");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 22001-22100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
เทพาธิบดี แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
สกาว แปลว่า
สุกสว่าง
วิโรจน์รัตน์ แปลว่า
ผุ้รุ่งเรืองดุจดวงแก้ว
แพรพิลาศ แปลว่า
ผ้าแพรที่งดงามยิ่ง
เพียงฤทัย แปลว่า
รักมาก,ดั่งดวงใจ
อุทิศา แปลว่า
การให้ที่เฉพาะเจาะจง
เปรมหทัย แปลว่า
ใจที่มีความสุข
ทรงเกียรติ์ แปลว่า
มีชื่อเสียง,ผู้ที่ควรได้รับคำสรรเสริญ
สมพงค แปลว่า
[สมพงศ์]
เรืองธิรวิช แปลว่า
ความรู้แห่งนักปราชญ์อันรุ่งเรือง
อมรญศักดิ์ แปลว่า
ศราชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะด้วยศร
วรปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ปรางค์วลัย แปลว่า
เจดีย์และกำไล
อรุณศิริ แปลว่า
ยามเช้าที่งดงาม
ทัศนีพร แปลว่า
[ทัศนียพร]
นิลชรัตน์ แปลว่า
[นิลรัตน์]
พันณารายณ์ แปลว่า
[พรรณนารายณ์]
ธาริต แปลว่า
ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
วินิทร แปลว่า
[วินิตธร]
นิษฏิกร แปลว่า
[นิติกร]
รุสรินทร์ แปลว่า
ปิยะนารถ แปลว่า
[ปิยนาถ]
ศรัณธริษ แปลว่า
[ศรัณย์ธริศ]
มลิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความมัวหมอง->[มนิสา]
เพ็ญสิณี แปลว่า
[เพ็ญสินี]
ปุญชญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับความดี
ทิพเนตร แปลว่า
ดวงตาของเทวดา
สรวิศ แปลว่า
มีอำนาจยิ่ง
มุทิตา แปลว่า
ยินดีในความสุขของผู้อื่น
ศศิการณ์ แปลว่า
พระจันทร์อันเป็นเหตุ
พาลิน แปลว่า
[พารินทร์]
เพชรชรา แปลว่า
[เพชรา]
เพชรนรี แปลว่า
หญิงที่เข้มแข็งเหมือนเพชร
สุภวันย์ แปลว่า
[สุภวรรณ]
สิราสินี แปลว่า
หญิงผู้สูงสุด
อัญทิชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาสองครั้งและมีความรู้
พลอยฤทัย แปลว่า
พลอยที่รักมาก,พลอยที่เป็นดั่งจิตใจ
อาทิวราห์ แปลว่า
หมูที่เป็นตัวอย่าง
มลฤทัย แปลว่า
ใจที่มัวหมอง->[มนฤทัย]
ณัฐฐภัทธ์ แปลว่า
[ณัฏฐภัทท์]
ทิพย์ฤทัย แปลว่า
หัวใจของเทวดา
สิรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ในความเป็นมงคล
ภีมวรา แปลว่า
ผู้มีความน่าเกรงขามเป็นเลิศ
วีร์ศยา แปลว่า
แขนแห่งความกล้าหาญ
สุภัค แปลว่า
โชคดี
ราชภูมิ แปลว่า
แผ่นดินของพระราชา
ภัสร์ธนมนต์ แปลว่า
ความหลงไหลในทรัพย์อันรุ่งเรือง
ธีรเศฏฐ์ แปลว่า
[ธีรเสฏฐ์]
ธนเศฏฐ์ แปลว่า
[ธนเสฏฐ์]
อนุจรีย์ แปลว่า
ผูัประพฤติตามในสิ่งที่ดี
วิรุฬห์ แปลว่า
เจริญงอกงาม
ศศิพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งดวงจันทร์
ภัคชร แปลว่า
น้ำแห่งโชค
ธันวรัตน์ แปลว่า
[ธันย์วรัตน์]
สุภัทรบดินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐยิ่ง
มะปรางค์ แปลว่า
[มะปราง]
เทวัญ แปลว่า
เทวดา
ณัฐภา แปลว่า
แสงแห่งนักปราชญ์
นันทิมา แปลว่า
ผู้มีความยินดี
สืบพงศ์ แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย
ปิติณา แปลว่า
[ปิติญา]
ปวิดา แปลว่า
[ปวิตรา]
มะลินี แปลว่า
[มาลินี]
สุหรรษา แปลว่า
ผู้มีความยินดี
ธณัญชญา แปลว่า
[ธนันชญา]
บิดา แปลว่า
พ่อ,ผู้ให้กำเนิด
องค์อาจ แปลว่า
มีความสามารถเป็นส่วนประกอบ
สิทธิกร แปลว่า
ผู้สร้างความสำเร็จ
ธนาเนตร แปลว่า
ผู้มีตาเป็นทรัพย์,ตางาม
ธญาฎา แปลว่า
[ณญาดา]
ธัญญ์ญาฏา แปลว่า
[ธัญญ์ญาดา]
อภิเชษฐ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่
สิณีนุช แปลว่า
[สินีนุช]
ภัทธาวุธ แปลว่า
[ภัททาวุธ]
ภูษิตา แปลว่า
ผู้ประดับประดาแล้ว
นพรดา แปลว่า
ความยินดี ๙ ประการ
วลี แปลว่า
สาย,ถ้อยคำ
อสม แปลว่า
ไม่เหมือนใคร
มทนาลัย แปลว่า
ที่อยู่ของกามเทพ,การเกิดความรัก
ปฏิมากร แปลว่า
พระพุทธรูป
รัฐสกุล แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายของประเทศ
ไอยศูรย์ แปลว่า
[ไอศูรย์]
เศรฐพงษ์ แปลว่า
[เศรษฐพงษ์]
วาสิฎฐี แปลว่า
[วาสิฏฐี]
เมธิญา แปลว่า
มีความรู้ดุจนักปราชญ์
เมธีญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ณัฏฐ์รวินท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เปรียบดั่งดอกบัว
สิริฎากรป์ แปลว่า
[สิริดากร]
ทิพย์นาฬา แปลว่า
[ทิพย์นารา]
ณัชริฐา แปลว่า
ศุภารมย์ภัทร แปลว่า
เป็นเลิศในความงามและความเจริญ
ศรินทร์ญา แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งศรและมีความรู้
มนต์สินี แปลว่า
หญิงที่น่าหลงไหล
ณฐยา แปลว่า
ยาของนักปราชญ์
ปพิชาญา แปลว่า
วิธาวีร์ แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ
รัฐกรณ์ แปลว่า
การกระทำแห่งรัฐ
ปรีชาพร แปลว่า
ผู้มีความสามารถเป็นเลิศ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี