");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1901-2000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
บุณยานุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีบุญ
บุญญานุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีบุญ
เบญญาภา แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยปัญญา
บุญฤทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จด้วยบุญ
บุญศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งการกระทำดี
บวรลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะอันประเสริฐ
บัวบูชา แปลว่า
ดอกบัวสำหรับบูชาสิ่งที่เคารพ
บุญนำ แปลว่า
สิ่งดีเป็นสิ่งนำ
บุญสม แปลว่า
ผู้มีบุญเสมอกัน
บุญรวย แปลว่า
ผู้ร่ำรวยด้วยบุญ
บวรภัค แปลว่า
โชคที่ประเสริฐ
บุณยาพร แปลว่า
ผู้มีความดีอันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยบุญ
บงกช แปลว่า
ดอกบัว
บวรทัต แปลว่า
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
บงกชกร แปลว่า
กระพุ่มมือ, มีมืออย่างดอกบัว
บุญมา แปลว่า
การมาของบุญ
บุญภวา แปลว่า
ความดีในโลก
เบญจภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุน ๕ ประการ
บัวผัน แปลว่า
บัวที่มีใบลอยปริ่มน้ำ นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในอ่างหรือสระน้ำ มีดอกสวยงามและกลิ่นหอม
เบญจา แปลว่า
ที่นั่งสำหรับรดน้ำในการมงคลต่างๆ มีเพดานดาดผ้าขาว
โบนิตา แปลว่า
ผู้ฝึกทำโบ
บุษบากร แปลว่า
ผู้ทำดอกไม้
บุญเลิศ แปลว่า
ผู้มีบุญเหนือคนทั้งหลาย
บุญศิลป์ แปลว่า
ศิลปะแห่งความดี
บุณยอร แปลว่า
สตรีที่มีบุญ
บรรณดิษฐ์ แปลว่า
ท่าตำรา
เบญจมินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ลำดับที่ ๕
เบญจวรรณ แปลว่า
ห้าสี
บุญเดช แปลว่า
อำนาจแห่งความดี
บัญญพนต์ แปลว่า
ผู้ที่ใช้ปัญญาในการละทิ้งซึ่งกิเลส
บุญญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีบุญ
บุณิกา แปลว่า
เต็มบริบูรณ์
บุญทวีรัตนะ แปลว่า
การเพิ่มขึ้นของแก้วมีค่าอันเนื่องจากบุญ
บุษบงกช แปลว่า
ดอกบัว
บูรพา แปลว่า
ทิศตะวันออก
เบญจรัตน์ แปลว่า
แก้ว ๕ ประการ
บุณยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความดี
บุณยนุช แปลว่า
หญิงที่มีบุญ
บุปผชาด แปลว่า
ดอกไม้สีแดง
บุดดา แปลว่า
บุตรธิดา
บุญญาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีบุญ
บุษบา แปลว่า
ดอกไม้
บัญญัติ แปลว่า
ข้อความที่ตราหรือกําหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
บุญรอด แปลว่า
รอดด้วยบุญ
บุญหนัก แปลว่า
มีบุญมาก
บุญทัน แปลว่า
ทำความดีทันกัน
บุญญิสา แปลว่า
ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ เจ้าแห่งความดี
บูชิตา แปลว่า
บูชาแล้ว
บุญนิศา แปลว่า
กลางคืนที่ดี
บุญเรือง แปลว่า
ความดีอันรุ่งเรือง
บุรเศรษฐ์ แปลว่า
ประเทศที่ประเสริฐ
บุรเสฎฐ์ แปลว่า
ประเทศที่ประเสริฐ
บุรเศฎฐ์ แปลว่า
ประเทศที่ประเสริฐ
บุญศรี แปลว่า
งดงามด้วยความดี
บุรัชกร แปลว่า
ผู้สร้างเมือง
บพิตร แปลว่า
พระองค์ท่าน
บุญณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้และความดี
บุญจีระศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของความดีที่ยั่งยืน
บัณฑิต แปลว่า
ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้ประพฤติดี
เบญจพร แปลว่า
พร ๕ ประการ
บงกชรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องดอกบัว
บุญญ์กัญญ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีบุญ
บุตรดี แปลว่า
ลูกที่ดี
บุญญเกียรติ แปลว่า
เกี่ยรติที่เกิดจากความดี
บุณฑริกา แปลว่า
บัวดอกสีขาว
บุศรา แปลว่า
บุญญาดา แปลว่า
ความดีของนักปราชญ์, มีบุญมาก
บุญรักษา แปลว่า
ความดีที่คุ้มครองรักษา
บุญสิตา แปลว่า
รอยยิ้มแห่งความดี
บุตรี แปลว่า
ลูกสาว
บุญธรรม แปลว่า
เรียกลูกของคนอื่นซึ่งเอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว
เบญจมาศ แปลว่า
ไม้ดอกพวกหนึ่งมีหลายชนิด ดอกไม่หอม ใบคายๆ
บารี แปลว่า
ฝั่ง, พระนิพพาน
เบ็ญจลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะดี ๕ ประการ
บุญส่ง แปลว่า
ความดีที่หนุนนำ
เบญญาพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐด้วยปัญญา
เบญจทิตย์ แปลว่า
แสงสว่าง ๕ ประการ
บงกชกนก แปลว่า
ดอกบัวทอง
บุญรัตนา แปลว่า
ความดีที่มีคุณค่ายิ่ง
บุลภรณ์ แปลว่า
ผู้มากด้วยการค้ำจุน
ประทีป แปลว่า
ไฟที่มีเปลวสว่าง (หมายเอาตะเกียง ไฟเทียน เป็นต้น)
ประสิทธิ์ แปลว่า
ความสําเร็จ, ทําให้สําเร็จ
ปัญญวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยปัญญา
ปวิช แปลว่า
ผู้สร้าง
ปิยะพงษ์ แปลว่า
ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปทิดา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ปภาวดี แปลว่า
มีแสงสว่าง
ปนัดดา แปลว่า
เหลน (คือ ลูกของหลานปู่)
ปัญญ์ณัฐ แปลว่า
ปัญญาแห่งนักปราชญ์, ปัญญาของผู้ทรงความรู้
ปวริศร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปิ่นปินัทธ์ แปลว่า
ประดับปิ่น
ปิยวรรณ แปลว่า
ผู้เป็นที่รัก,ชนชั้นอันเป็นที่รัก
ปัญชลีย์ แปลว่า
ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ปัทรีมา แปลว่า
สุขใต้ร่มโพธิ์
ปานรดา แปลว่า
ดั่งความสุข
ปูชิตา แปลว่า
ผู้บูชาแล้ว
ปกายพลอยชมพู แปลว่า
แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู
ปวิรฎา แปลว่า
หญิงสาวผู้กล้าหาญ,หญิงสาวผู้มีความพากเพียร
ปวีณา แปลว่า
ฉลาด ชำนาญ
เปมิกา แปลว่า
ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี