");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 101-200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ขวัญมนัส แปลว่า
ขวัญใจ
ขัตติยา แปลว่า
กษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยะ แปลว่า
กษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน
ขีโรชา แปลว่า
น้ำนมอร่อย
ขุนพัฒน์ แปลว่า
นายอากร
ขุนหลวง แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
เขตโสภณ แปลว่า
ความงดงามของแว่นแคว้น
เขมจิรา แปลว่า
มีความปลอดภัยตลอดไป
เขมชาติ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีความสุข
เขมทิน แปลว่า
ผู้ให้ความสุข
เขมนันท์ แปลว่า
ผู้ที่ยินดีในความปลอดภัย
เขมรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความสุข
เขมรุจิ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสุข
เขมาพร แปลว่า
ความสุขอันประเสริฐ
เขมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำให้เกิดความสุข,ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุข
เขมินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งความสุข เจ้าแห่งความปลอดภัย
เขมินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งความสุข เจ้าแห่งความปลอดภัย
เขมิสรา แปลว่า
เจ้าแห่งความสุข เจ้าแห่งความปลอดภัย
เข็มทิศ แปลว่า
เครื่องมือชี้บอกทิศทาง
เขษมศักดิ์ แปลว่า
อิ่มเอมในยศและตำแหน่ง
ไขนภา แปลว่า
แสงสว่าง
ขรินทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
เขมปัณฑา แปลว่า
ปัญญาที่ทำให้เกิดความสุข
เขื่อนเพชร แปลว่า
เขื่อนที่เป็นเพชร, เขื่อนที่เข้มแข็ง
ขวัญเรือน แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนในบ้าน
เขมิกา แปลว่า
มีความเกษม
ขจรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่แพร่กระจายออกไป
ขวัญชนก แปลว่า
บิดาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขจรศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่แพร่ออกไป
ขนิฏฐา แปลว่า
ผู้เป็นน้องสาว
ขวัญตา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักมาก,มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เห็นเป็นที่เจริญตา
ขจีพรรณ์ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
ขวัญน้ำเพชร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักดุจเพชรน้ำงาม
เขมิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเกษม
ขวัญยืน แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยั่งยืนนาน
ขวัญชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่รักยิ่ง,เป็นมิ่งขวัญของประเทศ
เขมนิจ แปลว่า
ผู้มีความสุขเสมอ
ขิมรัตน์ แปลว่า
ขิมแก้ว
ขจรวรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันประเสริฐและมีชื่อเสียงกระจายไปทั่ว
ขวัญฤดี แปลว่า
ผู้เป็นที่รักมาก
เขมณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุข
ขวัญดี แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
เขมนิจจารีย์ แปลว่า
ความสุขและความเจริญที่แท้จริง
ขจรพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
ขุนเเผน แปลว่า
ชื่อตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
ขวัญกัญญา แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นที่รัก,หญิงสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญทิวา แปลว่า
กลางวันอันเป็นที่รัก
ขวัญนภา แปลว่า
ท้องฟ้าอันเป็นที่รัก
ขวัญใจ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขวัญรัตน์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันมีค่า,ดวงแก้วที่เป็นมิ่งขวัญ
ขนิษฐ แปลว่า
น้องสาว
เขมฤทัย แปลว่า
มีความสุขใจ
เขมณัฐ แปลว่า
ความสบายใจของนักปราชญ์
ขวัญรดา แปลว่า
มีความดีเป็นมิ่งขวัญ
ขวัญจิต แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขจีรัตน์ แปลว่า
แก้วที่งามสดใส
ขวัญปีใหม่ แปลว่า
ปีใหม่อันเป็นมงคล
ขนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาว
ขวัญธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญพงษ์ แปลว่า
เป็นมิ่งขวัญของตระกูล
ขวัญลดา แปลว่า
เครือเถาแห่งมิ่งขวัญ
เขมทัต แปลว่า
ผู้ให้ความสุข
เขมพล แปลว่า
กำลังแห่งความสุข
ขนุนทิพย์ แปลว่า
ขนุนในสวรรค์
ขจรรัฐ แปลว่า
มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
้เข้มแข็ง แปลว่า
แข็งแรงในการงาน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เขมกนิษฐ์ แปลว่า
น้องผู้มีความสบาย
เขมศิริ แปลว่า
ความสุขสบายและความเจริญ
เข็มอักษร แปลว่า
เข็มที่มีตัวหนังสือ
ขวัญสรวง แปลว่า
มิ่งขวัญของสวรรค์
ขจรพล แปลว่า
มีกำลังและมีชื่อเสียง
เขมวิศว์ แปลว่า
ความสุขทั้งปวง
ขวัญทอง แปลว่า
ทองที่เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญดาว แปลว่า
ดวงดาวที่เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญสิริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของมิ่งขวัญที่นำมาซึ่งความเจริญ
เขมกาญจนาวดี แปลว่า
หญิงที่งดงามด้วยความสุข
เขมชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความสุข
ขวัญฤทัย แปลว่า
ขวัญใจ
เขมิสญา แปลว่า
ความรู้ของผู้มีความสุขมาก
ขวัญพลอยชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดพลอยที่เป็นมิ่งขวัญ
ครองขวัญ แปลว่า
มีมิ่งขวัญ
คมคาย แปลว่า
ฉลาด ไหวพริบดี ทันคน
คุณามาศ แปลว่า
คุณค่าของทองคำ
คชาพล แปลว่า
ผู้มีกำลังประดุจช้าง
คุณานนต์ แปลว่า
ผู้มีคุณความดี
คณัสนันท์ แปลว่า
เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณัสวันทน์ แปลว่า
ผู้เคารพหมู่คณะ
คณิศร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คุณาวุฒิ แปลว่า
คุณสมบัติ
คคนางค์ แปลว่า
ท้องฟ้า
คชาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับช้าง
คเชนทร์ แปลว่า
พญาช้าง
คณนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คณพรณ์ แปลว่า
บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณภรณ์ แปลว่า
บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณาธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่ม, หัวหน้า
คณิตา แปลว่า
การคำนวณ
คณิติน แปลว่า
นักปราชญ์ทางคณิตศาสตร์
คติยา แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่าง
คนธวัลย์ แปลว่า
เถาวัลย์หอม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี