");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22301-22400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิริพัชชา แปลว่า
ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่งอันไพเราะ
สมา แปลว่า
ปี
ปุนยนุช แปลว่า
[ปุณยนุช]
บัวลินจง แปลว่า
บัวชนิดลินจง
สุภาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายอันเป็นมงคล
ศรารัตน์ แปลว่า
ศรที่เป็นแก้วมณี
มาลิน แปลว่า
[มาลินี]
ณัฏรินีย์ แปลว่า
[ณัฐสินี]
อรนิษฐ์ แปลว่า
หญิงผู้สำเร็จ หญิงผู้สมบูรณ์พร้อม
ธนนันท์ แปลว่า
ยินดีในทรัพย์
ณัฐปาลิน แปลว่า
นักปราชญ์ผู้คุ้มครองรักษา
ศิวิลัย แปลว่า
[ศรีวิไล]
เศรษฐวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
พิชชาดา แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
ณชิชา แปลว่า
[ณิชชา]
ณิดดารินทร์ แปลว่า
[ณิชดารินทร์]
พิชชานันทร์ แปลว่า
[พิชชานันท์]
ศรัณยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นที่พึ่ง
อนุกูล แปลว่า
เกื้อกูล สงเคราะห์
สุวิตดา แปลว่า
[สุวิดา]
นัตติยา แปลว่า
[นัตถิยา]
ประทานพร แปลว่า
ให้พร
วีรพล แปลว่า
กำลังอันกล้าหาญ
รุ่งรัตน แปลว่า
รัศมีของแก้วมณี
ปัทมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ที่ประดับตนด้วยดอกบัว,ผู้ค้ำจุนความบริสุทธิ์,ผู้มีเครื่องประดับเป็นดอกบัว
ภัสร์ธมน แปลว่า
สวยงามและรุ่งเรือง
สะอาดวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณที่สะอาด
โสริญา แปลว่า
[โสรยา]
พิมพ์สุภัค แปลว่า
แบบอย่างแห่งโชคดี
พีรศิลป์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรในศิลปะ ผู้มีความกล้าหาญในงานศิลป์
พีรัชชยา แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความกล้าหาญ
ศิรันดา แปลว่า
สูงสุด
ปลายข้าว แปลว่า
ข้าวสารส่วนที่แตกหัก มีขนาดเล็ก ไม่นิยมรับประทานส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารสัตว์
ณัฏฐ์ปภัสร์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองแห่งนักปราชญ์
ปสุตา แปลว่า
ผู้ขยันขันแข็ง
พณิช แปลว่า
[พาณิชย์]
ทิพยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของเทวดา
สุรีย์พร แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ผู้ประเสริฐ
โพธิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นร่มเงา, ร่มเงาของวงศ์ตระกูล
ทิพย์ประภาพ แปลว่า
ผู้มีความเป็นอยู่เหมือนเทวดา
ภวิตรา แปลว่า
พื้นโลก พิภพ
ภวิตา แปลว่า
อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
ภาพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจแสงสว่าง
ิุอุมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพระอุมาเทวี
นฤเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจ
โศภิตา แปลว่า
งาม
สุรัสดี แปลว่า
[สรัสวดี]
วันพร แปลว่า
วันอันประเสริฐ
เสริมทรัพย์ แปลว่า
เพิ่มทรัพย์
อ้อมเดือน แปลว่า
พระจันทร์ที่เดินไม่ตรง
วรรฤดี แปลว่า
[วรรณฤดี]
วิชุ แปลว่า
[วิชุดา]
ธัญนภัทร์ แปลว่า
มีความรู้อันเป็นสิริมงคลและรุ่งเรือง
พจนี แปลว่า
[พจนีย์]
วรวุธ แปลว่า
อาวุธที่ประเสริฐ
ปุนรดา แปลว่า
[ปุณณรดา]
สรรพชัย แปลว่า
ชัยชนะทั้งปวง
พงศ์พันธุ์ แปลว่า
เหล่ากอและเชื้อสาย
ภูษานาฏ แปลว่า
ผ้าของหญิงสาวสวย
เมธิตา แปลว่า
ดวงตาแห่งผู้มีปัญญา, ผู้ปรารถนาในความรู้
นารีนาฎ แปลว่า
นางรำ หญิงที่ร่ายรำ
พรธนิตย์ แปลว่า
[พรธนิต]
พัชทยา แปลว่า
ความกรุณาอันอยู่ในกรอบ
พัชชาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งทำนองเพลงชนิดหนึ่ง
สานิต แปลว่า
ผู้ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
พิชญาณ์มญชุ์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้อันวิเศษ
พรรำไพ แปลว่า
งามผุดผ่องและประเสริฐ
นีรรัตน์ แปลว่า
น้ำที่มีค่าดั่งแก้วมณี
ดุลยทรรศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นที่ตรงกัน
พูมพรรณ แปลว่า
[ภูมิพันธ์]
ปัญจพาณ์ แปลว่า
กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
มนต์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างที่น่าหลงไหล
สโรช แปลว่า
ดอกบัว, บัว
ปิยมิตร แปลว่า
มิตรอันเป็นที่รัก มิตรที่ดี
ศุภณัฐฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
นิตสา แปลว่า
[นิสา]
ประธาน แปลว่า
ตําแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม
ปัณณรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในวิชาความรู้
วิชชุตา แปลว่า
แสงไฟฟ้า, สายฟ้า
อาทรทิพย์ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อของเทวดา
นะโม แปลว่า
นอบน้อม
ปูชิดา แปลว่า
คนที่เขาบูชาแล้ว
ประสิทธิ์โชค แปลว่า
ความสำเร็จในโชคดี
บุรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของประเทศ, ร่มเงาของเมือง
แพวรพรรณ แปลว่า
แพที่มีสีงดงาม
วรายุทธ์ แปลว่า
การรบที่ประเสริฐ
สุพัด แปลว่า
พัดที่ดี [สุพัฒน์]
ณัชปัญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และเจริญในสติปัญญา
ปราณพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยชีวิต ผูกพันด้วยลมหายใจ
วัณวิมล แปลว่า
แผลไม่มัวหมอง ฝีที่ไม่มัวหมอง [วรรณวิมล]
ภันทิรา แปลว่า
[ภันทิลา]
อภิณญา แปลว่า
[อภิญญา]
นลัทพร แปลว่า
น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
มีสิน แปลว่า
มีทรัพย์สมบัติ
ปั้นดาว แปลว่า
ทำให้มีชื่อเสียง
ศศิการ แปลว่า
งานของพระจันทร์
สมเดช แปลว่า
มีอำนาจเสมอกัน มีอำนาจอันเหมาะสม
ธนันท์ธรณ์ แปลว่า
[ธนันธรณ์]
พนมพรรณ แปลว่า
อานัส แปลว่า
[อาณัติ]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี