");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 19001-19100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปัญญาวิชญ์ แปลว่า
ปัญญาของนักปราชญ์
รสานิช แปลว่า
ไพเราะและมีเสน่ห์
วิโชด แปลว่า
[วิโชติ]
นิชรส แปลว่า
ไพเราะตลอดกาล
ภทรพร แปลว่า
ผู้เจริญและประเสริฐ
วิชญ แปลว่า
นักปราชญ์
พันธ์ศักด์ แปลว่า
อำนาจที่ผูกพัน
อมรภพ แปลว่า
สวรรค์
ปิยพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
นัทธพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความผูกพัน
ภิรดา แปลว่า
[พิรดา]
พิทวัตร แปลว่า
[พิทวัส]
พิรสา แปลว่า
มีเสน่ห์มาก
นีรพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในน้ำ
สตางค์ แปลว่า
ส่วนร้อย
นิศาภัสสร แปลว่า
แสงสว่างยามค่ำคืน
บล แปลว่า
พิทญา แปลว่า
[พิทยา]
พิณณัฐฐา แปลว่า
พิณของนักปราชญ์
ภัทรวุฒิ แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
มนัน แปลว่า
ใจ
มาวิณณ์ แปลว่า
[มาวินท์]
พลอยกุลภัฏ แปลว่า
พลอยของเชื้อสายผู้เป็นบ่าว
ธัญญ์นภัส แปลว่า
โชคจากฟ้า
ณัฐฐาน์ แปลว่า
ที่ตั้งของนักปราชญ์
ทองปาน แปลว่า
เหมือนทองคำ
ธิปจุฑา แปลว่า
[จุฑาธิป]
สุรางคณา แปลว่า
[สุรางคนางค์]
ปรวรรต แปลว่า
[ปริวรรต]
สาวจันท์ แปลว่า
สาวที่งดงามเหมือนพระจันทร์
วราวิช แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
นุชนาจ แปลว่า
[นุชนาถ]
วรพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่ประเสริฐ
ศรบดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยศร
สมร แปลว่า
นางงามซึ่งเป็นที่รัก
สุริฐาพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐที่มั่นคงของเทวดา
มัลดาลา แปลว่า
[มันดาลา]
วศิน แปลว่า
ผู้มีอำนาจ
ปลิว แปลว่า
ลอยตามลม, ถูกลมพัด
ศิริภัทร แปลว่า
มีความเจริญและประเสริฐ
สิทธิพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ประสบความสำเร็จ
ธมนภัทร แปลว่า
สวยงามและประเสริฐ
ปภาวริณ แปลว่า
[ปภาวริน]
กอง แปลว่า
หมู่, พวก, เหล่า, กลุ่ม ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ณดารัณ แปลว่า
พระอิศวรผู้รอบรู้
ภรณ์ชัชชาญ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนนักรบผู้มีความชำนาญ
พรพัชรนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเพชรที่ประเสริฐ
นันท์ณิภัค แปลว่า
[นันท์ณภัค]
รัตติญานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ยามค่ำคืน
หนุนนำสุข แปลว่า
ส่งเสริมความสบาย
ณิ แปลว่า
สุวิชัย แปลว่า
ความชนะ ชัยชนะ
พิชชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
พรมณี แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
วรรณนิกา แปลว่า
[วรรณิกา]
สายน้ำผึ้ง แปลว่า
ชื่อไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง,ชื่อส้มสายพันธุ์หนึ่ง
ปฏิวัติ แปลว่า
ารเปลี่ยนแปลงระบบ
ภคินี แปลว่า
พี่สาว,น้องสาว, หญิงผู้มีโชค
สหพร แปลว่า
มีความประเสริฐร่วมกัน
วรินทร์ธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
สุคนธ์ทิพย์ แปลว่า
กลิ่นหอมของเทวดา
รัฐธรรมนูญ แปลว่า
กฎหมายสูงสุดของประเทศ
บุษบง แปลว่า
ดอกไม้
ณรงฤทธิ์ แปลว่า
รบด้วยอำนาจวิเศษ
สอนไช แปลว่า
[สอนไชย]
พัชรรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในเพชร
ภูกริช แปลว่า
กริชของแผ่นดิน
เพ็ญวิสาข์ แปลว่า
วันที่พระจันทร์เต็มดวง(ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือน ๖
ภูริพัฒ แปลว่า
[ภูริพัฒน์]
ภัทรทิยา แปลว่า
[ภัทริยา]
ณธายุ แปลว่า
ให้ความรู้
วันณิศา แปลว่า
[วรรณิศา]
วัณณิศา แปลว่า
[วรรณิศา]
มายา แปลว่า
การล่อลวง, มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, ความคดโกง
วีร แปลว่า
กล้าหาญ
วีรภัทร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญอันประเสริฐ
ณัทพล แปลว่า
พลังแห่งการให้ความรู้
ประมัย แปลว่า
วรรณกรรม แปลว่า
งานหนังสือ งานประพันธ์
นรินทร์ศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของพระราชา
พชรบรรณรต แปลว่า
ผู้ยินดีในหนังสือที่ทรงคุณค่า
รักษิน แปลว่า
[รักษิณ]
ประดับ แปลว่า
ตกแต่ง
สมเจษฎ์ แปลว่า
ผู้เจริญที่สุด
รักษิณ แปลว่า
คุ้มครอง
นิชนภา แปลว่า
ฟ้าที่คงอยู่ตลอดไป
วิลาวัน แปลว่า
วันที่สวยงาม
รัชกาล แปลว่า
เวลาที่ครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์องค์หนึ่ง ๆ
จุ้ย แปลว่า
เล็ก น้อย
พุฒิพร แปลว่า
ผู้เจริญและประเสริฐ
วรรณตา แปลว่า
[วรรณรตา]
บัณชา แปลว่า
[บัญชา]
ภีมเดช แปลว่า
อำนาจที่น่าเกรงขาม
นิทรา แปลว่า
นอนหลับ
รุทร แปลว่า
กึกก้อง,อึกทึก
ไพรรัตน์ แปลว่า
ป่าแก้ว
ปาน แปลว่า
เหมือน
ภัทร์ณิรินทร์ แปลว่า
[ภัทร์นรินทร์]
ณัฐธิกานต์ แปลว่า
[ณัฏฐิกานต์]
อัฉราภรณ์ แปลว่า
[อัจฉราภรณ์]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี