คราวที่เพิ่ม
นพมณี แปลว่า
แก้วมณีทั้งเก้า
ปานทิพย์ แปลว่า
เหมือนมาจากสวรรค์ เหมือนของเทวดา
ณัฐธพงษ์ แปลว่า
[ณัฐพงษ์]
บุญตา แปลว่า
เป็นบุญที่ได้มอง
่ธานิน แปลว่า
เมือง เมืองใหญ่
ธันยวารินทร์ แปลว่า
สายน้ำแห่งโชค
ทิพย์ศิริ แปลว่า
งดงามดั่งมาจากสวรรค์
วัชร์ชัยนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในชัยชนะด้วยสายฟ้า
ณธิรา แปลว่า
ที่แม่น้ำ ที่ลำธาร
วรรณปภา แปลว่า
สีแสง
อัยราดา แปลว่า
[ไอยรดา]
ณัญช์สรัล แปลว่า
[ณัชสรัล]
วิศวธร แปลว่า
ทรงไว้ทั้งหมด
อดิชัย แปลว่า
ชนะมาก
วริทธร์ แปลว่า
[วริทธิ์ธร]
รัตน์ดา แปลว่า
มีแก้วมณีมาก
มุนิตา แปลว่า
ดวงตาของนักปราชญ์
รุ้งลัดดา แปลว่า
สายรุ้ง
ณัฏฐ์กานต์ แปลว่า
เป็นที่รักของนักปราชย์
พรรณิพา แปลว่า
[พรรณนิภา]
ณิชภัทร แปลว่า
ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ
ธัญวาวิชญ์ แปลว่า
[ธันยวารินทร์]
พรรษมล แปลว่า
ฝนที่มัวหมอง [พรรษมน]
สุราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของเทวดา
ภัทรฤทัย แปลว่า
จิตใจประเสริฐ
สิงขร แปลว่า
ภูเขา
ชาญ แปลว่า
ชำนาญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี