");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22401-22500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุวรรณนา แปลว่า
นาทอง
ณัทกาญจน์ภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับทองคำ
พงศ์พัชรา แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายเพชร
ภัชอร แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง
ปรเมษฐ์ แปลว่า
พระพรหม
ศิวปรียภัทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรักและความประเสริฐ
พชรภณ แปลว่า
การกล่าวด้วยความเข้มแข็งและมีคุณค่าดุจเพชร
ฝ้าย แปลว่า
ต้นไม้ชนิดหนึ่งลูกมีปุยอยู่ข้างใน ใช้ทำด้ายทอผ้า
นรินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
รัชมณี แปลว่า
ดวงแก้วของพระราชา ดวงแก้วที่เป็นราชสมบัติ
รัชมน แปลว่า
พระทัยของพระราชา
เกียรติ แปลว่า
คำสรรเสริญ, คำเล่าลือ
ธนธันต์ แปลว่า
[ธนธันย์]
นันท์นภัสร์ แปลว่า
ยินดีในแสงสว่างบนฟ้า แสงสว่างบนฟ้าที่น่ายินดี
ธัญญะ แปลว่า
ข้าวเปลือก
พิมภา แปลว่า
แบบอย่างของแสงสว่าง
ปฐมพรร์ แปลว่า
[ปฐมพร]
รินดารา แปลว่า
ดวงดาวที่เคลื่อนมาเรื่อยๆ
ว่านทอง แปลว่า
ว่านที่เป็นทอง
มนต์วลี แปลว่า
คำศักดิ์สิทธิ์
อนันตภูเบศ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
อาวีนาฎ แปลว่า
ประดิษฐ์ แปลว่า
ตั้งขึ้น จัดทําขึ้น คิดทําขึ้น สร้างขึ้น แต่งขึ้น
พิมพ์ฉวี แปลว่า
ผู้มีผิวกายเป็นแบบอย่าง
นัฐชพล แปลว่า
[ณัชพล]
มณีรัสย์ แปลว่า
หญิงสาวผู้มีค่าเปรียบดั่งแก้วมณี
วสวัตติ์ แปลว่า
ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
วรปภา แปลว่า
ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ
ธมลพรรณ์ แปลว่า
มีผิวพรรณงาม
ณิชชิศา แปลว่า
[ณิชิศา]
ภรปภา แปลว่า
ค้ำจุนแสงสว่าง
มณีรัสญ์ แปลว่า
[มณีรัสยา]
สุดสวย แปลว่า
สวยมาก
ปิติพล แปลว่า
ผู้ที่ยินดีในพละกำลัง
อัฐวิทย์ แปลว่า
ความรู้ทั้งแปด
สุภี แปลว่า
งาม, เป็นมงคล
องุ่น แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง ต้นมีลักษณะเป็นเถา มีผลเป็นพวง
วิฬามร แปลว่า
แมวสวรรค์
อภัณตรี แปลว่า
[อภันตรี]
ณภัทชา แปลว่า
[ณภัทรชา]
ณัฐฐ์ฐนนท์ แปลว่า
[ณัฐนนท์]
ณัฐธาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สร้าง
นิดาภรณ์ แปลว่า
[วนิดาภรณ์]
กัญณพัศม์ แปลว่า
[กัญณภัทร]
ธนัญชรัชต์ แปลว่า
[ธนันรัชต์]
ภัทฑา แปลว่า
[ภัททา]
พิมมาดา แปลว่า
เหมือนแม่ มีแม่เป็นแบบอย่าง
สุนันทวดี แปลว่า
ผู้มีความยินดี
นันสินี แปลว่า
[นันท์สินี]
อาสา แปลว่า
เสนอตัวเข้ารับทำ
นราลัย แปลว่า
ที่อยู่อาศัยของคน
นียา แปลว่า
[นิยา]
ภัควลัณทร์ แปลว่า
[ภัควรัญช์]
วรวลัณทร์ แปลว่า
[วรวรัญช์]
บุษพร แปลว่า
[บุษกร]
อาสมิง แปลว่า
ภุมรินทร์ แปลว่า
นางพญาผึ้ง
มินธิรา แปลว่า
[มีนธิรา]
วนัชนันท์ แปลว่า
[วนัสนันท์]
อุไลวรรณ แปลว่า
[อุไรวรรณ]
นีร แปลว่า
น้ำ
วิริยะ แปลว่า
ความเพียร
ทิพย์ธรัตน์ แปลว่า
[ทิพยรัตน์]
ศิรัสวยา แปลว่า
[ศิรัสวริยา]
ศิวะศิษย์ แปลว่า
ศิษย์ของพระอิศวร
นิตินันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในระเบียบแบบแผน
ธัชวรินทร์ แปลว่า
ธงที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
นูรอมา แปลว่า
นิคม์ แปลว่า
หมู่บ้านขนาดใหญ่
ธนานิษฐ์ แปลว่า
มีทรัพย์สมบูรณ์
นุต แปลว่า
ชมเชย สรรเสริญ
ธนะพล แปลว่า
กำลังแห่งทรัพย์
อดุลย์วิทย์ แปลว่า
มีความรู้มาก
อภิรัฐ แปลว่า
ประเทศที่ยิ่งใหญ่
บุศยา แปลว่า
[บุษยา]
วรกันต์ แปลว่า
ความงามอันประเสริฐ
พัณณ์ภัสร์ แปลว่า
[พรรณภัสร์]
อาภาภิรมย์ แปลว่า
ยินดียิ่งในแสงสว่าง แสงสว่างที่น่ายินดียิ่ง
วนัชชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจดอกบัว
วรัญญภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
ณรันยภรณ์ แปลว่า
[นรัญญภรณ์]
อัศม์ณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความหนักแน่นดุจหินผา มีความหนักแน่นดุจนักปราชญ์
นะ แปลว่า
ชื่อตัวตั้งธาตุน้ำของเวทมนตร์คาถาทางเมตตามหานิยม
พิกุลทอง แปลว่า
ดอกพิกุลทองคำ
เอกกร แปลว่า
มือหนึ่ง
ภัทรชวนันท์ แปลว่า
ยินดีในความเร็วอันประเสริฐ
ณภัทราณีย์ แปลว่า
[ณภัทรราณี]
สหชาติ แปลว่า
ผู้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน ผู้เกิดร่วมปีนักษัตรในรอบเดียวกัน
งาม แปลว่า
สวย
พาสู่ขวัญ แปลว่า
นำสู่มิ่งขวัญ
ธนัชวิชญ์ แปลว่า
ผู้ที่ร่ำรวยและมีปัญญา
ภัควรรณ แปลว่า
ชนชั้นแห่งโชค
วรินลำไพ แปลว่า
[วรินทร์รำไพ]
ประดิภา แปลว่า
ผู้มีแสงเฉพาะ
อภิรมย์ แปลว่า
รื่นเริงยิ่ง ดีใจยิ่ง ยินดียิ่ง
นภัสร แปลว่า
แสงบนท้องฟ้า
เสธศักดิ์ แปลว่า
[เศรษฐศักดิ์]
ธรรษวรรณ แปลว่า
[ธรรศวรรณ]
สุรารักษ์ แปลว่า
ผู้เทวดาคุ้มครองรักษา
ณัทฐพฤกษ์ แปลว่า
[ณัฏฐพฤกษ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี