");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21601-21700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฮันนาห์ แปลว่า
นนภัทร แปลว่า
[นนทภัทร]
รัศมะณี แปลว่า
[รัศมิ์มณี]
วิชญ์พล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
ธัญญเรศ แปลว่า
พนพร แปลว่า
ป่าที่ประเสริฐ
สถิตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ตั้งอยู่อย่างมั่นคง
มโนวรรณ แปลว่า
เชื้อสายความคิด
รุจานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
นบกนก แปลว่า
การไหว้ที่ประเสริฐ
อรรนนท์ แปลว่า
[อรรถนนท์]
ศรีนวล แปลว่า
ขาวงาม
เปรมมิน แปลว่า
[เปรมินทร์]
อนิลธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งสายลม
อนิลทิตา แปลว่า
สายลมและความรุ่งเรือง
ศิลารมย์ แปลว่า
ยินดีในก้อนหิน
ธนัฐฐา แปลว่า
ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
สิรพัสตร์ แปลว่า
ผู้ที่ดีที่สุด
มนัสวี แปลว่า
ผู้มีกำลังใจ, ผู้ฉลาด
นวรินทร์ แปลว่า
[ณวรินทร์]
ปรียานุท แปลว่า
[ปรียานุช]
สัตยา แปลว่า
ความจริง
วรรณพณธ์ แปลว่า
[วรรณพนธ์]
พิชฎากานต์ แปลว่า
ชฎาวิเศษอันเป็นที่รัก
สมภาส แปลว่า
ผู้เสมอด้วยแสงสว่าง
พิฐชญาณ์ แปลว่า
มีความรู้ที่มั่นคง
เพชรไทย แปลว่า
เพชรที่เกิดในประเทศไทย
พิมพสิริ แปลว่า
แบบอย่างของความเป็นมงคล
สราวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีศร
วรปรีย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ณัฐรวรรณ แปลว่า
[ณัฐวรรณ]
อัญญากาญจน์ แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องทองคำ
ณฤภัทร แปลว่า
[นฤภัทร]
นันทหทัย แปลว่า
ใจที่มีความยินดี
ธีรพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์
รัศมิ์มณี แปลว่า
แสงแก้ว
ธัญญสินี แปลว่า
หญิงผู้มีโชค
พนอจิตต์ แปลว่า
[พะนอจิตต์]
อิสระพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
นันทปรีชา แปลว่า
ผู้ความสามารถอันน่ายินดี
อิทธิเดช แปลว่า
อำนาจแห่งความสำเร็จ
ปุณณมา แปลว่า
พระจันทร์เต็มดวง
อภิชชยา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ในชัยชนะ
ธีรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
นารีกานต์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
มณีวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามเหมือนแก้วมีค่า
มนีวรรน์ แปลว่า
[มณีวรรณ์]
ภคินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งโชค
เอกวาริ แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในสายน้ำ
สุจิตร แปลว่า
ใจดี,งดงามดี
วรรณจรรย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประพฤติดี
บุษดี แปลว่า
[บุตรดี]
อธีน่า แปลว่า
พิมรภัทร์ แปลว่า
[พิมลภัส]
เรวัติ แปลว่า
[เรวัต]
ภิชญา แปลว่า
[พิชญา]
สุธิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
อรัญ แปลว่า
ป่า
ริสธิดา แปลว่า
[ฤทธิ์ธิดา]
ปุริมปรัส แปลว่า
[ปุริมปรัชญ์]
ภรณ์พรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้ค้ำจุน
รัชฐิติ แปลว่า
ผู้มั่นคงในสมบัติ
ไวยวัฒน์ แปลว่า
เจริญมาก
ศรีสิงห์ แปลว่า
ราชสีห์ผู้เจริญ,ผู้เจริญดุจราชสีห์
ศรีหนาถ แปลว่า
[สีหนาถ]
ปรีญาพร แปลว่า
[ปรียาพร]
สุภกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
แพรทิพย์ แปลว่า
ผ้าแพรของเทวดา
สุริยการ แปลว่า
หน้าที่ของพระอาทิตย์,ผู้รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
แพรวรุ่ง แปลว่า
สว่างและและแวววาว
พิษสวาท แปลว่า
ความอร่อยและเป็นอันตราย
อินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
วาณุพงษ์ แปลว่า
[ภาณุพงษ์]
เสน่ห์นารี แปลว่า
หญิ่งที่น่าปรารถนา
รุณฑิกา แปลว่า
ธรณีประตู
ปทุมทิพย์ แปลว่า
ดอกบัวของเทวดา
อำพา แปลว่า
[อัมพา]
สร้อยฟ้า แปลว่า
ดอกของเสาวรส
สนฉัตร แปลว่า
ชื่อสนพันธุ์หนึ่ง มีลักษณะคล้ายฉัตร
ณภัทรภพ แปลว่า
แผ่นดินที่เจริญด้วยความรู้
อธิตานันท์ แปลว่า
[อทิตยานันท์]
นาถชนา แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่ง
สุพันนาพล แปลว่า
[สุพรรณาพล]
ณฤจักร แปลว่า
[นฤจักร]
พยุง แปลว่า
ประคองให้ทรงตัวอยู่ ประคองให้อยู่ในสภาพปรกติ
พรรณพิไล แปลว่า
ผิวพรรณงาม
นฤเชษ แปลว่า
[นฤเชษฐ์]
ศิวะพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอิศวร,เชื้อสายแห่งพระนิพพาน
สุชีพ แปลว่า
ผู้มีชีวิตที่ดี
อัสกร แปลว่า
ผู้สร้างม้า ผู้ฝึกม้า
ศรีจิตรา แปลว่า
ใจที่งดงาม
พิษ แปลว่า
สิ่งที่ทำให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจและร่างกาย
นันท์ทัต แปลว่า
การให้ที่น่ายินดี
รุ่งสัมพันธ์ แปลว่า
ความสัมพันธ์ที่รุ่งเรือง
วรวลัณจ์ แปลว่า
[วรวลัญช์]
อนันธชัย แปลว่า
[อานันทชัย]
พัชรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งเพชร,เพชรที่มีอำนาจ
พฤหัตถ์ แปลว่า
[พฤหัส]
พนิตยา แปลว่า
[พนิตญา]
รัฐชาญ แปลว่า
ผู้ชำนาญในการปกครอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี