");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21901-22000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อัญชลิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความรู้
สุนันทินี แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่ง
วรรณวิภา แปลว่า
ผิวพรรณอันงดงาม
ธมภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่
สุพรัตา แปลว่า
[สุภรัต]
พีรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ,นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
รวีกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระอาทิตย์
พนมศร แปลว่า
ศรแห่งภูเขา
บุณญิศา แปลว่า
[บุณยิศา]
สิวะ แปลว่า
พระอิศวร,พระนิพพาน
ณัชาภัค แปลว่า
เกิดความรู้แห่งโชค
ปวริสา แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
นุชลี แปลว่า
[นุชจรีย์]
สรัสนา แปลว่า
[สรัลชนา]
สรธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งศร,ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษ
สุวนัน แปลว่า
[สุวนันท์]
ณรินรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่มาเรื่อยๆไม่ขาดสาย
เอกภูศิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งของความเป็นเลิศในแผ่นดิน
สิทธิภูมิ แปลว่า
ผู้สำเร็จในแผ่นดิน
เอกศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเป็นหนึ่ง
ณราม แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
อรรคภณ แปลว่า
ผู้พูดอันยอดเยี่ยม
วราภพ แปลว่า
แผ่นดินอันประเสริฐ,ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
วิจิตรศิลป์ แปลว่า
ศิลปะบริสุทธิ์ เป็นงานศิลปะที่เน้นความงดงามแต่ไม่เน้นประโยชน์ใช้สอย
อลินลนา แปลว่า
อลิลลณา แปลว่า
อลิลลดา แปลว่า
นิธิ แปลว่า
ขุมทรัพย์
อภิมงคล แปลว่า
สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญอันยิ่งใหญ่
วรันต์ชัย แปลว่า
ผู้ถึงที่สุดแห่งชัยชนะอันประเสริฐ
สุทธโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความบริสุทธิ์
สมพงศ์ แปลว่า
การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน
ธงชาติ แปลว่า
ธงที่มีความหมายถึงประเทศและชาติใดชาติหนึ่ง
ภิรมย์ยา แปลว่า
ผู้ยินดียิ่งในยารักษาโรค
สังสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จ
วิวัฒนา แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
ภัคจิรัฏฐ์ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในโชค
วินิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการฝึกมาอย่างยอดเยี่ยม
ณัฏฐนันธ์ แปลว่า
[ณัฏฐนันท์]
รัชต์ชานนท์ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในเงิน
นารีพิพัฒน์ แปลว่า
หญิงผู้เจริญ
เสริม แปลว่า
ณรินท์นิตา แปลว่า
[นรินทร์นิตา]
เทพดำรง แปลว่า
การทรงอยู่ของเทวดา
ทิพสุดา แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา
รชารินทร์ แปลว่า
ปุญ แปลว่า
บุญ,ความดี
ปภาวินกร แปลว่า
[ปภาวินทกร]
เศรษฐวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
อนันต์ชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะที่ไม่สามารถนับได้
ณปสุ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับสัตว์
อภิสิทธ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จอันยิ่งใหญ่
พัทรวดี แปลว่า
[ภัทรวดี]
ศรีธนพรชัย แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องทรัพย์อย่างงดงาม
วัชรพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่แน่นแฟ้น
ธัญญาศิริ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
วริทธิ์ศรันต์ แปลว่า
ผู้สำเร็จเป็นเลิศและถึงที่สุดในศร
วชิรญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
พิชญ์จีรา แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดไป
ณัฏวรรธน์ แปลว่า
[ณัฏฐวรรธน์]
โพธิ์ แปลว่า
ต้นโพ,ร่มเงา,ความร่มเย็น
สมจันทร์ แปลว่า
งดงามดุจพระจันทร์
ศุภานุช แปลว่า
หญิงผู้นำมาซึ่งความเจริญ
ทิวารัตน์ แปลว่า
กลางวันที่มีค่ายิ่ง
ณธิปกาญจน์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันงดงามดั่งทอง
ภาสุวีร์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในความกล้าหาญที่ดี
วรธมน แปลว่า
ความงดงามอันประเสริฐ
พิชญ์ชาญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันเกิดจากนักปราชญ์
สุริยะสิง แปลว่า
ผู้อาศัยพระอาทิตย์
ปรีดิญาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันน่ายินดี
เวทิดา แปลว่า
ให้รู้
นภาวี แปลว่า
มณิตา แปลว่า
[มนิตา]
พีรวิชย์ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่ง
ภัสมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในแสงสว่าง
พงษ์ชัย แปลว่า
เชื้อสายผู้ชนะ
ณัฏฐกันย์ แปลว่า
หญิงสาวผู้รอบรู้
พณิดา แปลว่า
[พนิดา]
พิชญ์ฤทัย แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
สิร์ญานี แปลว่า
[สิร์ญาณี]
ปทุมทิพ แปลว่า
บัวสวรรค์,บัวของเทวดา
นวลลออง แปลว่า
[นวลละออง]
บุญเหลือ แปลว่า
ผู้มีบุญมาก
นวลศิริ แปลว่า
ขาวงาม
วิภาณี แปลว่า
ผู้พูดจาไพเราะ,ผู้พูดจายอดเยี่ยม
ปฐมพรษ์ แปลว่า
[ปฐมพรรษ์]
พิชานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ศุภาศิณีย์ แปลว่า
[ศุภาสินี]
วรรศมลพร แปลว่า
[วรรษมนพร]
อาลา แปลว่า
ภิญญามาศ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดั่งทองคำ
พัทรภรณ์ แปลว่า
[ภัทรภรณ์]
ณัฐวุฒ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
สัมพันธ์ แปลว่า
ผูกพัน, เกี่ยวข้อง
เมธัญญา แปลว่า
ผู้เลี้ยงดูมารดา
ภาราดา แปลว่า
[ภารดา]
บัวเขียว แปลว่า
วิชญ์วิสิฐ แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์
พงศภัค แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
นภัสลักษณาพร แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันประเสริฐดุจท้องฟ้า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี