");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22601-22700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฐกฤตย์ แปลว่า
กิจของนักปราชญ์
ภูมิกฤตย์ แปลว่า
สิ่งที่ควรกระทำต่อแผ่นดิน
อานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดี
ภาพตะวัน แปลว่า
ภาพพระอาทิตย์
เบญญาพัชร์ แปลว่า
ฉลาดประดุจเพชร
ยนต์ แปลว่า
เครื่องกลไก เครื่องจักรที่ให้กําเนิดพลังงานหรือทําให้วัตถุเคลื่อนที่
พิทักษ์ธาร แปลว่า
ผู้ดูแลลำน้ำ
มุนิลตา แปลว่า
[มุนินทรา]
ภัสสรชญาน์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
อภิเชด แปลว่า
[อภิเชษฐ์]
ณภกร แปลว่า
[นภกร]
ปกรณ์กิจ แปลว่า
ตำราเกี่ยวกับการงาน
เรวัต แปลว่า
ผู้มีทรัพย์
อัฐวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ทั้ง ๘ ประการ
ณัฐฑริกา แปลว่า
มีความรู้ดุจดั่งดอกบัว
บุณณารมย์ แปลว่า
[บุณยารมณ์]
ราม แปลว่า
พระราม
ณัฐกฤช แปลว่า
มีปัญญาประดุจดังอาวุธ
ภูรินพ แปลว่า
แผ่นดินทั้ง ๙
ภิรมพรรณ แปลว่า
[ภิรมย์พรรณ]
สุรศักดิธรรม แปลว่า
อำนาจของเทวดาที่มีคุณธรรม
ณีรนารา แปลว่า
[นีรนารา]
สุรินธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเทวดาผู้เป็นใหญ่
วุฒิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้รอบรู้
นุจนา แปลว่า
[นุชนาถ]
ทวีฉัตร แปลว่า
เพิ่มร่มเงา
ธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฏรดา แปลว่า
[ณัฏฐรดา]
พิศัณย์ชัย แปลว่า
[พิศัลยชัย]
นันทกาญจน์ แปลว่า
ยินดีในทองคำ ทองคำอันน่ายินดี ชอบทองคำ
สิวริศร์ แปลว่า
[ศศิวริศร์]
ณัทริกา แปลว่า
[ณัฐทริกา]
บงกชพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนดอกบัว
สุธีธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีปัญญา
สุพิญญา แปลว่า
[สุภิญญา]
กัญน์ แปลว่า
[กัญญ์]
บุก่อรี แปลว่า
พีรวิชณ์ แปลว่า
[พีรวิชญ์]
สิรชัชฐ์ แปลว่า
[ศิรชัช]
เมนิลา แปลว่า
สุรัสยา แปลว่า
[อุรัสยา]
ธรทิพย์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเทวดา
สุพรรณา แปลว่า
ทองคำ
โอฬารฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันกว้างใหญ่
ธีรานนท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ธัชธณัท แปลว่า
ธงของผู้ชำนาญในการให้ความรู้
อัสมารา แปลว่า
ภาสวัสดิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญรุ่งเรือง
สาธิยะ แปลว่า
ประสบความสำเร็จเสมอ
นิพา แปลว่า
[นิภา]
ทัณชนก แปลว่า
[ธัญชนก]
อรรควิช แปลว่า
ความรู้อันยิ่งใหญ่
นันท์นภัสร์สร แปลว่า
ยินดีในท้องฟ้าของเทวดา
พิสุทธินี แปลว่า
หญิงผู้บริสุทธิ์
วิลาศ แปลว่า
เกี่ยวกับยุโรป
ติณห์ แปลว่า
กล้าแข็ง, แหลมคม
ศุภมงคล แปลว่า
เคราะห์ดี, วาสนา
อัคร แปลว่า
เลิศ ยอด ยิ่งใหญ่
ภัทร์พิชชา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ศิรัญยภัทร แปลว่า
[ศิรัญญภัทร]
ปริมชญาภรณ์ แปลว่า
[ชญาภรณ์]
รัตนพิมพ์ แปลว่า
แก้วมณีที่เป็นแบบ
พลอยจินดา แปลว่า
พลอยอันเป็นอัญมณี
ธีรัจฉรา แปลว่า
นางฟ้ามีทรงความรู้
ศักดิ์ระพี แปลว่า
อำนาจของพระอาทิตย์
ปูซีย๊ะ แปลว่า
ศักดิ์ศิวะ แปลว่า
อำนาจของพระอิศวร
ศักดิ์เทวา แปลว่า
อำนาจของเทวดา
สุทธิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาบริสุทธิ์
วิทย์ชฎา แปลว่า
ความรู้อันทรงคุณค่าดุจชฎา
อริสสา แปลว่า
[อริสา]
ศิวะเทพ แปลว่า
พระอิศวร
พิมพ์ปณิธาน แปลว่า
แบบอย่างแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่
ศักดิ์ชาย แปลว่า
อำนาจของผู้ชาย
ศักดิ์วาโย แปลว่า
อำนาจแห่งลม
นริทร์พร แปลว่า
[นรินทร์พร]
สุเมโธ แปลว่า
มีความรู้ดี
ศักติ์ระพี แปลว่า
[ศักดิ์ระพี]
ณัชชนม์ แปลว่า
การเกิดมาเพื่อความรู้
ทิพย์วิมล แปลว่า
ของเทวดาอันบริสุทธิ์
อรศา แปลว่า
[อรสา]
ธิภาดา แปลว่า
ศาสตรารัตน์ แปลว่า
อาวุธที่ทำด้วยแก้วมณี
อุษารัตน์ แปลว่า
แก้วมีค่ายามเช้า
พิรกฤษฎ์ แปลว่า
ต้นกล้าแห่งความเพียร
ปทุมทอง แปลว่า
ดอกบัวทอง
ปัญญาณัฐ แปลว่า
ปัญญาของนักปราชญ์
ปัญญณัฐ แปลว่า
ปัญญาของนักปราชญ์
รุ่งพิมล แปลว่า
รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
ปวีณรภัส แปลว่า
[ปวีณลภัส]
พิมชญาพรรณ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรู้และความงาม
สาริ แปลว่า
[สาริศ]
ไท แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
สามไชย แปลว่า
สามสิ่งที่ดีกว่า
สุขุมาลย์ แปลว่า
นฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจวิเศษ
ภัทริยา แปลว่า
เจริญ ประเสริฐ
วาทิตา แปลว่า
สังคีต ดนตรี ผู้บรรเลงดนตรี
ภัฎศุภากร แปลว่า
บ่อเกิดของผู้รับใช้ผู้เจริญ
ปวรนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี