");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22201-22300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
โสพา แปลว่า
[โสภา]
อนิลดา แปลว่า
เชื้อสายแห่งลม
อนวัช แปลว่า
ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ ไม่มีตําหนิ
สดใส แปลว่า
ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว
ธนิศร แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
เอกบุรุษ แปลว่า
ชายผู้เป็นที่ ๑
อกฤษณ์ แปลว่า
สูงสุด
ปุญณดล แปลว่า
[ปุญญดล]
ณิชดารินทร์ แปลว่า
ดวงดาวที่เป็นใหญ่ในความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ดุจดวงดาวอันเป็นใหญ่
สุดารักษ์ แปลว่า
ลูกสาวผู้คุ้มครองรักษา
ไอญาริสา แปลว่า
[ญาณิศา]
ราชณุห์ แปลว่า
สรัลรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความซื่อตรง
พัฒนณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู็เจริญ เจริญดุจนักปราชญ์
ปุณณดล แปลว่า
บันดาลให้บริบูรณ์
อฏิวิชญ์ แปลว่า
[อติวิชญ์]
มณีณเรศ แปลว่า
[มณีนเรศ]
ศิริวรรวิภาณ์ แปลว่า
[ศิริวรรณวิภา]
ธนิดาพัชร์ แปลว่า
ผู้มีความหนักแน่นดุจเพชร
อัญญการย์ แปลว่า
[อัญญกาญจน์]
ปภาวนัน แปลว่า
[ปภานัน]
ณัฐนพพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความประเสริฐ ๙ ประการ
วฤเบศร แปลว่า
สุนทรา แปลว่า
งาม ดี
อัญญาการย์ แปลว่า
[อัญญากาญจน์]
ปุณณชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเต็มเปี่ยม,ผู้เกิดมาเพียบพร้อม
นัดดา แปลว่า
หลาน
ธนานพ แปลว่า
ทรัพย์ทั้ง ๙
ธีราทร แปลว่า
[ธีราธร]
สกาวเนตร แปลว่า
ดวงตาที่สะอาดหมดจด
นนทพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความยินดี
นพัตธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความใหม่ ทรงไว้ซึ่งความทันสมัย
นพวิชญ์ แปลว่า
ความรู้ ๙ ประการ
นภทีป์ แปลว่า
แสงสว่างบนฟ้า
นภสินธุ์ แปลว่า
ฟ้าและห้วงน้ำ
พันธ์ประภา แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง ผูกพันด้วยแสงสว่าง
นนทิยุต แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความยินดี
พันธิตรา แปลว่า
ความรัก
นพดร แปลว่า
[นพดล]
พินีต์วัลย์ แปลว่า
เรียบร้อยอย่างไม้เถาที่ดัด
อุกกฤษฏ์ แปลว่า
[อุกฤษฏ์]
อภิวุฒิ แปลว่า
มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
พิชญานิน แปลว่า
ผู้ทรงความรู้
พรพินิต แปลว่า
คำแนะนำอันประเสริฐ คำสั่งสอนอันวิเศษยิ่ง
พรินพร แปลว่า
มีพรเป็นพลัง มีกำลังอันประเสริฐ
พฤตยา แปลว่า
ได้รับการเลี้ยงดู
เป็นต่อ แปลว่า
ได้เปรียบ
พอใจ แปลว่า
สมใจ ชอบใจ
อิฐ แปลว่า
ดินเผามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ก่อตึกและกําแพง
ปุณณสา แปลว่า
เต็มบริบูรณ์
ปุณนภา แปลว่า
เต็มฟ้า
นันทวัจน์ แปลว่า
คำพูดอันน่ายินดี ยินดีในคำพูด
อนิวัตน์ แปลว่า
[อนุวัฒน์]
วีรนันท์ แปลว่า
ยินดีในความกล้าหาญ ความกล้าหาญอันน่ายินดี
อังสุมาลิน แปลว่า
ใกล้ดอกไม้
เทพทรงเกียรติ แปลว่า
เทวดาผู้ที่ได้รับความนับถือ
อิงตะวัน แปลว่า
อาศัยดวงอาทิตย์
พิมผกา แปลว่า
ดอกไม้ที่เป็นแบบ
ปิ่นคเณศ แปลว่า
ปิ่นของพระพิฆเนศ
ประกายวัลย์ แปลว่า
เครือเถาที่กระจายออกไป
วัชระพร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
ศศิณภา แปลว่า
[ศศินภา]
ภูมิวิศวัช แปลว่า
นนธวัฒน์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความเจริญ
ณฐมณ แปลว่า
[ณฐมน]
ภัคชาพิมญชุ์ แปลว่า
[ภัคพิชามญชุ์]
วรรณวิศา แปลว่า
[วรรณวิสาข์]
รัตนทิพย์ แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา
นิตา แปลว่า
ผู้ได้รับคำแนะนำ, คำแนะนำ, คำสั่งสอน
อดิศัย แปลว่า
เลิศ ประเสริฐ
หมอน แปลว่า
เครื่องสำหรับหนุนศีรษะหรือสิ่งของต่างๆ
อัณณาเรีย แปลว่า
เบญริสา แปลว่า
เจ้าแห่งรสนิยมผู้มีความสุข
นิชดานันท์ แปลว่า
ยินดีในความเป็นตัวของตัวเอง
วายุภัค แปลว่า
สายลมแห่งโชคลาภ
ริณลตา แปลว่า
[รินรดา]
นิสาวิตรี แปลว่า
สามสิ่งอันวิเศษในเวลากลางคืน
ปัฐณันท์ แปลว่า
[ณัฐนันท์]
ศิริรัตนา แปลว่า
ดวงแก้วอันงดงาม
ธิดานันท์ แปลว่า
ความยินดีของลูกสาว
รามิน แปลว่า
[รามินทร์]
อนุชิตย์ แปลว่า
[อนุชิต]
นิชารีย์ แปลว่า
ผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ธานิทร์ แปลว่า
[ธนิศร์]
สุบรรณชัย แปลว่า
มีชัยชนะดุจพญาครุฑ
ณัฏฐ์นิชา แปลว่า
ตนเองเป็นนักปราชญ์
ปรัษฐา แปลว่า
หัวหน้าดีที่สุด
ณัฏฐ์ณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
อัครธวรรธน์ แปลว่า
[อัครธวัช]
พุทธชาติ แปลว่า
การเกิดขึ้นของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
วิมลณัฐ แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สมพล แปลว่า
การสะสมไพร่พลเพื่อการรบ
ศมพล แปลว่า
[สมพล]
ปาลวัชร์ แปลว่า
คุ้มครองรักษาเพชร
ราชันย์ภูมิ แปลว่า
พระราชาของแผ่นดิน
ปุณณมาศ แปลว่า
ทองบริสุทธิ์
ปุณณมาส แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
เริงชัย แปลว่า
ระเริงในชัยชนะ
สภา แปลว่า
องค์การหรือสถานที่ประชุม
มาโนชญ์ แปลว่า
เป็นที่พอใจ งาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี