");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21701-21800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิวพัชร แปลว่า
เพชรของพระอิศวร
พณิชสุชา แปลว่า
พณิตยา แปลว่า
[พนิตญา]
พนิตญา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความรู้
นิรัญ แปลว่า
ไม่มีความรู้->[นิรันดร์]
ณษิภา แปลว่า
ภัทรภณ แปลว่า
พูดในสิ่งประเสริฐ
นิฐินันท์ แปลว่า
[นิธินันท์]
นนท์หทัย แปลว่า
ใจที่ยินดี
รณธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความสุข
แหวนนิล แปลว่า
แหวนที่ทำจากนิล
นันทชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดี
อมรวดี แปลว่า
ท้องฟ้า
สุณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์ดี
มนัสสินี แปลว่า
ใจสตรี
อรบุลภัทร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐมาก
สิรินษา แปลว่า
[สิรินทรา]
รุจิระ แปลว่า
งาม สว่าง รุ่งเรือง สวย กะทัดรัด
วรีวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามยิ่ง
อธิปติ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
ณัฐสรินทร์ แปลว่า
ผู้รอบรู้และเป็นใหญ่ในเรื่องศร
พิชชาอร แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
พสุธา แปลว่า
แผ่นดิน
สุรีย์กานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระอาทิตย์
ศุจิกา แปลว่า
มีความบริสุทธิ์
นลัท แปลว่า
น้ำผึ้ง,ดอกไม้
หมาย แปลว่า
เครื่องหมาย
ทองใส แปลว่า
ทองเนื้อดี
ทิพจันทร์ แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
สุพิญฎา แปลว่า
[สุภิญญา]
วเรนยา แปลว่า
[วเรณยา]
นรธมล แปลว่า
คนที่งดงาม
ธริช แปลว่า
[ธริศ]
รุจจรีย์ แปลว่า
ความประพฤติอันรุ่งเรือง
วัญชลี แปลว่า
[อัญชลี]
ภัครพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
พันธิกา แปลว่า
ผู้มีความผูกพัน
มงคลศิลป์ แปลว่า
ศิลปะที่นำมาซึ่งความเจริญ
วรยศ แปลว่า
ผู้มีเกียรติคุณอันประเสริฐ
บุณฑรีย์ แปลว่า
บัวขาว
ทิพย์จันทร์ แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
ณัตฐิตา แปลว่า
[ณัฐิตา]
วรณิสร์ แปลว่า
[วริศา]
ธนาดล แปลว่า
บันดาลทรัพย์
ธรารินทร์ แปลว่า
[ธาราริน]
พฤฒินันท์ แปลว่า
ยินดีในความเจริญ
ศิธตา แปลว่า
ศรีสมร แปลว่า
หญิงงาม,หญิงที่ประเสริฐ
วีรนุช แปลว่า
น้องสาวที่กล้าหาญ
วรัญชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
อชิรวิน แปลว่า
[อชิรวินท์]
อักษรสวรรค์ แปลว่า
ตัวหนังสือของเทวดา
ธนัธ แปลว่า
[ธนัท]
ธนัฐ แปลว่า
มีความมั่นคงในทรัพย์
นัธ แปลว่า
[นัทธ์]
นัทธ์ แปลว่า
ความผูกพัน
นัทธิ์ แปลว่า
[นัทธ์]
ประตินันท์ แปลว่า
ความยินดีเฉพาะ
ทะเลจันทร์ แปลว่า
ทะเลและพระจันทร์
ณชญาณี แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
พงศ์ชัย แปลว่า
เชื้อสายของผู้ชนะ
พิมญดา แปลว่า
[พิมญาดา]
ทิพาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจกลางวัน
นิรุตติ์ แปลว่า
[นิรุทธ์]
ทองประกา แปลว่า
[ทองประกาย]
ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฐวรรนธ์ แปลว่า
[ณัฐวรรธน์]
รมย์นลิน แปลว่า
ดอกบัวที่น่ายินดี, ดอกบัวที่งดงาม
ณัชรัตน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่มีค่ายิ่ง
ปาวรา แปลว่า
[ปวรา]
อุลัยวรรณ แปลว่า
[อุไรวรรณ]
บุษราพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามดุ่งพลอย
ปุณรดา แปลว่า
มีความยินดียิ่ง
พฤษา แปลว่า
[พฤกษา]
ภาวัต แปลว่า
ความประพฤติอันรุ่งเรือง
ณกัญญา แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ณัชธัน แปลว่า
[ณัชธันย์]
สรรเสริญ แปลว่า
คำชื่นชม
สุรเกียรติ แปลว่า
ผู้เป็นที่ชื่นชมของเทวดา, ผู้มีเกียรติยิ่ง
ใบพลู แปลว่า
ใบของต้นพลู
ทิพย์ธารา แปลว่า
น้ำทิพย์
อมรภัค แปลว่า
โชคจากฟ้า
นรากรณ์ แปลว่า
การกระทำของคน
พุฒเกล้า แปลว่า
ความเจริญสูงสุด
บทณ์วรรณ แปลว่า
ศิริวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม,เชื้อสายอันเป็นมงคล
แพรววนิต แปลว่า
ผู้ได้รับการสั่งสอนมาเป็นอย่างดี
อัณศยา แปลว่า
อยู่ด้วยลมหายใจ, อยู่ด้วยความหวัง
วรรณนิดา แปลว่า
เชื้อสายผู้อบรมมาอย่างดี
ธารินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสายน้ำ
ณัฐชุตา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
วาชินี แปลว่า
พระนามของพระอุษาเทวี
ภารุณี แปลว่า
[วารุณี]
สุวรางค์ แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
ศิลินันท์ แปลว่า
[ศิรินันท์]
นนปวิ แปลว่า
[นนท์ปวิธ]
นนปวิธ แปลว่า
[นนท์ปวิธ]
ศิลิณันท์ แปลว่า
[ศิรินันท์]
วรจักษ์ แปลว่า
สิลิณัณท์ แปลว่า
[สิรินันท์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี