");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19901-20000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิมอิสรีย์ แปลว่า
เป็นใหญ่และเป็นแบบอย่าง
บูรณีเบญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเต็มเปี่ยม
วารุณีีย์ แปลว่า
[วารุณี]
คต แปลว่า
ถึงแล้ว, ไปแล้ว
ณฐภาคินี แปลว่า
หญิงที่มีความรู้อันมั่นคง
ภิกขุนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในหมู่สงฆ์
อัครญาณ แปลว่า
ความรู้อันยิ่งใหญ่, ปัญญาอันยิ่งใหญ่
พิณณัฎฐา แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เรื่องพิณ
นภา แปลว่า
ท้องฟ้า
ทิภาพร แปลว่า
ประเสริฐด้วยแสงสว่าง ๒ ประการ
ณัฏฐ์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันมั่นคง
เรวัตร แปลว่า
[เรวัต]
ประโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองขึ้น
นาภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งที่นา
ปุณณ์ชญาดา แปลว่า
ผู้มีความรู้บริบูรณ์
วาศิตา แปลว่า
[วาสิตา]
ปุญวิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความดี
อรอินทร์ แปลว่า
หญิงที่เป็นใหญ่
ธรรมวิทย์ แปลว่า
ความรู้ทางธรรม
ภาณินี แปลว่า
หญิงผู้กล่าว, หญิงผู้บอก
นำชัย แปลว่า
มุ่งหวังเอาชัยชนะ
บุณย์ศรี แปลว่า
งดงามด้วยความดี
นาฑีสุวรรณ แปลว่า
สายทอง
ศรีบูรณะ แปลว่า
เต็มไปด้วยความงดงาม
บูรณี แปลว่า
เต็มบริบูรณ์
เปรมยุภา แปลว่า
ส่งเสริมแสงสว่างและมีความสุข
ปวีณสมร แปลว่า
หญิงงามและมีความฉลาด
ธภร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นพระราชา
ธนพัทธ์ แปลว่า
เนื่องด้วยทรัพย์
บุญวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีบุญ
พิมพ์อร แปลว่า
หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
ภัสณสรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่งและแสงสว่าง
พลอยจันทร์ แปลว่า
พลอยของพระจันทร์
พร่างพราย แปลว่า
แวววาว
สวีณา แปลว่า
[สุวีณา]
สิริเศรษฐ แปลว่า
ประเสริฐด้วยความงดงาม
อดิพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐมาก
วิสุธาวี แปลว่า
บริสุทธิ์ยิ่ง
สุพัดชา แปลว่า
เพลงพัดชาที่ดี
อนุสาร แปลว่า
หนังสือเล่มเล็ก แถลงกิจการต่างๆ ของสมาคมหรือหน่วยงาน
ํธัญรตา แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
เพชรคีรี แปลว่า
ภูเขาเพชร
เก้า แปลว่า
จำนวนนับที่มากว่า ๘ แต่น้อยกว่า ๑๐
กุลณัฐดา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้อันมั่นคง
ศิลป์ธนู แปลว่า
มีฝีมือในการยิ่งธนู
พรรณพิราศ แปลว่า
[พรรณพิลาส]
ธาริการณ์ แปลว่า
เหตุแห่งน้ำ
มิโย แปลว่า
อรุณินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในเวลาเช้า
อารยะวาณิช แปลว่า
ผู้เจริญในด้านการค้า
นรัฐวรรณ แปลว่า
คนที่มีตระกูลมั่นคง
อพิเชษฐ์ แปลว่า
ผู้ไม่เป็นใหญ่->[อภิเชษฐ์]
เยี่ยม แปลว่า
เป็นเลิศ
สิงห์ชัย แปลว่า
มีชัยชนะดุจราชสีห์
ธนินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
พฤฒิยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความเจริญ
ทนง แปลว่า
ถือดีในตัวเอง
เบญศิริ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยปัญญา
สรพล แปลว่า
กำลังแห่งศร
สุภัสสรีญา แปลว่า
ความรู้ที่รุ่งเรืองยิ่ง
ธนะพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
เรืองกิจ แปลว่า
ผู้มีการงานรุ่งเรือง
นภัสปาลิน แปลว่า
ผู้รักษาท้องฟ้า
ปิยวัตร แปลว่า
หน้าที่อันเป็นที่รักยิ่ง
ณัฏฐกฤศ แปลว่า
นักปราชญ์น้อย
สุริยเมธา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ณัฏฐทิตา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันมั่นคง
อบรมจิต แปลว่า
ฝึกจิต
โสรดา แปลว่า
[โศรดา]
สัญญากรรม แปลว่า
เครื่องหมายของการกระทำ
สายหยุด แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง ส่งกลิ่นหอมในช่วงเช้าถึงเวลาสายจะหยุดส่งกลิ่น
ศุรวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญมากที่สุด
สายบัว แปลว่า
ก้านของดอกบัวน้ำ
รศิตา แปลว่า
[รสิตา]
ปิติณัฐ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคงและมีความสุข
พิทธิยะ แปลว่า
[พิทยะ]
พจณิชา แปลว่า
[พจน์ณิชา]
ภัคธีมา แปลว่า
มีปัญญาและมีโชค
สหทัย แปลว่า
ร่วมใจกัน
สุธีกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
อุษณิษา แปลว่า
มงกุฎ
พิจักคณา แปลว่า
[พิจักขณา]
พิชชาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคและความรู้
พัฒน์นิตา แปลว่า
ผู้ฝึกตนแล้วและมีความเจริญ
อชิรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ว่องไว
อัครวงศ์ แปลว่า
ตระกูลที่ยิ่งใหญ่
อัฎฐพล แปลว่า
กำลัง ๘ ประการ
ธานินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในนคร
เปรมถทัย แปลว่า
ใจที่มีความสุข
นันท์ณัชฐา แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมามีความรู้อันมั่นคง
นภัท แปลว่า
[ณภัท]
รวิชญ์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้อันรุ่งเรือง
พิสิษฐิชัย แปลว่า
มีชัยชนะอันเป็นเลิศ
พีระสิษฐ์ แปลว่า
กล้าหาญดี
ภคพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีโชค
รัฐยา แปลว่า
[รัถยา]
ศิวาลัย แปลว่า
ที่อยู่ของพระอิศวร, ที่อยู่แห่งพระนิพพาน
นฤเบศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
พรรณธนดล แปลว่า
เชื้อสายผู้บันดาลทรัพย์
รานา แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี