");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21301-21400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พรหมมินทร์ แปลว่า
[พรหมินทร์]
พลนภัส แปลว่า
กำลังของเทวดา
พรหมินทร์ แปลว่า
พรหมผู้เป็นใหญ่
อาจีรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่ไม่มั่นคง->[จีรพรรณ]
วิชญ์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
ศิรยุทธ แปลว่า
การรบที่ยิ่งใหญ่
อาจีรัตน์ แปลว่า
[จีรัฏฐ์]
ภิรัญยา แปลว่า
[ภิรัญญา]
อาจีรัฎฐ แปลว่า
ไม่มั่นคง->[จีรัฏฐ]
อจีรัฎฐ์ แปลว่า
ไม่มั่นคง->[จีรัฏฐ์]
วุฒิวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้รอบรู้
วิภู แปลว่า
ผู้ครอง พระเจ้าแผ่นดิน
สกุลทิพย์ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
สุรีวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ปฐวีร์ แปลว่า
[ปฐวี]
อรรถสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในกิจการทั้งปวง
พิมปภัสสร แปลว่า
แบบอย่างที่บริสุทธิ์
ศศิประภาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีรัศมีจันทร์เป็นเครื่องประดับ
อภิวัชช์ แปลว่า
สิ่งที่ควรละทิ้งอันยิ่งใหญ่
อภิวัช แปลว่า
สิ่งที่ควรละทิ้งอันยิ่งใหญ่
ปัฐวีร์ แปลว่า
[ปัฐวี]
ปัฐวีร แปลว่า
[ปัฐวี]
อาทโร แปลว่า
ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
ปัณฑาลีย์ แปลว่า
[ปัณฑารีย์]
ธนุตม์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์สูงสุด
นุษรา แปลว่า
[นุสรา]
สุจิตรตรา แปลว่า
เครื่องหมายอันงดงามยิ่ง
ณัทปพรพัชร์ แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ที่ประเสริฐดุจเพชร
นิตย์รดา แปลว่า
ผู้มีความยินดีเสมอ
เปรียบประกาย แปลว่า
เหมือนสิ่งที่แวววาว
สันทราย แปลว่า
เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล, ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เหมือนอรุณ แปลว่า
เหมือนยามเช้า
อัลิปรียา แปลว่า
เป็นที่รักของผึ้ง, ดอกบัว
โสภณวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณิชานัน แปลว่า
[ณิชานันท์]
จิณณ์ แปลว่า
ประพฤติดีแล้ว
เรืองไรวินท์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
ศรัญลักษณ แปลว่า
ลักษณะของความรู้เรื่องศร
วิชธ์พงศ์ แปลว่า
[วิชญ์พงศ์]
ณัฐญาภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุนความรู้
ทม แปลว่า
การข่มใจ, การทรมาน, การฝึกสอนตน อาชญา, การปรับไหม
พัทชานนท์ แปลว่า
[ภัทชานนท์]
สุคนธรส แปลว่า
กลิ่นหอม, เครื่องหอม
นวมล แปลว่า
ใหม่และมัวหมอง->[นวมน]
รัตติยากร แปลว่า
ผู้สร้างเวลากลางคืน
บุญชนก แปลว่า
ความดีของพ่อ
พิมพ์สิริ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
วิชารัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีคุณค่า
ปรียไพลิน แปลว่า
แก้วไพลินอันเป็นที่รักยิ่ง
วิธิชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เป็นแบบอย่าง
พิมพ์ลภัทร แปลว่า
[พิมพ์ลภัส]
ณัฏฐามณฑ์ แปลว่า
เครื่องประดับของนักปราชญ์
พัตร์พิมล แปลว่า
หน้าบริสุทธิ์หมดจด
นิติญา แปลว่า
ความรู้ด้านกฏหมาย
ประกาสิท แปลว่า
[ประกาศิต]
วรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ภูษิต แปลว่า
ประดับ, แต่ง
รัญชณก แปลว่า
ความยินดีของพ่อ
วิสูติ แปลว่า
การเกิดที่วิเศษ
ณิชาประภา แปลว่า
แสงสว่างอันบริสุทธิ์
พาธร แปลว่า
การนำพาซึ่งการคุ้มครอง->[ภาธร]
อนุมาน แปลว่า
คาดคะเนตามหลักเหตุผล
นัฐธิกา แปลว่า
[ณัฐิกา]
พัชอร แปลว่า
หญิงผู้อยู่ในกรอบ
นลิยา แปลว่า
[นลินญา]
วรทัย แปลว่า
ความเอ็นดูอันประเสริฐ
สำเริง แปลว่า
ผู้ร่าเริง
ภูวเมศฐ์ แปลว่า
[ภูวเรศวร์]
ศภวัฒน์ แปลว่า
[ศุภวัฒน์]
ปฐมวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์คนแรก
สิริชโย แปลว่า
ความชนะที่ประเสริฐ,ความชนะในสิ่งประเสริฐ
ิพชภัทร แปลว่า
กรอบที่ประเสริฐ
ณิชกาน แปลว่า
[ณิชกานต์]
ณุชตญา แปลว่า
[นุชชญา]
วันวิส แปลว่า
[วันวิสาข์]
ออมญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รู้จักเก็บออม
พงษ์ธณัฐ แปลว่า
[พงษ์ธนัท]
วิชญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งผู้มีความรู้
สรัณญู แปลว่า
[ ศรัณยู]
ประจักร แปลว่า
[ประจักษ์]
สลิลธร แปลว่า
[ศรินธร]
สุจินต์ แปลว่า
คิดดี
สุนิตา แปลว่า
ผู้ที่ได้รับการอบรมมาดี
ศิวะนารายณ์ แปลว่า
พระอิศวรและพระนารายณ์
นันท์ประภา แปลว่า
แสงสว่างที่น่ายินดี
ศรัณย์วุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วลินยา แปลว่า
นภากร แปลว่า
ผู้สร้างฟ้า
เอวารินทร์ แปลว่า
ไอยวริญท์ แปลว่า
[ไอยวรินทร์]
รุจิภา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
เมธาวลัย แปลว่า
กำไลของนักปราชญ์
พัณณิน แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี
เมธาวไล แปลว่า
[เมธาวลัย]
ประมณฑ์ แปลว่า
ผ่องใส
ภณิฑา แปลว่า
[ภณิตา]
พัชญ์สิตา แปลว่า
กรอบของรอยยิ้ม,รอยยิ้มที่อยู่ในกรอบ
ไรวินทร์ แปลว่า
[ไรวินท์]
ธันย์ธีตา แปลว่า
ลูกสาวผู้เลี้ยงดู
ณัฏฐกลนนท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีอย่างนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี