");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20801-20900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วิชเวช แปลว่า
ความรู้ด้านการแพทย์
ธีร์ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
ทัศนีวรรณ แปลว่า
[ทัศนีย์วรรณ]
กันย์ แปลว่า
ราศีกันย์,หญิงสาว
ณกรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดความรู้
ศรราม แปลว่า
ศรของพระราม
ปิยะภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นที่รัก
รัชนีภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนกลางคืน
พศิริ แปลว่า
อัตพล แปลว่า
กำลังของตน
เสกสันต์ แปลว่า
เนรมิตความเงียบสงบ
เนฐิกร แปลว่า
[เนติกร]
ณภัทรปกรณ์ แปลว่า
หนังสือที่เต็มไปด้วยความรู้
ธรรมวิโรจน์ แปลว่า
ธรรมะอันรุ่งเรืองยิ่ง
สุนิตย์ตา แปลว่า
[สุนิตา]
วัชระพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
สิรินพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
สุทธิ แปลว่า
บริสุทธิ์
วรสัณฑ์ แปลว่า
หมู่ที่ประเสริฐ
นภาดล แปลว่า
ชั้นฟ้า
วิชา แปลว่า
ความรู้
วิรินทร์ฑา แปลว่า
[วิรินทรา]
พงศ์สิทธิ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
ศาสวัต แปลว่า
[ศาศวัต]
วัลยรัชสร แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีศรของพระราชา
เมธาวิน แปลว่า
มีปัญญา,มีความรู้,ผู้คงแก่เรียน
วารินทร์รัตน์ แปลว่า
เจ้าแห่งสายน้ำที่มีค่า
อนามัย แปลว่า
ความสบาย ความไม่มีโรค
เสกสุก แปลว่า
เสกให้สุข->[เสกสุข]
ประสาทพร แปลว่า
ให้พร
ณพัชญ์วิสาร์ แปลว่า
แก่นของความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ภัทรยุทธ แปลว่า
การรบที่ประเสริฐ
พิมพ์วิมล แปลว่า
แบบอย่างที่บริสุทธิ์
บุญเทิด แปลว่า
เทิดทูนความดี
พรสุวรรณา แปลว่า
ทองคำที่ประเสริฐ
มนวิภา แปลว่า
จิตใจที่งดงาม
บุญโสม แปลว่า
มีความดีดุจพระจันทร์
สุเนตร แปลว่า
ตาดี
มยุเรศ แปลว่า
นกยูง
สุไฮนี แปลว่า
ศุธาศินี แปลว่า
[สุธาสินี]
พงศ์สรรค์ แปลว่า
เชื้อสายผู้สร้าง
ภิญพัช แปลว่า
กรอบความรู้
นฤชา แปลว่า
การเกิดของคน
ปุณญาภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ที่เต็มเปี่ยม
ธนภัทธ แปลว่า
[ธนภัทท]
ธนิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์
สมภาพ แปลว่า
ภาวะที่เท่าเทียมกัน
ศุภมาส แปลว่า
พระจันทร์ที่งดงาม, มีความงดงามดุจจันทร์
นรียา แปลว่า
ผู้หญิง
ปาริชาศ แปลว่า
[ปาริชาติ]
ธัญผล แปลว่า
ความงอกงามของข้าว
ปริยา แปลว่า
ที่รัก
ไพรสันติ์ แปลว่า
ป่าที่มีความสงบ
พิมพ์มาตา แปลว่า
ผู้มีแม่เป็นแบบอย่าง
วิไลรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความงาม
วธัญญู แปลว่า
[วทัญญู]
ธนรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ
ภนิตา แปลว่า
[พนิตา]
ภาณิตา แปลว่า
[พนิตา]
อินทรา แปลว่า
พระอินทร์
ภัทรษา แปลว่า
[ภัทรสา]
พรพระพาย แปลว่า
ความปราถนาของเทวดาแห่งลม
สิริโสฬสณดี แปลว่า
งดงามด้วยความรู้ ๑๖ ประการ
เปี่ยมสุข แปลว่า
มีความสุขบริบูรณ์
วริณธร แปลว่า
[วรินทร]
นีรนุช แปลว่า
น้องสาวผู้เปรียบดั่งสายน้ำ
อิสสริยา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ศกลภัทร แปลว่า
ส่วนแห่งความเจริญ
เบญญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีปัญญา
สรัลชนา แปลว่า
คนที่ซื่อตรง
ณัครินทร์ แปลว่า
[นครินทร์]
บุญาชาต แปลว่า
[บุญญาชาต]
สมรรถพล แปลว่า
ผู้มีกำลังและความสามารถ
สมสกุณ แปลว่า
เสมอด้วยนก
ไพสาร แปลว่า
ศิลปกรณ์ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญในศิลปะ
ไอร์ลดา แปลว่า
[ไอย์ลดา]
รุงอรุนทร์ แปลว่า
[รุ่งอรุณ]
ณัชฉรัตน์ แปลว่า
[ณัชรัตน์]
นาริสา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่
บุญถัน แปลว่า
บุญคุณของน้ำนม
สุภัคศจี แปลว่า
ผู้มีโชคอันงดงาม
ภาวดี แปลว่า
ปรากฎความดี
อ้อยใจ แปลว่า
ที่รัก
พัฒน์ณิชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญอันบริสุทธิ์
ภาคินท์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในส่วน->[ภาคิน]
นฤบดินท์ แปลว่า
[นฤบดินทร์]
ภูธวัตร แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่ในทรัพย์ของแผ่นดิน
ณฐพล แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
อลิศรา แปลว่า
นางพญาผึ้ง
สีสะหวาด แปลว่า
วิรัลรวินท์ แปลว่า
งดงามเหมือนดอกบัว
พิมพ์ชนา แปลว่า
คนที่เป็นแบบอย่าง
ธัญณวัฒน์ แปลว่า
เจริญในความรู้อันประเสริฐ
วรวรรษธ์ แปลว่า
[วรวรรษ]
บุญนิสา แปลว่า
กลางคืนที่ดี
ปริยฉัตร แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่รัก
ปวิชญาดา แปลว่า
ผู้สร้างนักปราชญ์
พิเชษฐ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี