");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 20201-20300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศุกร์เลิศ แปลว่า
พระศุกร์ผู้เป็นเลิศ
ศิริวิมล แปลว่า
บริสุทธิ์และเป็นมงคล
อรินทร์พร แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายข้าศึกผู้ประเสริฐ
พรจิตรัช แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยสมบัติทางความคิด
ทิฆัมพร แปลว่า
ท้องฟ้า
สุวภา แปลว่า
แสงสว่างที่นำมาซึ่งความเจริญ
พิมพ์ณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ที่เป็นแบบอย่าง
เรืองสิริศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ณัฐณิชานันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ยินดีในความบริสุทธิ์
วลัชณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เรืองปลา
พรรษพล แปลว่า
กำลังแห่งฝน
วราธร แปลว่า
ทรงไว้ซี่งสิ่งประเสริฐ
สุพิญา แปลว่า
รู้มากในสิ่งดี
สุพิชา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
สุภัสชา แปลว่า
เกิดแสงสว่างที่ดี
พงษ์สุวรรณ แปลว่า
สายทอง
วรรณนิภา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
วราทิตย์ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
พิรชัช แปลว่า
นักรบที่มีความกล้าหาญ
สวิต แปลว่า
[สวิตต์]
ณฐขวัญฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญอันมั่นคงและมั่นคงในความรู้
สุราลัย แปลว่า
สวรรค์
สุรัตนาวดี แปลว่า
ดวงแก้วที่ดี
ทัศนาวลัย แปลว่า
กำไลที่น่ามอง
สุทัสสา แปลว่า
ชื่อภพหนึ่งในพรหมโลก
ณภาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันเป็นเครื่องนำทาง
สัณห์ฐิสา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงและสุภาพ
อิสจิรา แปลว่า
เป็นใหญ่และยั่งยืน
สิดาลัย แปลว่า
ผู้อาศัยรอยยิ้ม
บดินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
พยุงศักดิ์ แปลว่า
รักษาอำนาจ
พีรนันท์ แปลว่า
ยินดีในความเพียร
ทิพอาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของเทวดา
รำพัน แปลว่า
พรํ่าพรรณนาตามอารมณ์
อธิษฐ์พัชร์ แปลว่า
เพชรที่งดงาม, เพชรที่น่าปรารถนา
ธราภาดา แปลว่า
สร้างสิ่งที่ดำรงไว้
สุรินทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระอินทร์
สุรินทร์รัชต์ แปลว่า
เงินของพระอินทร์
สุรินทร์รัช แปลว่า
สมบัติของพระอินทร์,สมบัติของผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา
พงษ์ธร แปลว่า
ดำรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล
ทิพย์วรา แปลว่า
ประเสริฐเหมือนเทวดา
สิริน แปลว่า
เป็นมงคล, เจริญ
สุทธินัย แปลว่า
สำคัญและบริสุทธิ์
อนงค์นุช แปลว่า
น้องสาว
ทรงกมล แปลว่า
รักษาใจ
ศรีเพ็ญ แปลว่า
เต็มไปด้วยความเจริญ
อันน์กุลอินทุ์ แปลว่า
เชื้อสายของข้าวและพระจันทร์
พิพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่เป็นเลิศ
ณสหพล แปลว่า
รวบรวมความคิด
สุลลิล์ภัช แปลว่า
ผู้จำแนกความงดงามและความดี
สุนิช์ แปลว่า
ดีงามตลอดกาล
นันทา แปลว่า
ผู้ยินดี
สุณิชาภัช แปลว่า
ผู้จำแนกความบริสุทธิ์และความดีงาม
ศุทธานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จ
สุณิชาพัช แปลว่า
กรอบที่ดีและบริสุทธิ์
สุนิชาพัช แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบที่ดีของตนเอง
สุนิชาพัชญ์ แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่ดีตลอดกาล
รมย์รัมภา แปลว่า
นางฟ้าผู้รื่นรมย์
เขียว แปลว่า
สีเขียว
วิรนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
นิชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นตัวของตัวเอง
ภูมิกร แปลว่า
ผู้สร้างแผ่นดิน
ธัญชิต แปลว่า
ผู้ชนะโชคชะตา
พิมพ์รภัทร แปลว่า
[พิมพ์ณภัทร]
สิริญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณัฏฐเวช แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งในทางการแพทย์
สุณิชาพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้ที่บริสุทธิ์ดี
ภัฏ แปลว่า
บ่าว
รวิวรินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐและรุ่งเรือง
อัมพา แปลว่า
แม่,หญิงที่ดี
ศศิวรินทร์ แปลว่า
พระจันทร์ผู้เป็นใหญ่และเจริญ
ณัฎฐ์ธนินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์และเป็นนักปราชญ์
วรพต แปลว่า
ผู้ประพฤติในสิ่งประเสริฐ
บุญมาก แปลว่า
ผู้มากด้วยความดี
อนุวงศ์ แปลว่า
วงศ์ย่อย
สังวรา แปลว่า
ทัศนิเวศน์ แปลว่า
ที่อยู่ทั้ง ๑๐
พันธุ์ทิพา แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
ภัทรภัสสร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
พิชญ์สุชา แปลว่า
ผู้เกิดมาดีเหมือนนักปราชญ์
ภัทรภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ,บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธนัชพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ในกรอบอันทำให้เกิดทรัพย์
นภัสรัญชน์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และเคลื่อนไปในฟ้า หมายถึง เทวดาที่มีความรอบรู้
วรพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
มััลลิกา แปลว่า
ดอกมะลิ
ทวาติณณ์ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์ทั้ง ๒ แล้ว
ธวาตฤณ แปลว่า
[ทวาตฤณ]
ภัสราพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง,เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ภัฏสราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของพลธนู
สมประสงค์ แปลว่า
ดั่งใจมุ่งหวัง
นาถยา แปลว่า
ยาที่เป็นที่พึ่ง
นิจรดา แปลว่า
ยินดีเสมอ
อธิก แปลว่า
ยิ่ง เกิน มาก เพิ่ม เลิศ
ภุชงค์กร แปลว่า
รัศมีของพญานาค
ิอิสรีย์ แปลว่า
เป็นใหญ่
ณทิพรดา แปลว่า
ผู้ยินดีความรู้ของเทวดา, ผู้ยินดีในความรู้ยิ่ง
วารินทร์พันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันกับแม่น้ำ
อนิวัตติ์ แปลว่า
ผู้ก้าวผ่านความชั่ว
วารินทร์ทิพย์ แปลว่า
แม่น้ำบนสวรรค์
พรรศณรัชญ์ แปลว่า
[พรรณวรัชญ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี