");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19501-19600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พรอัจฉรารัตน์ แปลว่า
แก้วของนางฟ้าที่ประเสริฐ
อมรพันธ์ แปลว่า
เชื้อสายเทวดา
ทัศชัย แปลว่า
ชัยชนะ ๑๐ ประการ
พลอยนารี แปลว่า
หญิงที่มีคุณค่า
วิศวะรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งทั้งปวง
พูนพิศมัย แปลว่า
[พูนพิสมัย]
สายธาร แปลว่า
สายน้ำ,ลำธาร
อนุภาพ แปลว่า
ภาพขนาดเล็ก->[อานุภาพ]
สุภานันท์ แปลว่า
ยินดีอันงดงาม
ภัชกุญช์ แปลว่า
ช้างที่จำแนก
พิชญดนย์ แปลว่า
ลูกชายของผู้เป็นนักปราชญ์
ภูณัฏฐ์เดช แปลว่า
อำนาจแห่งนักปราชญ์ของแผ่นดิน
เอกวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่หนึ่ง
รชดา แปลว่า
เงิน
นัฏฐิกานต์ แปลว่า
[ณัฏฐิกานต์]
สุธิยา แปลว่า
นักปราชญ์
ภานรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงรุ่งเรือง
สุธิษา แปลว่า
[สุธิศา]
น้ำหนึ่ง แปลว่า
มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร) เรียกว่า เพชรนํ้าหนึ่ง
สมพราน แปลว่า
เสมอด้วยนายพราน
นุ่มนิ่ม แปลว่า
นิ่มนวล
จิน แปลว่า
[จิณณ์]
อาริตา แปลว่า
ณมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความรู้
ณฐวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายนักปราชญ์,ตระกูลนักปราชญ์
วิริญดา แปลว่า
[วิริยดา]
น้ำเย็น แปลว่า
น้ำที่เย็น
ภวมล แปลว่า
มัวหมองในแผ่นดิน->[ภวมน]
ภูนเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน
ธนิสานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นใหญ่แห่งทรัพย์
โสพิศ แปลว่า
[โสภิต]
เรืองฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษอันรุ่งเรือง
ปราณวรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐในชีวิต
สัณห์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มที่งดงาม
ธนะรัชต์ แปลว่า
ทรัพย์สิน
พิศตะวัน แปลว่า
ดวงอาทิตย์ที่น่ามอง
ณิชากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและบริสุทธิ์
ประณต แปลว่า
น้อมไหว้
ปภาภัทร แปลว่า
ประเสริฐและรุ่งเรือง
ปุริมปรัช แปลว่า
[ปุริมปรัชญ์]
ปุริมปรัด แปลว่า
[ปุริมปรัชญ์]
พงศ์ศิริ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
ณัชศิวัช แปลว่า
ผู้เกิดมาปราศจากกิเลสเหมือนการเกิดของนักปราชญ์
ณัฏฐศิวัช แปลว่า
ผู้เกิดมาปราศจากกิเลสเหมือนนักปราชญ์
ศุภนัฏฐ์ แปลว่า
[ศุภณัฏฐ์]
ศรสิริ แปลว่า
งดงามดั่งศร
พัชร แปลว่า
เพชร
วรรธน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
ธีรนาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ศิริโสภา แปลว่า
งดงามมาก
ไวยกรณ์ แปลว่า
วิชาภาษาว่าด้วยรูปคําและระเบียบในการประกอบรูปคําให้เป็นประโยค
ธนาวินท์ แปลว่า
ได้ทรัพย์สมบัติ
สิริอาภา แปลว่า
แสงสว่างอันงดงาม
สารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งแก่นสาร
ศินีนาถ แปลว่า
[สินีนาถ]
นนทิยา แปลว่า
ความรัก,ความยินดี
อริย์พัช แปลว่า
กรอบแห่งความเจริญ
ศิริญช์ แปลว่า
เกิดความรู้อันงดงาม
นัทธ์วีรินทร แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่
อชิตา แปลว่า
ไม่มีใครเอาชนะได้
มนัสชัย แปลว่า
ชนะใจ
ศุรีย์พัช แปลว่า
[สุรีย์พัช]
ศิริอาชา แปลว่า
ม้ามงคล
ศิริทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์อันเป็นมงคล
วรงค์ แปลว่า
ประกอบด้วยความเจริญ
ศศิภัชช์ แปลว่า
แสงจันทร์
ณฐินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
เนติธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งกฏระเบียบ
ณัฐจรีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติเหมือนนักปราชญ์
นพกร แปลว่า
ผู้สร้าง ๙ ประการ
มีณวัชร แปลว่า
มีความรู้เข้มแข็ง
สัณห์ณิชา แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์และมีความสุภาพ
ปรางศิตา แปลว่า
รอยยิ้มบนแก้ม
น่านฟ้า แปลว่า
เขตแดนบนฟ้า
ภัสรนันท์ แปลว่า
ยินดีในแสงสว่าง
สิริมา แปลว่า
ผู้มีความงดงาม
ปารย์พิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ความสามารถ
สิทธิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วประสบความสำเร็จ
วรชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
ปรินดา แปลว่า
[ปริณดา]
ปวิชาญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นผู้สร้าง
วานิดา แปลว่า
[วนิดา]
ทิตตญา แปลว่า
ความรู้อันรุ่งเรือง
ภัทรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
นันทกา แปลว่า
ความปิติยินดี
อุดมการ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในหน้าที่การงาน
ทิพย์นันทา แปลว่า
ยินดีในสวรรค์
ภาติยะ แปลว่า
ลูกของพี่ชายน้องชาย หลาน
ศรีตุลา แปลว่า
ราศีตุลอันเป็นมงคล
อัมภวรรณ แปลว่า
พรรณทิพภา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงดงามและผ่องใส
ธนเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งทรัพย์
อาภา แปลว่า
แสง รัศมี แสงสว่าง
มัธยันห์ แปลว่า
เวลากลางวัน, เที่ยงวัน
รสยา แปลว่า
บุณยพจน์ แปลว่า
คำพูดเป็นบุญ
ทรายขวัญ แปลว่า
ทรายที่เป็นมิ่งขวัญ
บุญพา แปลว่า
นำพาความดี
ทรงรถ แปลว่า
ขับรถ
บวรพจน์ แปลว่า
คำพูดที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี