");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 2001-2100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปรีดิ์เปรม แปลว่า
ความปลื้มใจด้วยความรักใคร่
ประภากร แปลว่า
"ผู้ทำแสงสว่าง" คือ พระอาทิตย์,พระจันทร์ไฟ
ปราณี แปลว่า
ผู้มีชีวิต
ปุณยภา แปลว่า
แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปภังกร แปลว่า
ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปาริชาติ แปลว่า
ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองหลาง
ปาริชาต แปลว่า
ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองหลาง
ปาริชาต์ แปลว่า
ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองหลาง
ปุณญภูมิ แปลว่า
แผ่นดินแห่งความรู้ที่บริบูรณ์
ปุญญิสา แปลว่า
ผู้มีบุญยิ่งใหญ่ ผู้เป็นใหญ่ในความดี
ปัญญาวุธ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
ปัญญาวุฒิ แปลว่า
เพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญา
ปิยะกุล แปลว่า
ตระกูลอันเป็นที่รักและน่ายินดี
ปรารถนา แปลว่า
มุ่งหมาย อยากได้ ต้องการ
ปุณิกา แปลว่า
ผู้มีความบริบูรณ์, ผู้มีความพร้อม
เปรมสุดา แปลว่า
หญิงสาวผู้สบายใจ
ปณิต แปลว่า
ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปณิตา แปลว่า
ได้รับการสรรเสริญ, ประณีต
ปรียาดา แปลว่า
ความเป็นที่รัก
ปิติ แปลว่า
ความยินดี,ความปลาบปลื้ม,ความปิติยินดี
ปัทมาพร แปลว่า
ดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ
ปัทมา แปลว่า
ดอกบัว
ปรเมศวร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง คือ พระอิศวร
ปวริศา แปลว่า
ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ปวริศ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปรางค์ทิพย์ แปลว่า
เจดีย์ของเทวดา
ปภาอร แปลว่า
สตรีผู้มีรัศมีอันรุ่งเรือง
ประภาพร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ประดิพัทธ์ แปลว่า
ความรัก
ปัณณธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ, มีความรู้หรือฉลาด
ปารณีย์ แปลว่า
ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
ปพนณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้สะอาดบริสุทธิ์ประดุจนักปราชญ์
ปรียาวดี แปลว่า
หญิงอันเป็นที่รัก
ปุณณดา แปลว่า
ผู้เต็มเปี่ยมมาก
ปลวัชร แปลว่า
เพชรน้ำหนัก 1 ปละ(ปละเป็นน้ำหนักของเพชรจำนวนหนึ่งตามมาตราของมคธ)
ปฏิพัทธ์ แปลว่า
เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
ปาณิสรา แปลว่า
เจ้าชีวิต
ปาฏิหาริย์ แปลว่า
สิ่งที่น่าอัศจรรย์
ปัณณ์ณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งหนังสือ
ปาลิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการคุ้มครองรักษา
ปุณยนุช แปลว่า
หญิงผู้มีบุญ หญิงผู้ทำแต่ความดี
ประเสริฐ แปลว่า
วิเศษ ดีเลิศ ดีที่สุด
ปกรณ์ธรรม์ แปลว่า
หนังสือแห่งธรรม
ปรีญา แปลว่า
รอบรู้
ประภวิษณุ์ แปลว่า
มีเดช มีพลัง
ปริชญา แปลว่า
ผู้รอบรู้
ประนิอร แปลว่า
ปานแก้วตา แปลว่า
รักมาก
ชัญญณัท แปลว่า
ผู้ให้ปัญญาและความรู้
ปานกมล แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงใจ, ผู้ที่รักมาก
ประภวิษณ์ แปลว่า
ผู้ที่น่ารักยิ่งในแผ่นดิน
ปภาวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีแสงสว่าง
ปภาวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐและรุ่งเรือง
ปุญชรัสมิ์ แปลว่า
รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง รัศมีที่เกิดแต่ความดี
ปญชรัสมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
ปวันพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่บริสุทธิ์
ปรีชาวุธ แปลว่า
ผู้ที่มีความสามารถในการใช้อาวุธ
ปรีชาวุฒิ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถ
ปรีชาวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความสามารถ
ปิยนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิยะนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งอันเป็นที่รัก
ประภาภัค แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
ปุญญ์ญาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับด้วยความดี
ปุญญาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับด้วยความดี
ปุุณิกา แปลว่า
มีบุญ, มีคุณงามความดี, ผู้ที่มีความสมบูรณ์
ประเวช แปลว่า
แพทย์ที่ดี
ไปรยา แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก
ปฐพี แปลว่า
แผ่นดิน
ประวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ประจินตนา แปลว่า
ผู้มากด้วยความคิด
ผกายฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจเป็นที่รู้จักกว้างไกล
ผกามาศ แปลว่า
ดอกไม้ทอง
เผ่าทิพย์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดา
ผกากรอง แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ผ่องพิมล แปลว่า
ผุดผ่องไม่มีมลทิน
ผดุงเกียรติ แปลว่า
รักษาเกียรติ
ผกาสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันสวยงามเหมือนดอกไม้
ผดุงพงษ์ แปลว่า
ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
เผด็จ แปลว่า
ตัด ขจัด ขาด
ผ่องภัค แปลว่า
ผู้มีโชคอันรุ่งเรือง
ผกา แปลว่า
ดอกไม้
ผกาวิมล แปลว่า
ดอกไม้อันบริสุทธิ์
ผกากาญจน์ แปลว่า
ดอกไม้ทอง
ผุสดี แปลว่า
ถูกต้อง,พระนามพระมารดาของพระเวสสันดร
ผ่องใส แปลว่า
สุกใส บริสุทธิ์
ผการัตน์ แปลว่า
ดอกไม้แก้ว
ผกาแก้ว แปลว่า
ดอกไม้แก้ว
ผกาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดุจดอกไม้
ผไทรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของแผ่นดิน
ผ่องพรรณ แปลว่า
ผิวงาม
ผาสุก แปลว่า
ความสําราญ ความสบาย
ผู้รักการ แปลว่า
ผู้รักงาน
ผกาวดี แปลว่า
ดอกไม้
ผักคุณมาศ แปลว่า
ผักที่มีประโยชน์มากเหมือนทองคำ
ผกาทิพย์ แปลว่า
ดอกไม้จากสรวงสวรรค์
ผลัฏฐ์ แปลว่า
[พลัฏฐ์]
แผ่นฟ้า แปลว่า
ฟ้า
ผกาวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่งดงามดุจดอกไม้
ผาณิต แปลว่า
น้ำอ้อย,น้ำตาล
ผรัณชัย แปลว่า
มีชัยชนะไปทั่ว
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี