");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21101-21200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิสุทธิ์ชินภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะอันบริสุทธิ์
ปพาวรินทร์ แปลว่า
[ปภาวรินทร์]
ธัญญามาส แปลว่า
เดือนแห่งโชค
วัยวัลย์ แปลว่า
ช่วงอายุที่งดงาม
ภูวภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ัธัญญภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
เชิด แปลว่า
ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น
ภูวนนท์ แปลว่า
ความยินดีของแผ่นดิน
นรีรินทร์ แปลว่า
ผู้ตั้งชื่อพยายามให้ได้ความหมายว่าหญิงผู้เป็นใหญ่แต่ไม่ถูกต้อง->[อรนรินทร์]
อุดมเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจสูงสุด
ภูรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
วาทิน แปลว่า
คนเล่นดนตรี
สุรินนันท์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดาผู้เป็นใหญ่
โปรย แปลว่า
ตกลงมาเป็นเม็ด ๆ กระจายทั่วไป
ฮานาฟี แปลว่า
ภูริณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ของแผ่นดิน, นักปราชญ์ผู้มีปัญญามาก
รุจรวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ทองพันธ์ แปลว่า
ผูกพันดั่งทอง
สุขเศรษฐ์ แปลว่า
ความสุขอันประเสริฐ
เพียงดาว แปลว่า
เสมอดวงดาว, สูงส่ง
แตง แปลว่า
ไม้เถาหลายชนิด ผลใช้รับประทาน
วารียา แปลว่า
น้ำ
ธัมมวารี แปลว่า
สายน้ำแห่งความดี
พิมพ์พศา แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีอำนาจ
รวีภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
ณัฐธนโชติ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองในทรัพย์
พิมพ์พิชา แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีวิชาความรู้
นิติกร แปลว่า
ตำแหน่งนักกฎหมาย
อำไพวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงามผุดผ่อง
ประกายกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง
รัตนะ แปลว่า
แก้วมณี, แก้วมีค่า
สุนี แปลว่า
ผู้นำ
สาธิดา แปลว่า
ความสำเร็จดั่งใจคิด
รักษณาลี แปลว่า
ผู้มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง, ผู้มีเพื่อนดี
รชนิศ แปลว่า
สมบัติกลางคืน
รักษณา แปลว่า
[ลักษณา]
ทิพย์เกสร แปลว่า
เกสรดอกไม้สวรรค์
ทิพย์มณฑา แปลว่า
ดอกมณฑาเป็นของเทวดา
ภูบดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
นาคีนิสรา แปลว่า
[นาคินทร์]
ณาริสรา แปลว่า
[นริศรา]
ณชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดความรู้
ณฐชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดนักปราชญ์
กิ่ง แปลว่า
ส่วนที่แยกออกจากต้น, แขนง
อำไพวัลย์ แปลว่า
งดงามดั่งทอง
เสาวณีย แปลว่า
[เสาวนีย]
ปัณรส แปลว่า
หนังสือที่ทำให้รู้สึกดี
ปุณฉัตรมณี แปลว่า
ร่มเงาที่มีค่าบริบูรณ์
นิรุจน์ แปลว่า
[อนิรุทธ์]
เอกบุปผา แปลว่า
ดอกไม้ที่เป็นหนึ่ง
ปุณญิศา แปลว่า
[ปุณยิศา]
ภัควรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในโชค
ภิเษก แปลว่า
[อภิเษก]
ศุภภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นมงคล
พิมพ์ญฎา แปลว่า
[พิมพ์ญาดา]
เปรมวิทย์ แปลว่า
ผุ้อิ่มใจในความรู้
มลิวรรณ แปลว่า
[มะลิวรรณ]
ธิตาพร แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
พรหมเมศร์ แปลว่า
พระพรหมผู้เป็นใหญ่
ปฏิพร แปลว่า
วรรณจรรย แปลว่า
เชื้อสายของผู้ประพฤติดี
นิรชรา แปลว่า
นางอัปสร,กระแสน้ำ
วรรณวุฒิ แปลว่า
เชื้อสายผู้รอบรู้
นิฐนันท์ แปลว่า
[นิษฐนันท์]
อัลดรี แปลว่า
สิวินีย์ แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคงเป็นเลิศ
เรณุการ์ แปลว่า
[เรณุกา]
พิชญ์สุกานต์ แปลว่า
ผู้มีความรักดีดุจนักปราชญ์
ศรีสุรีย์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
อัญมณี แปลว่า
รัตนชาติที่เจียระไนแล้ว
วรมน แปลว่า
ผู้ที่มีใจประเสริฐ, ผู้ที่ใจดียิ่ง
นัฐพงษ์ แปลว่า
[ณัฐพงษ์]
อิศราภรณี แปลว่า
ผู้เกิดในนักษัตรฤกษ์ที่ ๒ และเป็นใหญ่,หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและเป็นใหญ่
ปฤภา แปลว่า
พีรนาถ แปลว่า
ผู้มีความเพียรเป็นที่พึ่ง
ภูภูมิภัค แปลว่า
ผู้มีโชคในภูเขาและแผ่นดิน
ภัณณิพงศ์ แปลว่า
ปุณณัฐฐา แปลว่า
ผู้มีความบริบูรณ์เหมือนนักปราชญ์
จิณ แปลว่า
ประพฤติดีแล้ว
ภัทร์ชิตาพร แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐและเจริญ
เรืองรินคำ แปลว่า
ทองคำที่รุ่งเรืองเรื่อยๆ
รินทร์คำ แปลว่า
วารวิชนี แปลว่า
วันและพัด->[วาลวิชนี]
วิศิษฎ์ แปลว่า
[วิศิษฏ์]
วริศชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
ภิชาภัทร แปลว่า
[พิชาภัทร]
ประริต แปลว่า
[ประกิต]
รพีไพโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
พงษ์นรินทน์ แปลว่า
[พงษ์นรินทร์]
สุภาวิตา แปลว่า
ผู้อบรมมาดีแล้ว,ผู้ฝึกมาดีแล้ว
มลธิชา แปลว่า
ผู้เกิดในความมัวหมอง->[มนทิชา]
บทม์รัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
ปัญญวัฒณ์ แปลว่า
[ปัญญาวัฒน์]
มัตทนา แปลว่า
[มัทนา]
สุภัททศรี แปลว่า
ผู้มีความงดงามและประเสริฐยิ่ง
รุ่งคุณ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี
แวอาแซ แปลว่า
สมรักษ์ แปลว่า
ผู้ควรแก่การคุ้มครอง
วิภรรัตน์ แปลว่า
ผุู้ค้ำจุนอันวิเศแก้วมณี
ทิพย์กริตาภร แปลว่า
[ทิพย์กฤตาภร]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี