");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20401-20500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สนม แปลว่า
นางใน, เจ้าจอม
ณภัชพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐความรู้ที่จำแนกแล้ว
ทัตต์ชญาณ์ แปลว่า
ให้ความรู้
อริยไกร แปลว่า
เจริญมาก
สิรีจิตรา แปลว่า
งดงามและเป็นมงคล
ดวง แปลว่า
ชะตา
ปัทมวรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงามและบริสุทธิ์, เชื้อสายที่บริสุทธิ์
สุขชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุข
บัวริม แปลว่า
ปุณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาที่บริบูรณ์
อคิรางค์ แปลว่า
ปลิณดา แปลว่า
[ปริณดา]
พัชร์นันท์ แปลว่า
เพชรที่น่ายินดี
บูลย์ แปลว่า
เต็ม, บริบูรณ์
พร้อมธรรม แปลว่า
พร้อมด้วยความดี
ธัญภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งโชค
สาลินี แปลว่า
ชื่อฉันท์ชนิดหนึ่ง
สุวิชาดา แปลว่า
ผู้เกิดมาวิเศษและดี
ปรรณนภัส แปลว่า
ท้องฟ้าและตำรา
ศรรวริศ แปลว่า
พระจันทร์
วรีย์พนิต แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ณัฎฐพัชร์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้และมีเข้มแข็ง, เข้มแข็งเหมือนนักปราชญ์
สิทธิคุณ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความดี
ปวิณ แปลว่า
ฉลาด
บุญชอบ แปลว่า
บุญที่เกิดจากความถูกต้อง
พรหมมิสรา แปลว่า
พรหมที่เป็นใหญ่
สันติธรรม แปลว่า
ธรรมที่ทำให้เกิดความสงบ
สมปอง แปลว่า
ได้ดั่งใจหมาย
ิอาภาภรณ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ
นภลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะงดงามดุจท้องฟ้า
พิชฎา แปลว่า
ชฎาวิเศษ
นลินพร แปลว่า
ดอกบัวที่ประเสริฐ
ปราณพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐในชีวิต,ผู้มีชีวิตอันประเสริฐ
ณพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
บวรรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
ปราณปริญญา แปลว่า
ชวิตที่มีความรอบรู้
ปราณปริญ แปลว่า
ชวิตที่มีความรอบรู้
ปราณปริณ แปลว่า
ชีวิตที่รู้รอบ
ปราณาพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐในชีวิต
ทินาพร แปลว่า
วันที่ดีเลิศ
ประทุมวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ภัคชุดา แปลว่า
รุ่งเรืองในโชค
นราพร แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
พรทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์อันประเสริฐ
พะโยม แปลว่า
[โพยม]
มณีทิพย์ แปลว่า
ดวงแก้วจากสวรรค์
นิริน แปลว่า
ผู้ปราศจากกิเลส
ประมาณ แปลว่า
กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจํานวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
อดิวิศว์ แปลว่า
มากมาย
ปิยาวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นที่รัก
นิระพนธ์ แปลว่า
ไม่มีความผูกพัน
พัชรีณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดุจเพชร
แสงทิวา แปลว่า
แสงเวลากลางวัน
พัทธารีย์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องกับความเจริญ
นีรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งน้ำ
นิราวรรณ แปลว่า
[นีรวรรณ]
พิมษร แปลว่า
[พิมศร]
นิรัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาไม่มีกิเลส
วิราภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นเครื่องประดับตน
สุจิตตรา แปลว่า
เครื่องหมายของผู้มีจิตใจดีงาม
พีรชยา แปลว่า
ชนะด้วยความกล้าหาญ
ศักดิ์นันท์ แปลว่า
ยินดีในอำนาจ, อำนาจที่น่ายินดี
ศิริอัมพร แปลว่า
ท้องฟ้าอดงดงาม
มัทนิน แปลว่า
[มัทนินทร์]
อิงค์กุลย์ แปลว่า
หญิงผู้เกิดในตระกูลที่ดีและมีความรู้
วีรศักศิ์ แปลว่า
[วีรศักดิ์]
วีระศักศิ์ แปลว่า
[วีระศักดิ์]
อังกูร แปลว่า
หน่อเนื้อเชื้อไข เชื้อสาย
แรมใจ แปลว่า
อุบลวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจดอกบัว
สงวนวงศ์ แปลว่า
รักษาซึ่งเชื้อสาย
นงนาฏ แปลว่า
นางรำ
เที่ยง แปลว่า
ตรง
อิศราภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความเป็นใหญ่
พรแสงเทียน แปลว่า
แสงเทียนอันประเสริฐ
นงค์นุช แปลว่า
น้องสาว
พิมพ์สุรางค์ แปลว่า
งดงามเหมือนเทวดา
นัชฎาพร แปลว่า
[ณัฐชฎาพร]
นัชดาพร แปลว่า
[ณัฐชฎาพร]
วรรณวริน แปลว่า
[วรรณวรินทร์]
ปณาลี แปลว่า
สายน้ำ
ภูเขต แปลว่า
เขตของแผ่นดิน
ภรณ์ณัชนันท์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่น่ายิน
ประภาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง, เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
พันศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
ปภัฎชมณ แปลว่า
ณิชาพัชฌ์ แปลว่า
[ณิชาภัทร]
อมเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์, พระอินทร์
ิสิรีนุช แปลว่า
น้องสาวผู้งดงาม
ภัทธิยา แปลว่า
ผู้มีความเจริญ
พันทิยา แปลว่า
[พันธิยา]
ศตกมล แปลว่า
ผู้มีจิตใจกว้างขวาง, มีดอกบัวมากมาย
ธิราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์
กาญจน์ แปลว่า
ทองคำ
ศิญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ที่สูงสุด
ปรัชรีย์ แปลว่า
[ปรัชญารีย์]
ศรันย์ชนก แปลว่า
[ศรัณย์ชนก]
สุประดิษฐ์ แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่ดี
นภดล แปลว่า
ชั้นฟ้า
เดือน แปลว่า
พระจันทร์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี