");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21801-21900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุธรรมา แปลว่า
ผู้ทำความดี
รวินทร์กาญจน์ แปลว่า
ทองที่รุ่งเรืองยิ่ง
วรินกาญจน์ แปลว่า
ประเสริฐดั่งทอง
ธนันท์ธร แปลว่า
[ธนันธร]
นวย แปลว่า
เยื้องกราย กรีดกราย
พงศกรณ์ แปลว่า
การกระทำของเชื้อสาย
สรัชณา แปลว่า
[สรัชนา]
พิชญ์ชญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ของนักปราชญ์
อภิสาร แปลว่า
มีแก่นสารมาก
สุชาฎา แปลว่า
[สุชาดา]
พรรณพร แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณประเสริฐ
อชิ แปลว่า
[อชิตะ]
ธนวรรธน แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
มินดาวรรณ แปลว่า
[มินตราวรรณ]
วิมลพักตร์ แปลว่า
หน้างามบริสุทธิ์หมดจด
ณัฐปคัลป์ แปลว่า
[ณัฐปคัลภ์]
ศตพล แปลว่า
มีพลกำลังมาก
ณัธปคัลป์ แปลว่า
[ณัฐปคัลภ์]
พรอนงค์ แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
สุุกัญญา แปลว่า
หญิงที่ดี
อชิระฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันแคล่วคล่องว่องไว
อชิรฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันแคล่วคล่องว่องไว
รุ่งมณี แปลว่า
แก้วมณีที่สว่างไสว
พจนิชา แปลว่า
[พจน์ณิชา]
มโนชา แปลว่า
ให้กำลังใจ
นีรา แปลว่า
น้ำ
ศริยา แปลว่า
รุ่งเรือง
เปียทิตย์ แปลว่า
ภารุจีร์ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยแสงสว่าง
ปั้นฟ้า แปลว่า
สร้างฟ้า
นนทัฐวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่มั่นคงและน่ายินดี
ธฤต แปลว่า
มั่นคง ตั้งมั่น
พรรณนารายณ์ แปลว่า
เชื้อสายพระนารายณ์
เอเชีย แปลว่า
ชื่อทวีปหนึ่งของโลก
นุชประภา แปลว่า
น้องสาวผู้มีแสงสว่าง,น้องสาวที่รุ่งเรือง
เมทิกา แปลว่า
[เมธิกา]
อทิตา แปลว่า
ณัฐชยาน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ไตร่ตรอง
สุติตรา แปลว่า
เครื่องหมายของการได้ยินได้ฟัง
สู่ขวัญ แปลว่า
เรียกขวัญ,ทำขวัญ
พรทิตา แปลว่า
การให้อันประเสริฐ
ณิชนันทน์ดา แปลว่า
ผู้ยินดีมากในความบริสุทธิ์
ศุภสิษฐ์ แปลว่า
ผู้มีความงามเป็นเลิศ,ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
ธัญปพรณ์ แปลว่า
[ธัญปกรณ์]
เมธาธนันต์ แปลว่า
[เมธาธนัน]
ณัฐยา แปลว่า
[ณัฐธยาน์]
วินิมัย แปลว่า
การแลกเปลี่ยน
พิมลพัชร์ แปลว่า
เพชรที่บริสุทธิ์
ปรีญาพัชญ์ แปลว่า
[ปรียาพัชญ์]
นันท์สุภชา แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดจากสิ่งดีงาม
ปรมา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
พิมพ์อุไร แปลว่า
แบบของทองคำ
ประเมท แปลว่า
[ปรเมศวร์]
ณัฏฐ์ฐิรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน
สิราพร แปลว่า
ความประเสริฐที่สูงสุด
นัทธ์จีรา แปลว่า
ผูกพันตลอดกาล
รวมดาว แปลว่า
รวบรวมสิ่งที่เด่น
มลรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความมัวหมอง->[มนรดา]
ทินารมภ์ แปลว่า
เช้าตรู่
ํํํธนชาติ แปลว่า
การเกิดขึ้นของทรัพย์
ระวีพร แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
ประนัตย์ดา แปลว่า
[ปนัดดา]
วิภาสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความงดงาม
บุญชรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่พวยพุ่ง, แสงสว่างแห่งบุญ
อังศุมาลิน แปลว่า
รัศมีแห่งดอกไม้
ปะการัง แปลว่า
ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล มีรูปร่างแบบต่างๆ
อธิญาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันยิ่งใหญ่
ธันย์นิชา แปลว่า
ผู้เลี้ยงดูตนเอง
พรรณภา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
อนง แปลว่า
[อนงค์]
ภาณุนี แปลว่า
[ภาณุ]
มารุดษ์ แปลว่า
[มารุต]
วิสูตร์ แปลว่า
ม่าน
มินารา แปลว่า
[นารา]
ณัชชญาภา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันรุ่งเรือง
บุญมาณพ แปลว่า
ชายหนุ่มผู้มีบุญ
นภวิภา แปลว่า
ฟ้างาม
เปรมกมล แปลว่า
ใจที่มีความรัก,สบายใจ
ปริญา แปลว่า
ผู้รู้รอบ
ภูวสา แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความชุ่มชื่นในแผ่นดิน
อธิป แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน,ผู้เป็นใหญ่
นันฐกานต์ แปลว่า
[นันทกานต์]
พลายเพชร แปลว่า
ช้างที่แข็งแกร่งดุจเพชร
ศุภารมย์ แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากความเจริญ
วราฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษอันประเสริฐ
ปิยพล แปลว่า
กำลังอันเป็นที่รัก
เพ็ญ แปลว่า
เต็ม
ณภูเก้า แปลว่า
ที่ภูเก้า
ณัฐวัสส์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งฝน
พงษ์อนันต์ แปลว่า
ผู้มากด้วยเชื้อสาย
อรรถธิพร แปลว่า
[อรรถพร]
นำทาง แปลว่า
สุเชต แปลว่า
[สุเชฏฐ์]
สมไชย แปลว่า
ดีกว่า
เยา แปลว่า
เบา, อ่อน, น้อย
ธีระยุุทธ แปลว่า
การต่อสู้ของนักปราชญ์
พัชร์ชิสา แปลว่า
[พัชริศา]
ปัญญาภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ศิวลา แปลว่า
[ศรีวรา]
พัชรีรัศม์ แปลว่า
รัศมีเพชร
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี