");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20701-20800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วสุชา แปลว่า
การเกิดของเทวดา
พัชลี แปลว่า
[พัชรี]
ปิยวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
พัชราญา แปลว่า
มีความรู้ดั่งเพชร
สุถาภรณ์ แปลว่า
[สุภาภรณ์]
บุปผบฏ แปลว่า
[บุพบท]
พิชญ์ณภัทร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันดีงาม
บุญทิพย์ แปลว่า
ความดีของเทวดา
ศุภาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่งดงาม, ลักษณะที่เป็นมงคล
ทิพปภา แปลว่า
รัศมีของเทวดา
วิมนรัตน์ แปลว่า
ดวงใจที่ประเสริฐดุจดวงแก้ว
มหิทธิเดช แปลว่า
มีฤทธิ์อำนาจมาก
พิศสวาท แปลว่า
[พิศวาส]
มุจลิน แปลว่า
[มุจลินท์]
ปิยภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรัก
สุพัตตรา แปลว่า
[สุพัตรา]
สุดที่รัก แปลว่า
รักมาก
เสาร์วรส แปลว่า
[เสาวรส]
รินทร์นรี แปลว่า
พราย แปลว่า
แวววาว, ผี, ภูติ
อารีย์วรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ
สุทธิณี แปลว่า
[สุทธินี]
บุรัสกร แปลว่า
ผู้ริเริ่ม, ผู้ก่อตั้ง
ทับทิมน้อย แปลว่า
พลอยทับทิมขนาดเล็ก
ทิวทัศน์ แปลว่า
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
พิมพ์กานต์ แปลว่า
แบบอย่างของความรัก
อนิรุจ แปลว่า
[อนิรุทธิ์]
ศรัทธานิตย์ แปลว่า
มีความเชื่อเสมอ
รัตนนิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการอบรมและมีคุณค่ายิ่ง
สายแก้ว แปลว่า
เชื้อสายที่มีค่ายิ่ง
รัตนานิดา แปลว่า
ผู้ได้รับการอบรมและมีคุณค่ายิ่ง
ศรุตตา แปลว่า
ตาที่มีชื่อเสียง->[ศรุตา]
วิวาห์ แปลว่า
แต่งงาน
พิชัยภูษิต แปลว่า
ผู้ของผู้ชนะ
ณัฐวุติ แปลว่า
[ณัฐวุฒิ]
วิรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมากล้าหาญ
ณรงค์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจในการรบ
นิรินธร์ แปลว่า
[นรินทร]
ปอยเชษฐ์ แปลว่า
อัญช์ณภัส แปลว่า
[อัญนภัส]
ธนาศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งทรัพย์
สนฐะญา แปลว่า
ใฝ่ใจตั้งมั่นในความรู้
ณัฐอัตถ์ แปลว่า
ข้อความของนักปราชญ์
สุธน แปลว่า
ทรัพย์ที่ดี
ปรรณสรณ์ แปลว่า
ผู้มีหนังสือเป็นที่พึ่ง
อนุวัต แปลว่า
ทำตาม ประพฤติตาม
วรุณยุภา แปลว่า
พระวิรุณผู้ส่งเสริมแสงสว่าง
ธีรยา แปลว่า
ยาของนักปราชญ์
ภัชราพร แปลว่า
[พัชราพร]
ณภณัฐ แปลว่า
[นภณัฐ]
นาราธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
พิพัฒนกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
นันทริกา แปลว่า
ผู้มีความสุข
นวนารี แปลว่า
หญิงทั้ง ๙
เสวก แปลว่า
ยศข้าราชการในราชสำนัก
วิราวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้กล้าหาญ
เสนาะ แปลว่า
ไพเราะ
พงศ์รพี แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์, เชื้อสายผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
พัน แปลว่า
เรียกจํานวน ๑๐ ร้อย
รุจิวัลย์ แปลว่า
เครือเถาที่งดงาม
วรี แปลว่า
ประเสริฐ
ประภัตร แปลว่า
พิพัฒธร แปลว่า
[พิพัฒนธร]
พิพัฒกร แปลว่า
[พิพัฒนกร]
รจเลข แปลว่า
การขีดเขียน
สาวิกรี แปลว่า
[สาวิตรี]
ณัฏฐ์ณริน แปลว่า
[ณัฏฐ์นรินทร์]
พรรณรายณ์ แปลว่า
[พรรณราย]
สุภิสรา แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
อนันดา แปลว่า
ไม่มีสิ้นสุด, มากล้น
รุ้งตะวัน แปลว่า
สายรุ้งและพระอาทิตย์
วันไชย แปลว่า
วันที่ดีกว่า
พิชญานี แปลว่า
[พิชาญาณี]
ณภัทรชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้และความงาม
เมธีกร แปลว่า
บ่อเกิดของนักปราชญ์
นาฏหทัย แปลว่า
ผู้มีใจรักการร่ายรำ
สุระ แปลว่า
เทวดา
ภวัตชัย แปลว่า
ผู้ชนะในสิ่งที่เจริญ
ปนัสมน แปลว่า
วิภานันท์ แปลว่า
ความงดงามที่น่ายินดี
วาลินี แปลว่า
อยู่ประจำ,สถิตอยู่,มั่นคง
น้ำตาล แปลว่า
สิ่งที่ให้รสหวานผลิตจากพืชบางชนิด
ภีราวุธ แปลว่า
[พีราวุธ]
พิมพ์บุญ แปลว่า
ความดีที่เป็นแบบอย่าง
อิสราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่แสดงอำนาจ
ภูริวัฑฒ์ แปลว่า
ไพรโรจน์ แปลว่า
ป่าที่รุ่งเรือง
ณิสิชา แปลว่า
[ณสิชา]
ภาธรธฤต แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความมั่นคงของแสงสวาง
สลักจิต แปลว่า
ตรึงใจ
แพรพลอย แปลว่า
ผ้าแพรและพลอย
มินนัดดา แปลว่า
ภูธิปศักดิธัช แปลว่า
ธงที่มีอำนาจของพระราชา
ไวกูณฐ แปลว่า
ที่ประทับพระนารายณ์
อนัยตา แปลว่า
[นัยน์ตา]
วงศกร แปลว่า
ผู้สร้างตระกูล
สินธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
วิวัตร แปลว่า
หน้าที่อันสำคัญยิ่ง
วิวัตน์ชัย แปลว่า
[วิวัฒน์ชัย]
วัลพา แปลว่า
[วัลลภา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี