");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21201-21300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุรกิจ แปลว่า
หน้าที่ของเทวดา
ทิพอาภา แปลว่า
รัศมีของเทวดา
อุกฤษณ์ แปลว่า
[อุกฤษฎ์]
ทิพวรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงามดุจผิวพรรณของเทวดา
อิฐิยะ แปลว่า
วรรณวรรธน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญ
สุสิรา แปลว่า
จุดสูงสุดที่ดี
วรกัรญา แปลว่า
[วรกัญญา]
เอเลนิ แปลว่า
นุรียะห์ แปลว่า
มะรอพี แปลว่า
ภัทรภูวดล แปลว่า
พื้นแผ่นดินที่ประเสริฐ
ภัคภณ แปลว่า
คำพูดแห่งโชค
สุณีย์ แปลว่า
[สุนีย์]
อติภา แปลว่า
รุ่งเรืองมาก
อัญญา แปลว่า
รู้, แตกต่าง
ปวริน แปลว่า
[ปวรินทร์]
ปวริญ แปลว่า
[ปวรินทร์]
ปวาริณ แปลว่า
[ปวรินทร์]
อรรถชาติ แปลว่า
ผู้เกิดในกองทรัพย์,กองเงินกองทอง
ปวาริล แปลว่า
[ปวรินทร์]
ศุภนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นมงคล, ผู้ยินดีในความงดงาม
ศิวิมล แปลว่า
[ศศิวิมล]
วีรสิทธิ์ แปลว่า
ผุ้มีความกล้าหาญและความสำเร็จ
ณัฐภูมิวัชร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีคุณค่าดุจเพชรของแผ่นดิน
ทรัพย์มณี แปลว่า
มีแก้วมีค่าเป็นทรัพย์
ศศิลป์ แปลว่า
[ศศินทร์]
ภานุวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้รุ่งเรือง
ศศิล แปลว่า
[ศศินทร์]
พิญชญา แปลว่า
[พิชญา]
รัชกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีทองคำเป็นสมบัติ, ทองคำของพระราชา
ณัฐฐาพล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
นนทนันท์ แปลว่า
ยินดีมาก
สุกันญา แปลว่า
[สุกัญญา]
สุจาริวรรณ แปลว่า
[สุจาริณีวรรณ]
สุจาริพรรณ แปลว่า
[สุจาริณีพรรณ]
พงษ์พร แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
ระเริง แปลว่า
ร่าเริงบันเทิงใจ สนุกสนานเบิกบานเต็มที่
ศุภานิช แปลว่า
ผู้งดงามตลอดกาล
รุจิรัชช์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติ
วิณ แปลว่า
[วินท์]
เกศ แปลว่า
ผม
เพชรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งเพชร
นวล แปลว่า
สีขาวปนเหลือง
รณภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งการต่อสู้
มนีรินทร์ แปลว่า
สุภัทธศรี แปลว่า
[สุภัททศรี]
สุประกรณ์ แปลว่า
[สุปกรณ์]
อรตี แปลว่า
ผู้ไม่มีความยินดี(ในสิ่งไม่ดี)
อรพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์หญิง
กาณฑ์ แปลว่า
ลูกศร, ลำต้นของต้นไม้
ธนพงศ์พรรณ แปลว่า
ชื้อสายของตระกูลผู้มีทรัพย์
รัตนาภร แปลว่า
ผู้รักษาแก้วมณี
นฐกมล แปลว่า
[ณฐกมล]
รัตน แปลว่า
แก้วมณี, แก้วมีค่า
ภพพิชญ์ไชย แปลว่า
แผ่นดินของนักปราชญ์ที่เจริญกว่า
นพรัต แปลว่า
ผู้มีความยินดี ๙ ประการ
บุตรจิตติพัฒน์ แปลว่า
ลูกที่มีสติปัญญางอกงามยิ่ง,ลูกที่มีความเจริญในความคิด
นพพิชญ์ไชย แปลว่า
นักปราชญ์ที่ใหม่และดีกว่า
พิมนภา แปลว่า
งดงามเหมือนท้องฟ้า
อัฉลา แปลว่า
[อัจฉรา]
นรินธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
รุท แปลว่า
[รุจ]
ภัควลัญชน แปลว่า
[ภัควลัญชญ์]
สุพรรณณี แปลว่า
[สุพรรณี]
อนิษา แปลว่า
[อลิสา]
ณัฐติณา แปลว่า
[ณัฐติกา]
วลงกรณ์ แปลว่า
[อลงกรณ์]
แสงวรี แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ธัญ แปลว่า
โชค
ธัญธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
อจฉรีย์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถน่าอัศจรรย์
สุภาวิณี แปลว่า
หญิงผู้มีความเจริญ
นรัชกร แปลว่า
[นิรัชกร]
สุพัชรี แปลว่า
ดีดุจเพชร, เพชรที่ดี
สายฟ้า แปลว่า
แสงไฟที่ปรากฏ เป็นสายแวววาบเมื่อเวลาฟ้าผ่า
รสวารินทร์ แปลว่า
วิสัยอันเป็นที่ยินดีในสายน้ำใหญ่
สิระ แปลว่า
สูงสุด
ณัฐ์ธชนพงศ์ แปลว่า
[ณัฐชนพงศ์]
ณัฏฐธนัน แปลว่า
ผู้ร่ำรวยและมั่นคงในความรู้
ปิ่นอนงค์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
สิริมงคล แปลว่า
มงคล,ศรี,มิ่งขวัญ
เปล่งสุรีย์ แปลว่า
พระอาทิตย์เปล่งแสง
ทีรพัน แปลว่า
[ธีรพันธ์]
นัคมน แปลว่า
ผู้มีใจมั่นคงดุจภูเขา
รส แปลว่า
สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น,ความไพเราะ
นิติพล แปลว่า
กำลังของกฏหมาย
พัฒน์ธวัช แปลว่า
ธงแห่งความเจริญ
ภูชิสส์ แปลว่า
ผู้เป็นอิสระ
เบ็ญจมาศ แปลว่า
[เบญจมาศ]
ภาวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐและรุ่งเรือง
มะณีเพชร แปลว่า
เพชรและทับทิม
ประศาลชัย แปลว่า
[ประสานชัย]
พีรพงค์ แปลว่า
[พีรพงศ์]
วิรุฬย์ศักย์ แปลว่า
[วิรุณศักดิ์]
วุฒิพร แปลว่า
ผู้รอบรู้ในสิ่งประเสริฐ
นกรณ์ แปลว่า
[ณกรณ์]
ธีรพงษ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
วิสา แปลว่า
เหมาะสมยิ่ง
ธนันท์ชฎา แปลว่า
[ธนันชฎา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี