");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21401-21500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นราฤทธิ์ แปลว่า
คนผู้มีอำนาจวิเศษ
อัญดานุช แปลว่า
[อันดานุช]
อพัชชา แปลว่า
ผู้เกิดจากดอกบัว
ประดับดาว แปลว่า
ประดับตนด้วยดาว
นิ่ม แปลว่า
อ่อนนุ่ม, ละเอียดอ่อน
นาคทิพ แปลว่า
พญานาคที่เป็นเทวดา
พัสราพร แปลว่า
[ภัสราพร]
วรรนะ แปลว่า
[วรรณะ]
สาธิมา แปลว่า
ความดี
ภัทรงค์ แปลว่า
สีแห่งความเจริญ
ราชันต์ แปลว่า
[ราชันย์]
วราคณา แปลว่า
ประเสริฐมาก
เชฐ แปลว่า
[เชฏฐ]
สุวจี แปลว่า
คำพูดที่ดี
เสริมศักดิ์ แปลว่า
เพิ่มอำนาจ
ปณชญา แปลว่า
หนังสือความรู้
ณัฐมนท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เชื่องช้า->[ณัฐมน]
นิศมา แปลว่า
พระจันทร์ในเวลากลางคืน
สมรวรรณ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของตระกูล
เอกกัญญา แปลว่า
หญิงที่งามเป็นหนึ่ง
เนตรกัญญา แปลว่า
หญิงผู้มีตางาม
นิรวัตร แปลว่า
ออกจากงาน->[นรวัตร]
ธนทร แปลว่า
เงินที่ต่ำช้า->[ธนธร]
ธนภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ภพธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
บุญพิทักษ แปลว่า
ผู้รักษาความดี
ออมสิน แปลว่า
ออมเงิน,ประหยัดเงิน
ภพพล แปลว่า
กำลังแห่งแผ่นดิน
ธรภพ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งแผ่นดิน
ทรงภพ แปลว่า
ผู้คุ้มครองรักษาแผ่นดิน
ทรงธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการคุ้มครองรักษา
นิดาพร แปลว่า
ผู้ฝึกมาดีแล้วและประเสริฐ
ณัชทิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้สองครั้ง
ธวัชธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งธงชัย
พิน แปลว่า
[พิณ]
ธณกฤต แปลว่า
[ธนกฤต]
ณัฐพีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญของนักปราชญ์, ความเพียรของนักปราชญ์
ธรากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดแผ่นดิน
ไวยวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
รจีวรรณ แปลว่า
[ขจีวรรณ]
สุริปัญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญายิ่ง
ศิรอรวรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีผิวพรรณงามยิ่ง
วงค์เดือน แปลว่า
[วงศ์เดือน]
ปรเมนทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐ
อาจารี แปลว่า
[อาจารีย์]
ใบเตย แปลว่า
ใบของต้นเตย
นิรมัย แปลว่า
ไม่มีโรค
ธุวพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐตลอดกาล
ทิชา แปลว่า
ผู้เกิดสองครั้ง
มนวรรธน์ แปลว่า
ใจที่เจริญแล้ว
เปรมมิกา แปลว่า
[เปรมิกา]
เปรมวิกา แปลว่า
[เปรมิกา]
อัญชณา แปลว่า
[อัญชนา]
พัฒนรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความเจริญ
อุกฤษฎ์ แปลว่า
สูงสุด
ภิญญาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคในความรู้
รังษิมันตุ์ แปลว่า
[รังสิมันต์]
ธนฤทธิ แปลว่า
อำนาจวิเศษของทรัพย์
ประภาภัทร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
เสถียร แปลว่า
แข็งแรง, มั่นคง
ปัญจาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับทั้ง ๕ ประการ
รัชติกรานต์ แปลว่า
การเคลื่อนไปของสมบัติ ๓ ประการ
อัฐฐานมาณ แปลว่า
ศิลาภัสสรณ์ แปลว่า
แสงสว่างของหินอันเป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ภรย์ แปลว่า
[ศรัณยภรณ์]
สิรินยา แปลว่า
ณัฐชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
สันติสุข แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากความสงบ
วชิรัตน์ แปลว่า
[วชิรรัตน์]
ศรันย์ญภรณ์ แปลว่า
[ศรัณยภรณ์]
รัตน์รติ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในแก้วมณี
สุจารีย์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
พิมภัทรา แปลว่า
แบบอย่างแห่งความประเสริฐ
ทรงลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งการคุ้มครองรักษา
ประพิม แปลว่า
งดงาม
ปนัด แปลว่า
[ปนัดดา]
ปราโนช แปลว่า
[มาโนชญ์]
เสน่หา แปลว่า
ความรักใคร่
ทิตะวัน แปลว่า
ดวงอาทิตย์สองดวง
นาถนรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นที่พึ่ง
ภูมิรินทร์ แปลว่า
[ภูมินทร์]
ภูมิริน แปลว่า
ณัฏฐณิชาต์ แปลว่า
[ณัฏฐณิชา]
รัตน์ศรัณยา แปลว่า
ดวงแก้วแห่งการเป็นที่พึ่ง
ธัญวลัฐย์ แปลว่า
[ธัญวลัญช์]
วัลย์นภัสร์ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
รักกายจิต แปลว่า
ดูแลกายและใจ
พิมพ์พิสุทธิ์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความบริสุทธิ์
ต่อ แปลว่า
ตัวต่อ
ณัฐชลิดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองแล้ว
สุขฤทัย แปลว่า
สุขใจ
สุขพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความสุข
วัลย์นภัสย์ แปลว่า
[วัลย์นภัสร]
อำพรพรรณ แปลว่า
[อัมพรพรรณ]
ภูสิริ แปลว่า
ความงดงามของแผ่นดิน
พิมพ์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นแบบอย่าง
สนิทพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่ที่งดงาม
สวิช แปลว่า
[สวิชญ์]
วิรัตดา แปลว่า
น่ายินดียิ่ง
โภควิน แปลว่า
[โภควินท์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี