");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20501-20600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สำเนา แปลว่า
ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซํ้าจากต้นแบบหรือ ต้นฉบับ
ภัสรา แปลว่า
แสงสว่าง
พัชรพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนเพชร
ปิยพนธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรัก
ณภัทรธน แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งในเรื่องทรัพย์
สรกฤต แปลว่า
การกระทำของเทวดา
ภิรมย์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความสุข
สุกัณญา แปลว่า
[สุกัญญา]
นันดา แปลว่า
[นันทิดา]
ธัชธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งธงชัย
ภัทชนิดา แปลว่า
พ่อผู้ประเสริฐ
อธิน แปลว่า
ผู้ว่าง่าย ผู้เชื่อฟัง
อชิระ แปลว่า
ผู้ว่องไว ผู้คล่องแคล่ว
อชิรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ว่องไว
ไววิทย์ แปลว่า
ผู้เรียนรู้ไ้ด้รวดเร็ว
สำเรียง แปลว่า
ณภัทธ แปลว่า
[ณภัทร]
ประมูล แปลว่า
เสนอราคาแข่งขันกันในการซื้อหรือขายทรัพย์สินเป็นต้น
วรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
วาธิณี แปลว่า
[วาทินี]
ศิรินทร์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าแห่งความดีงาม
นันท์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความยินดี
พิมพ์ณารา แปลว่า
[พิมพ์นารา]
บุญยาพร แปลว่า
[บุณยาพร]
พิชญ์รพี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
วณัชญา แปลว่า
[วนัชญา]
ทาริกา แปลว่า
เด็กหญิง
ธณกมล แปลว่า
[ธนกมล]
พริมา แปลว่า
ประเสริฐ ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม
ศรัญาวรรณ แปลว่า
[ศรัญญาวรรณ]
พริมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ประเสริฐ
วรวัลณ์ แปลว่า
[วรวัลย์]
รุจ แปลว่า
รุ่งเรือง
วรวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
วรภัทรา แปลว่า
ความเจริญอันประเสริฐ
พราวชมพูฐ์ แปลว่า
[พราวชมพู]
นาคนารี แปลว่า
นางพญานาค
ภิราวรรณ แปลว่า
[พิลาวรรณ]
ประพัทธ์ แปลว่า
ผูกพัน
ณัฏฐ์ธนิน แปลว่า
นักปราช์ผู้มีทรัพย์, มีทรัพย์เหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐกิตต์ แปลว่า
[ณัฏฐกิตติ์]
ทศรัสมิ์ แปลว่า
พระอาทิตย์, รัศมี ๑๐ ประการ
ศินาถนารี แปลว่า
[ศิวนาถนารี]
ศุภารัฏฐ์ แปลว่า
ประเทศที่เจริญรุ่งเรือง
สินาถนารี แปลว่า
[สิรนาถนารี]
พนิตานันท์ แปลว่า
ความยินดีของหญิงสาว
ณรงค์พร แปลว่า
การรบที่ประเสริฐ
สร้อย แปลว่า
เครื่องประดับที่ทําเป็นเส้น
ธาม แปลว่า
ยศศักดิ์
ปรีชากฤษณ์ แปลว่า
มีความสามารถมากเหมือนพระกฤษณะ
สิริวดี แปลว่า
หญิงที่มีความงดงาม
สิรยา แปลว่า
ยาที่ดีที่สุด
พรพักตร์ แปลว่า
หน้าตางดงามยิ่ง
วรเวท แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
วิรมณ แปลว่า
[วิรมน]
นัทชา แปลว่า
[นัชชา]
วิภาศรี แปลว่า
รัศมีอันงดงาม
อรุช แปลว่า
ผู้ไม่มีโรคภัย
เอกพจน์ แปลว่า
คำพูดที่เป็นหนึ่ง
ณพัชร์กรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดความรู้ที่มีค่าหรืองดงามเหมือนเพชร
สุภัทร์สรณ์ แปลว่า
ที่พึ่งอันประเสริฐยิ่ง
นเรน แปลว่า
[นเรนทร์]
อิศรวินท์ แปลว่า
ได้พบความเป็นใหญ่
สุนันธิณี แปลว่า
[สุนันทินี]
ธิดาวรรณ แปลว่า
ลูกสาวผู้มีเชื้อสาย
รัตนธิดา แปลว่า
ลูกสาวแก้ว,ลูกสาวที่ทรงคุณค่า
พนิตตา แปลว่า
ดวงตาของหญิงสาว
ศุกลวัตร แปลว่า
ความประพฤติอันบริสุทธิ์
ภานุวิช แปลว่า
ผู้มีความรู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
นาถติญา แปลว่า
ความรู้อันเป็นที่พึ่ง ๓ ประการ
วีระภัทร แปลว่า
มีความกล้าหาญอันประเสริฐ
มาลา แปลว่า
ดอกไม้
ปณัชดา แปลว่า
[ปนัดดา]
ธัญษธร แปลว่า
[ธัญญธร]
นวศร แปลว่า
ศรทั้งเก้า
พรปรียา แปลว่า
ความรักอันประเสริฐ
สิราพัชร แปลว่า
งดงามยิ่ง
รติรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่น่ายินดี, ดวงแก้วที่งดงาม
ภิรมรัตน์ แปลว่า
[ภิรมย์รัตน์]
เทพพนม แปลว่า
เทวดาแห่งภูเขา
สุจิตตา แปลว่า
คิดดี
มาลีวัลย์ แปลว่า
เถาดอกไม้
ทองภูมิ แปลว่า
แผ่นดินทอง
ํธนบรรณ แปลว่า
ผู้มีหนังสือเป็นทรัพย์
วงค์ศักดิ์ แปลว่า
[วงศ์ศักดิ์]
ณัฏฐวรรธน์ แปลว่า
มีความเจริญดุจนักปราชญ์
อะนุตตรีย์ แปลว่า
[อนุตตรีย์]
วัสสานะ แปลว่า
ฤดูฝน หน้าฝน
บุณยทรรศน์ แปลว่า
ความคิดที่เป็นความดี, ความคิดเห็นที่เป็นกุศล
มหัศจรรย แปลว่า
มีความแลกประหลาดมาก
นฐพร แปลว่า
ความวินาศอันประเสริฐ->[ณฐพร]
ภูธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระราชา
ธรนัส แปลว่า
[ธรณัส]
ปรินวร์ดา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
นิวัติ แปลว่า
กลับ
วิภาวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้รุ่งเรือง
สินีนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวย
นพัชวินทร์ แปลว่า
[ณภัทรวินท์]
วรรณิการ์ แปลว่า
[วรรณิกา]
นทีภพ แปลว่า
พื้นน้ำและพื้นดิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี