");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20301-20400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฐปรัชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มั่นคงในความรู้
บุษยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งกลุ่มดาวบุษยะ
อุดมทรัพย์ แปลว่า
มีทรัพย์มาก
อภิญชยา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้
ศรีสุรางค์ แปลว่า
งดงามดุจร่างกายของเทวดา
โทน แปลว่า
ลูกคนเดียว
ณัฏฐนิตย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่มั่นคงเสมอ
แม่ แปลว่า
หญิงผู้ให้กำเนิด
ภูม แปลว่า
[ภูมิ]
สิร์ดาภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐและสูงสุด
พีราพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญและความกล้าหาญ
รำเพย แปลว่า
พัดอ่อน ๆ เรื่อย ๆ มักพากลิ่นหอมของดอกไม้มาด้วย,ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ภูไทย แปลว่า
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
พิมพ์ประภา แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นแบบอย่าง
อรินทิพย์ แปลว่า
จักรของเทวดา
ภัทรกวิน แปลว่า
นักประพันธ์ผู้ประเสริฐ
สาลีนดา แปลว่า
วิชญพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฐปคัลย์ แปลว่า
[ณัฐปคัลภ์]
ปณิธิ แปลว่า
การตั้งใจแน่วแน่
ปุณโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองเต็มที่
ศรัณย์ธร แปลว่า
ทรงไว้แห่งความเป็นที่พึ่ง
วิริน แปลว่า
มีความกล้าหาญ
รัชนีย์ แปลว่า
[รัชนี]
รพีพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รุ่งเรือง, เชื้อสายพระอาทิตย์
อุ้ม แปลว่า
โอบยกขึ้น, ยกขึ้นไว้กับตัว
อุ้มบุญ แปลว่า
การตั้งครรภ์แทนคนอื่น,การอุ้มท้อง
วัฒนะชัย แปลว่า
ชัยชนะแห่งความเจริญ
ภัครพร แปลว่า
ประเสริฐและรุ่งเรืองมาก
สิทธิ์ชัย แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในชัยชนะ
ิิิอิษฎา แปลว่า
น่าปราถนา, น่ารัก, น่ายินดี
ศิขรินทร์ แปลว่า
ภูเขาใหญ่
พัฒน์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ประพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่าง
นรา แปลว่า
คน
ประภัสสรณ์ แปลว่า
[ประภัสสร]
รักษิต แปลว่า
ผู้ได้รับการคุ้มครองรักษา
ภวิศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ปิยณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ไพวรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง,ผิวพรรณงามดั่งทอง
พนิตา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
นพ แปลว่า
เก้า (๙)
นฤเบศวร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
สมปราชญ์ แปลว่า
ผู้เสมอด้วยนักปราชญ์
พุทธมา แปลว่า
ผู้ตื่นรู้
บุญเรือน แปลว่า
ผู้อาศัยบุญ
ณัฏฐพนต์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
ปอแก้ว แปลว่า
ชื่อต้นปอชนิดหนึ่ง
ศิริกัญญาพร แปลว่า
หญิงที่งดงามและประเสริฐ
สุชน แปลว่า
คนดี
เวธณี แปลว่า
[เวธนี]
พัทธยา แปลว่า
จํานวนที่หักหรือริบเอาไว้เป็นภาคหลวง
พรหมจรณ์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีเหมือนพระพรหม
ศุจินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
เนตรลดา แปลว่า
สายตา
แสงอินทร์ แปลว่า
แสงอันเป็นใหญ่
วัฒนะสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จและมีความเจริญ
บิน แปลว่า
ไปในอากาศด้วยกําลังปีกหรือเครื่องยนต์เป็นต้น
พิ แปลว่า
วิเศษ
วีรญา แปลว่า
มีความรู้และกล้าหาญ
เรียม แปลว่า
คําใช้แทนตัวผู้พูด สําหรับผู้ชายพูดกับผู้หญิงที่รัก, พี่
นรสร แปลว่า
ศรของคน
พิรุณฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษของพระพิรุณ
มนัสวีร์ แปลว่า
ผู้ที่มีใจกล้าหาญ
พิพัตรมาดา แปลว่า
ผ้าวิเศษของมารดา
อดิสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
นัทธพงษ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยเชื้อสาย
พิรณีมาดา แปลว่า
[พรรณีมาดา]
วุฒ แปลว่า
เจริญกว่า
เนมา แปลว่า
[เขมา]
ธนิฏฐา แปลว่า
ชื่อฤกษ์ที่ ๒๓ ในหมู่นักษัตรฤกษ์, ผู้มั่นคงในทรัพย์
สิรารัตน์ แปลว่า
มีค่ามากที่สุด
ธัญรัตน แปลว่า
ดวงแก้วแห่งโชค, มีค่าและมีโชค
พุทธพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ตื่นรู้
อรสะอาง แปลว่า
หญิงที่สะอาดหมดจด
ศศิภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามดุจจันทร์
ภัทรณพัทธ์ แปลว่า
เนื่องด้วยความรู้อันประเสริฐ
ริณดา แปลว่า
เริ่มมีความรู้
มะนาว แปลว่า
ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่งมีรสเปรี้ยว
นิล แปลว่า
สีดำ
พิมานมาศ แปลว่า
วิมานทอง
สุริวิภา แปลว่า
งดงามดุจของสวรรค์
สุคนธวา แปลว่า
ก้อง แปลว่า
ดังมาก
รจนีย์นาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยผู้ประพันธ์
ใส แปลว่า
โปร่งแสง
รัตตญา แปลว่า
ความรู้อันเป็นที่ยินดี
ปานระวี แปลว่า
รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
อริย์กันตา แปลว่า
น่ารักและเจริญรุ่งเรือง
อุกฤต แปลว่า
[อุกฤษฏ์]
โภไคย แปลว่า
ทรัพย์สมบัติ
อัฐภิญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ทั้ง ๘ ประการ
พิริยา แปลว่า
ความเพียร
พเยา แปลว่า
[พะเยา]
ณัชฐิศากร แปลว่า
ผู้สร้างเจ้าแห่งความมั่นคงในความรู้
มยุรินทร์ แปลว่า
พญานกยูง
มารีรัตน์ แปลว่า
[มาลีรัตน์]
นับทอง แปลว่า
นับทอง
สรภพ แปลว่า
สวรรค์
บุญโรจน์ แปลว่า
ความดีอันรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี