");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19201-19300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศรัณยรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งอันเป็นที่พึ่ง
พิชัยยุทธ แปลว่า
ผู้ชนะในการรบ
รัชต์มนัน แปลว่า
[รัชต์มนัญญา]
หลิว แปลว่า
ชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง
อัศราวุฒิ แปลว่า
[ศราวุฒิ]
พิรทัพพ์ แปลว่า
สมบัติแห่งความกล้าหาญ
พีรทัพพ์ แปลว่า
สมบัติแห่งความกล้าหาญ
วรรักษ์วัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รักษาสิ่งประเสริฐ
ศิริอนันต์ แปลว่า
ผู้มีความงดงามไม่สิ้นสุด
ปานใจ แปลว่า
ปลาทอง แปลว่า
ปลาชนิดหนึ่งเกร็ดมีสีทองเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
ณฐพฤฒ แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
อคิราภ์ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจแสงอาทิตย์
บุญลาภ แปลว่า
ผู้มีบุญและลาภ
ปุณยวัจน์ แปลว่า
พูดในสิ่งดี,คำพูดที่เป็นบุญ
ปรางเทพ แปลว่า
แก้มของเทวดา
สุธิมาศ แปลว่า
ทองของนักปราชญ์,นักปราชญ์ผู้เปรียบเหมือนทองคำ
่รสริน แปลว่า
มีความไพเราะเรื่อยๆ
ศุภักจิตรา แปลว่า
[ศุภักษร์จิตรา]
รติพล แปลว่า
กำลังที่น่ายินดี
วรมนฑ์กรณ์ แปลว่า
[วรมณฑ์กรณ์]
นันทมานัส แปลว่า
ใจที่มีความสุข
วรีพรรณ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายที่ประเสริฐ
วุตติพงษ์ แปลว่า
[วุฒิพงษ์]
เอมสิณี แปลว่า
[เอมสินี]
พงศสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีเชื้อสาย
สุวารินทร์ แปลว่า
สายน้ำที่เป็นใหญ่และประเสริฐ
สุภาสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความงดงาม,หญิงที่นำมาซึ่งความเจริญ
นวัต แปลว่า
สิ่งแปลกใหม่
ณภัชกมล แปลว่า
ใจที่จำแนกความรู้
รดาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
เหมียว แปลว่า
เสียงร้องของแมว
สุรเชษฎ์ แปลว่า
[สุรเชฏฐ์]
พสธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
บุศริน แปลว่า
พุฒิตา แปลว่า
ผู้มีความเจริญ
ทองบาง แปลว่า
วีรวุธ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเหมือนพระพุธ
ธนสร แปลว่า
ผู้มีศรเป็นทรัพย์
สุธีรา แปลว่า
นักปราชญ์
ภัทรเวช แปลว่า
หมอที่ประเสริฐ
จ้อย แปลว่า
เล็ก
มุจจลินทร์ แปลว่า
[มุจลินท์]
ประกาษิต แปลว่า
[ประกาศิต]
นราพงษ์ แปลว่า
คนที่มีเชื้อสาย
ธรานา แปลว่า
ธนาดา แปลว่า
มีทรัพย์มาก
ปฐมพงค์ แปลว่า
[ปฐมพงศ์]
ราชา แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์
ธราดา แปลว่า
การค้ำจุนมากมาย
ไพรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
ทูน แปลว่า
เชิดชู,ยกไว้เหนือหัว
รุุ่งไพลิน แปลว่า
ยามเช้าที่งดงามยิ่ง
รุจิรัตร์ แปลว่า
[รุจิรัตน์]
รุจิษยา แปลว่า
[รุจิศยา]
รินรตี แปลว่า
ความยินดีที่มีอยู่เนืองๆ
รจิตพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงาม
วทันยา แปลว่า
[วทัญญา]
มัทนีญา แปลว่า
ความรอบรู้ของกามเทพ
ศิริบุปผา แปลว่า
ดอกไม้ที่งดงามมาก
ภัทร์ชญวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในความรอบรู้ในสิ่งประเสริฐ
สุนันต์ แปลว่า
[สุนันท์]
เตย แปลว่า
ต้นเตย
สิตาฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของรอยยิ้ม
สุภรณ์ฉัฐ แปลว่า
[สุภรณ์ฉัตร]
เก่ง แปลว่า
สามารถในทางใดทางหนึ่ง
นาฏรดา แปลว่า
ผู้ที่ชื่นชอบการร่ายรำ
ธนัทพล แปลว่า
กำลังในการให้ทรัพย์
รัตน์ธันยภัทร แปลว่า
ผู้เลี้ยงดูที่ประเสริฐและมีค่ายิ่ง
มนูญศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดี
่สาวิตร์ตรี แปลว่า
[สาวิตรี]
สุคันธ์ธี แปลว่า
ปัญญาที่ประเสริฐ
ธันยวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่ประเสริฐ
ธารณ แปลว่า
[ณธาร]
ปฐม แปลว่า
ลำดับแรก
ณัฐนิช แปลว่า
ตัวตนของผู้มีปัญญา
ภพสหัส แปลว่า
ผู้เวียนว่ายตายเกิดหลายชาติ
ศิรินารี แปลว่า
หญิงที่งดงาม
ธิตารีย์ แปลว่า
ความเจริญของลูกสาว,ลูกสาวที่มีความเจริญ
สุภัทญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีมีความเจริญยิ่ง
เบญญพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐด้วยปัญญา
เบญสิยาร์ แปลว่า
[เบญสิร์ยา]
วิคตอเรีย แปลว่า
สุขป์ศกาล แปลว่า
[ศุภกาล]
มาณุรัศม์ แปลว่า
[ภาณุรัศมิ์]
แสงทอง แปลว่า
แสงอาทิตย์ยามเช้าซึ่งเป็นสีแดง
ปวันภัสร์ แปลว่า
รัศมีที่บริสุทธิ์
อมิตา แปลว่า
ไม่อาจประมาณได้
ภาณุมาส แปลว่า
พระอาทิตย์และพระจันทร์
ธนัญญสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้เรื่องทรัพย์
ธรรศนพร แปลว่า
[ธรรศณพร]
ศัญสนีย์ แปลว่า
[ศันสนีย์]
สันสนีย์ แปลว่า
[ศันสนีย์]
ณัฐศศิญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้และความงามดุจพระจันทร์
ต้อง แปลว่า
ถูก
ภัชวรรฒก์ แปลว่า
ผู้จำแนกความเจริญ
ไอยณัฏฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
พิชฐ์ญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีวิชาความรู้ความอันมั่นคง
พิชญฐิดา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรอบรู้
รอน แปลว่า
บั่น, ตัด, ทอน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี