");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 21001-21100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธมนพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
เขมิกร แปลว่า
บ่อเกิดของความยินดี
ปรียนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรัก
วรรณปราช แปลว่า
[วรรณปราชญ์]
วรรณปราชญ์ แปลว่า
ชนชั้นนักปราชญ์
มาริกา แปลว่า
[กุมาริกา]
สุรัชฎา แปลว่า
เงินที่ดี
ชินภัทร แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
เนศ แปลว่า
[เนตร]
วาดจันทร์ แปลว่า
งดงามดุจพระจันทร์ที่วาด, วาดพระจันทร์
ฮายาบี แปลว่า
นัฐวุฒิ แปลว่า
ความรู้แห่งความพินาศ->[ณัฐวุฒิ]
ปิยฤทัย แปลว่า
เป็นที่รักดั่งดวงใจ
ภาศิตาณ์ แปลว่า
[ภาสิตา]
ประภาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
มนัสนันต์ แปลว่า
[มนัสนันท์]
อัสนี แปลว่า
สายฟ้า อาวุธพระอินทร์
นสพร แปลว่า
[พศพร]
ภวิณี แปลว่า
[ภาวินี]
สุทันศ์ แปลว่า
[สุทัศน์]
ปนัสย์ แปลว่า
ชมเชย, ชมชอบ, สรรเสริญ
พศพร แปลว่า
ผุ้มีอำนาจอันประเสริฐ
ศิระพัทธ์ แปลว่า
ความเกี่ยวเนื่องอันสูงสุด, ความผูกพันอันสูงสุด
สุลีวัลย์ แปลว่า
งามชดช้อย
สุลิพน แปลว่า
[ศุลีพน]
ณัฏฐ์ตนรี แปลว่า
[ณัฏฐนรี]
อนงค์นิจ แปลว่า
สตรีที่งดงามเสมอ
วิภากร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่าง, ผู้สร้างความงดงาม
สุรกัญญา แปลว่า
นางสวรรค์
สวรรค์ชิด แปลว่า
ใกล้สวรรค์
สุภาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
ปณิฏฐา แปลว่า
ผู้ปรารถนาในปัญญา
เทพประสิทธิ์ แปลว่า
เทวดาที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
นิตยาพร แปลว่า
ความสม่ำเสมออันประเสริฐ
อณุสรน์ แปลว่า
[อนุสรณ์]
มรรยาท แปลว่า
กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ, มารยาท
อ้อย แปลว่า
ชื่อต้นไม้ที่ลำต้นให้รสหวานและนำมาผลิตน้ำตาลทราย
ณวัสน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่อาศัย, มีความรู้เป็นเครื่องอาศัย
ธนาณัติ แปลว่า
การส่งเงินทางไปรษณีย์
พิมพ์แพรวา แปลว่า
ผ้าไหมที่เป็นแบบ
นวลจัน แปลว่า
ต้นจันที่สีขาวอมเหลือง
ชุ่ม แปลว่า
สดชื่น
ณัฏฐากุล แปลว่า
วงศ์ของนักปราชญ์, เชื้อสายนักปราชญ์
มลธิลาวัลย์ แปลว่า
[มณฑิราวัลย์]
รสิกา แปลว่า
ผู้มีรสนิยม
ณัฐทพงศ์ แปลว่า
[ณัทพงศ์]
รัชชนน แปลว่า
การเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติ
ศุกกัญญา แปลว่า
[ศุขกัญญา]
พัฒศกร แปลว่า
[พัศกร]
อรชา แปลว่า
หญิงที่เกิดมางดงามยิ่ง
อัชพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐในวันนี้,สิ่งประเสริฐในปัจจุบัน
วัฒนากร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
พีรฎา แปลว่า
[พีรดา]
ปวรศักย์ แปลว่า
อำนาจไฟฟ้าอันประเสริฐ ศักย์คำนี้ใช้กับไฟฟ้า->[ปวรศักดิ์]
ธัญทิพ แปลว่า
โชคจากเทวดา
ธนิษฐ์ฌา แปลว่า
[ธนิษฐ์ชา]
ธนะพัฒนา แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญในทรัพย์
บรรชา แปลว่า
[บัญชา]
อดิทัต แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในการให้
ปทุมรัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว, บัวที่มีคุณค่า
รษฎร แปลว่า
[ราษฎร]
สายยนต์ แปลว่า
ปภมล แปลว่า
[ประภามน]
ทิพย์พาดา แปลว่า
[ทิพย์ภาดา]
ณัทนันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในความรู้
อัทธนียา แปลว่า
ตราบชั่วนิรันดร์กาล
ธนลภย์ แปลว่า
ได้ทรัพย์
สุวัจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่ดี ถ้อยคำที่ยังให้เกิดประโยชน์
วิจิตตรีฏ์ แปลว่า
[วิจิตรี]
ธีรทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นของนักปราชญ์
มณฑ์ชยธิดา แปลว่า
เครื่องประดับของลูกสาวผู้ชนะ
อิงณิชาณัฏ แปลว่า
[อิงคณิชาณัฏฐ์]
อิสรย์ แปลว่า
[อิสริย์]
วันรัตน์ แปลว่า
ป่าแก้ว
พิมพ์ระวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ลือ แปลว่า
พูดกันทั่วไป แต่ยังไม่มีอะไรยืนยันได้แน่นอน
พรหมภัสสร แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันบริสุทธิ์
ปริธาน แปลว่า
[ปณิธาน]
สุรัติ แปลว่า
ความปลาบปลื้มหรือความยินดียิ่ง
ปริธาร แปลว่า
รอบลำน้ำ
สิรินนท์ แปลว่า
ความงามที่น่ายินดี
อันยา แปลว่า
[อัญญา]
วรารุธ แปลว่า
[วรารุจ]
ปราถนา แปลว่า
[ปรารถนา]
สุวพล แปลว่า
ผู้มีกำลังที่ดี
ป้องนิเวศ แปลว่า
ผู้ปกป้องบ้านเมือง
อัสสราวิชญ์ แปลว่า
ความรู้เรื่องม้าของเทวดา
ปรียากรณ์ แปลว่า
ผู้ทำในสิ่งอันเป็นความรัก
ปานชนก แปลว่า
เหมือนพ่อ
รุ่งกิจ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
ธราเดช แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
รามิลณัทท์ แปลว่า
กามเทพผู้ให้ซึ่งความรู้
อิงคสรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
นรุตม์ แปลว่า
คนผู้ประเสริฐสุด
เสาวนี แปลว่า
[เสาวนีย์]
สาย แปลว่า
เชื้อวงศ์
สิปโปทัย แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในศิลปะ
วลีรัตน์ แปลว่า
ถ้อยคำอันทรงคุณค่า
วรินทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
พริสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ, ผู้เป็นใหญ่ในความดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี