");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19101-19200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธีราพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญเหมือนนักปราชญ์
นิตยตา แปลว่า
สม่ำเสมอ
รังละออ แปลว่า
สร้างสิ่งงดงาม
วิยะภรณ์ แปลว่า
[วิริยะภรณ์]
สุวรัน แปลว่า
[สุวรัญญ์]
เมนา แปลว่า
อารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเอื้อเฟื้อ
ณัฐวรรณ แปลว่า
ชนชั้นนักปราชญ์ ผู้มีผิวพรรณงามดุจนักปราชญ์
นธิตา แปลว่า
[นทิตา]
วริฏฐา แปลว่า
น่ารักยิ่ง,ประเสริฐยิ่ง
อุชุ แปลว่า
ซื่อตรง, งดงาม
พศวัต แปลว่า
การกระทำอำนาจ
ประจิมา แปลว่า
ทิศตะวันตก
วรินทร์สุภัค แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐและมีโชคดี
พีรัชชัย แปลว่า
ชัยชนะของลูกชายผู้กล้าหาญ,ชัยชนะอันเกิดจากความกล้าหาญ
ธนพน แปลว่า
ทรัพย์ในป่า
อัจจิมากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำในสิ่งที่เจริญ
วีรวุช แปลว่า
[วีรวุฒิ]
สัตยวัต แปลว่า
ความประพฤติที่เป็นธรรม
ปภาภัคศร แปลว่า
รัศมีของศรแห่งโชค
เบญญาสินี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
พชรพา แปลว่า
ผู้นำพาเพชร
พานพบ แปลว่า
พบปะ
พิฐพนธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่มั่นคง
ภูธเนตร แปลว่า
[ภูธเนศ]
ศนิษา แปลว่า
[ศนิศา]
นีรพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐเหมือนน้ำ
พรีม แปลว่า
ศศิกาญจน์ แปลว่า
พระจันทร์ทอง
วรฤทัย แปลว่า
ผู้ที่มีใจประเสริฐ
นิธิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีขุมทรัพย์
เคน แปลว่า
พิราวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้กล้าหาญ
ประจักษ์ แปลว่า
ปรากฏชัด
นภัทราวรรณ แปลว่า
[ณภัทราวรรณ]
ภัทราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ไปรญาพร แปลว่า
[ไปรยาพร]
วิษณุรักษ์ แปลว่า
ผู้ที่พระนารายณ์คุ้มครองรักษา
อินทีรา แปลว่า
[อินทิรา]
รักษ์ศิริ แปลว่า
ผู้รักษาสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
นวรถ แปลว่า
รถใหม่
อชิมา แปลว่า
[อาทิมา]
นลิน แปลว่า
ดอกบัว
ภพกร แปลว่า
ผู้สร้างแผ่นดิน
ณชาฎา แปลว่า
[ณชาดา]
ณชาภา แปลว่า
รัศมีของผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
สมจิตร์ แปลว่า
งดงามยิ่ง
พลรินทร์ แปลว่า
[พลินทร์]
ราเชนทร์ แปลว่า
พระราชาผู้เป็นใหญ่
อังคาร แปลว่า
วันอังคาร,ถ่าน
ปิติมน แปลว่า
ใจที่มีความสุข
ปุณิภา แปลว่า
รินรดี แปลว่า
ความยินดีที่เข้ามาเรื่อยๆ
อภิชญา แปลว่า
ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้, มีความรู้มาก
อาทิมา แปลว่า
ลูกสาวคนแรก
อโรชา แปลว่า
พัชธนณัฐ แปลว่า
ทรัพย์ของนักปราชญ์ที่อยู่ในกรอบ
ปัญญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
ปวีรา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญ
ธรรมปกร แปลว่า
[ธรรมปกรณ์]
ปรีดาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความยินดี
สุธิ แปลว่า
นักปราชญ์
สุ-ทิ แปลว่า
นักปราชญ์
บุณญวีร์ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยความรู้และมีความกล้าหาญ
บุณญวีย์ แปลว่า
[บุณยวีร์]
ภพภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐแห่งแผ่นดิน
สุทิ แปลว่า
[สุธิ]
อัครชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
นวลวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
สุทธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาบริสุทธิ์
สังฆสิริ แปลว่า
พระสงฆ์ที่ประเสริฐ
วัฒนิกา แปลว่า
ผู้มีความเจริญ
วีรวุฒ แปลว่า
ผู้ดีกว่าผู้อื่นในเรื่องความกล้าหาญ
อรรณ แปลว่า
[อรรณพ]
บุญญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งบุญ,แสงสว่างแห่งความดี
นัทฤทัย แปลว่า
[ณัทฤทัย]
มณัฐช์ศยา แปลว่า
มณัฐจ์ศยา แปลว่า
พรณิดา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
โอลิเวอร์ แปลว่า
สรินณา แปลว่า
[สริญญา]
อันวา แปลว่า
พงษ์พันธุ์ แปลว่า
พวกพ้องที่เกี่ยวเนื่องกันมาในตระกูล
ณวิพนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันยิ่งกับความรอบรู้
อ้อน แปลว่า
ร่ำร้อง, ร้องสำออย, ร้องไห้อย่างเด็ก
สุพี แปลว่า
[สุพีร์]
ปฐมาวดี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่หนึ่ง
ณัฐสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จของนักปราชญ์
ภวินท์รัชภัค แปลว่า
พระราชาผู้มีโชคและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
พัศญา แปลว่า
อำนาจของความรู้
น้อมพล แปลว่า
ผู้แสดงความเคารพในพลัง
วัชชิระพงษ์ แปลว่า
[วชิรพงษ์]
ปราจรีย์ แปลว่า
[ปาจรีย์]
ปฎิญญา แปลว่า
[ปฏิญญา]
มัฎฐวัฒน์ แปลว่า
[ณัฏฐวัฒน์]
นิตต์ชญาณ์ แปลว่า
[นิติชญาณ์]
เวชกร แปลว่า
หมอ
อณัศยา แปลว่า
ผู้อยู่ด้วยความหวัง
พุ่มพวง แปลว่า
หญิงสาว
มฆวัน แปลว่า
พระอินทร์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี