");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19301-19400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปาณธีร์ แปลว่า
ชีวิตของนักปราชญ์
ธรรศณพร แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐและมีความกล้าหาญ
วิมลรัศม์ แปลว่า
รัศมีที่บริสุทธิ์
นฤสร แปลว่า
[นฤสรณ์]
ปริตตา แปลว่า
น้อย
อุ่น แปลว่า
ทำให้ร้อน
เอกบัณฑิต แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นที่หนึ่ง
ธารวิมล แปลว่า
สายน้ำที่บริสุทธิ์
เปรมศิริ แปลว่า
ความสุขอันเป็นมงคล
วรภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐ
ภานิชา แปลว่า
ส่องแสงตลอดกาล
นันทภพ แปลว่า
ความสุขของโลก
อ๊อด แปลว่า
ธีระภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
นิดหน่อย แปลว่า
เล็กน้อย
พาสณา แปลว่า
[พาสนา]
วัลญา แปลว่า
[วัลยา]
เปื้อง แปลว่า
[เปลื้อง]
พาสนา แปลว่า
วาสนา
ธีรวุธ แปลว่า
พระพุธผู้รอบรู้ยิ่ง
แสงแก้ว แปลว่า
แสงจากแก้วมีค่า
อาทิภัทร แปลว่า
เริ่มต้นความเจริญ
ภญญาพัชญ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ที่อยู่ในกรอบ
วินณ์ภัคศ์ แปลว่า
[ภัควินท์]
สิรินันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความงาม,ผู้ยินดีในความเจริญ
สวิตา แปลว่า
[ศวิตา]
ปัญชรัสม์ แปลว่า
[ปุญชรัศมิ์]
รนิดา แปลว่า
[รณิดา]
นิวัตน์ แปลว่า
[นิวัต]
นิจรีรัตน์ แปลว่า
[นิจจรีย์รัตน์]
หนึ่ง แปลว่า
อันดับแรก,อันดับหนึ่ง
สาวิกา แปลว่า
ผู้ฟัง, ผู้สดับ, ผู้ฟังคำสอน, ศิษย์
สุทธินี แปลว่า
ผู้มีความหมดจด ผู้บริสุทธิ์
วรีภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
พิชญาพัชร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประดุจเพชร
เบญจกันย์ แปลว่า
หญิงทั้ง ๕
เบญจกัญญ์ แปลว่า
หญิงทั้ง ๕
ธัญพร แปลว่า
โชคอันประเสริฐ
อุมา แปลว่า
พระอุมาเทวี
ภูมิณพัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความรู้และแผ่นดิน
ภูมิณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้และแผ่นดิน
รัตติกุน แปลว่า
หมูกลางคืน
พิทักษ์พงศ์ แปลว่า
ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
วัณชนะ แปลว่า
ผู้ชนะฝีหนอง->[วันชนะ]
อดิศา แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่มาก
บุญเกิด แปลว่า
เกิดความดี,ความดีที่เกิดขึ้น
ปกเก้า แปลว่า
[ปกเกล้า]
อาวุธ แปลว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้าย ทำลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า
อินธนู แปลว่า
[อินทรธนู]
สุภามาศ แปลว่า
งามดั่งทอง
ณัฐชนา แปลว่า
คนที่เป็นนักปราชญ์
ณัชริกาญจน์ แปลว่า
ผู้เริ่มต้นทำให้เกิดความรู้อันทรงคุณค่่า
ธนาวุฒิ์ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ทิพย์เกษร แปลว่า
ขนคิ้วของเทวดา
ทัศนีย์กัลย์ แปลว่า
หญิงที่มีความเห็น
สุภคม แปลว่า
ความแหลมคมที่ดีเลิศ
นาฎลัดดา แปลว่า
เชื้อสายของหญิงที่งดงาม
ศิรดาพร แปลว่า
ประเสริฐที่สุด
สภาพร แปลว่า
องค์กรที่เป็นเลิศ
ธนธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
วิเวียน แปลว่า
นูรอาซีกีน แปลว่า
วัศพล แปลว่า
พลังอำนาจ
รับขวัญ แปลว่า
รับให้ขวัญกลับมาสู่ตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ
สุพิชญ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยืนดีในความเป็นปราชญ์
ศศพล แปลว่า
กำลังแห่งกระต่าย
อภิคม แปลว่า
เฉียบแหลมมาก
ธรรมสรณ์ แปลว่า
ผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่ง
นันทวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความยินดี
อทิวัฒน์ แปลว่า
ตัวอย่างแห่งความเจริญ
วีรประวัติ แปลว่า
ประวัติแห่งความกล้าหาญ,เรื่องราวของความกล้าหาญในอดีต
วาริญา แปลว่า
[วิรญา]
ศิวาการ แปลว่า
หน้าที่ของพระอิศวร
ณีรพร แปลว่า
[นีรพร]
วรัญยา แปลว่า
[วรัญญา]
อรุณทิตย์ แปลว่า
พระอาทิตย์ยามเช้า
วยุรา แปลว่า
[มยุรา]
สุวัตรชัย แปลว่า
ผู้ชนะในหน้าที่ที่ดี
บดี แปลว่า
นาย เจ้าของ เจ้า ผู้ครอง ผู้บังคับบัญชา
ปานรวินทร์ แปลว่า
ผู้เปรียบดั่งพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รสลิน แปลว่า
[รสริน]
ภาวิน แปลว่า
[ภาวินท์]
สุนิดา แปลว่า
ผู้ฝึกมาดี
สุวิดา แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นอยู่
ปราโมท แปลว่า
[ปราโมทย์]
บรรเทิง แปลว่า
[บันเทิง]
ภานุพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับพระอาทิตย์
อัครเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐมาก
พิชาทร แปลว่า
ผู้เอื้อเฟื้อซึ่งความรู้
ภูริชญ แปลว่า
ความรู้ในแผ่นดิน
ณัฐลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของนักปราชญ์
ณัฐลี แปลว่า
[ณัฐจรีย์]
พิชชารัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีคุณค่า
ธนัญญาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์เป็นเครื่องประดับตน
ณัตตยา แปลว่า
[ณัทยา]
อนัญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นที่หนึ่ง
พอพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้
ปารวี แปลว่า
ผู้มีจุดหมาย
โสรัตยา แปลว่า
พุฒิวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่ทำให้เจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี