");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18901-19000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณธาร แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้,ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ประทินทิพย์ แปลว่า
ผู้สะอาดหมดจดเหมือนเทวดา
พฤทธิ์ แปลว่า
มั่นคง เจริญ มั่งคั่ง
นิรวิทธ์ แปลว่า
[นรวิทย์]
ณัฐกฤตญา แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรู้เหมือนนักปราชญ์
อนิตา แปลว่า
ผู้ไม่ทำสิ่งผิด
โศรญา แปลว่า
[โสรยา]
อลิญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับผึ้ง
ปริศณา แปลว่า
[ปริศนา]
เมฆินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งเมฆ
สราวุฒน์ แปลว่า
[สราวุฒิ]
สิระพา แปลว่า
[ศิรภา]
ธนิต แปลว่า
ผู้หนักแน่น
มัน แปลว่า
มิตรานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในมิตรสหาย
บัวชุม แปลว่า
มารศรี แปลว่า
นาง, นางงาม
เรือนรัตติกาล แปลว่า
บ้านยามค่ำคืน
มนต์ตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความหลงไหล
พรฐิตา แปลว่า
ผู้มีพรอันมั่นคง,ความมั่นคงอันประเสริฐ
ปรีชาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรู้
นราเศรษฐ์ แปลว่า
คนดี
รังสิมา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่าง คือ พระอาทิตย์
อิณทร์ฉัตร แปลว่า
[อินทร์ฉัตร]
พชรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เข็มแข็งดุจเพชร
สุรจิตร แปลว่า
ใจของเทวดา
นพัช แปลว่า
[ณพัช]
ปรารภ แปลว่า
ริเริ่ม
ณิต แปลว่า
[นิต]
ธีวัธนัย แปลว่า
[ชีวัธนัย]
นาถนภา แปลว่า
ท้องฟ้าอันเป็นที่พึ่ง
วงศ์พัทธ แปลว่า
ผู้ผูกพันธ์ด้วยเชื้อสาย
ณัฏฐลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของนักปราชญ์
นภัสศรณ์ แปลว่า
ผู้มีฟ้าเป็นที่พึ่ง
สุขปิกาล แปลว่า
เบ็ญจพร แปลว่า
[เบญจพร]
ธัณญาภัค แปลว่า
[ธันยาภัค]
ศิราเมษฐ์ แปลว่า
[ศิราเมษ]
ธมณณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่
วงศ์วริศ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ปัฐภพ แปลว่า
[ปภพ]
อาทิติญา แปลว่า
ตัวอย่างของความรู้ ๓ ประการ
บุญยง แปลว่า
ความดีอันรุ่งเรือง
ชม แปลว่า
สรรเสริญ ยกย่อง ดู
ธนาพร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
วิภวนี แปลว่า
[วิภาวินี]
ธัญญาเรช แปลว่า
อาทิตย์ตก แปลว่า
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
วชิรา แปลว่า
เพชร
รัชฏาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะเงิน
อำไพศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันรุ่งเรือง
นุวดี แปลว่า
[ยุวดี]
ธัญบูรณ์ แปลว่า
เต็มไปด้วยโชค
พัณณ์นิญา แปลว่า
เชื้อสายผู้ไม่มีความรู้->[พรรณนิภา]
อิษรา แปลว่า
[อิสรา]
พัทธราภา แปลว่า
[พัทธ์ธราภา]
สรัลรัตน์ แปลว่า
รัตนะที่ซื่อตรง,ความซื่อตรงเป็นสิ่งที่มีค่ามาก
พรรณีย์ แปลว่า
[พรรณี]
ณัทมน แปลว่า
ผู้มีจิตใจที่ให้ความรู้
จิระภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐตลอดกาล
กัญญภัค แปลว่า
หญิงผู้มีโชค
ธรรมชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความดี
พิรญา แปลว่า
มีความรู้และความกล้าหาญ
นุชวรา แปลว่า
น้องสาวที่ประเสริฐ
ณัฏฐ์กฤษณ์ แปลว่า
พระกฤษณะผู้มั่นคงในความรู้
อัญชุรี แปลว่า
[อัญชุลี]
ณัฐพิศิษฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดีเลิศ, ผู้ดีเลิศเหมือนนักปราชญ์
ธันยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับแห่งโชคชะตา
วรรณิสา แปลว่า
ตระกูลผู้เป็นใหญ่
ปู แปลว่า
ปู
แตน แปลว่า
แมลงชนิดหนึ่งมีพิษคล้ายต่อแต่ขนาดเล็กกว่ามาก
ปวเรศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐ
ภิรญา แปลว่า
[พิรญา]
นภพิรุฬห์ แปลว่า
ผู้เจริญดุจท้องฟ้า
สุพจณ์ แปลว่า
[สุพจน์]
นัศวัชร์ แปลว่า
[ณัฐวัชร]
อภญญา แปลว่า
[อภิญญา]
ทะนงศักดิ์ แปลว่า
[ทนงศักดิ์]
อนงค์นาฏ แปลว่า
หญิงที่มีความงดงามมาก
อาษร แปลว่า
[อักษร]
พงศ์สุระ แปลว่า
ผู้มีเชื้อสายเทวดา
อารีญา แปลว่า
ผู้ที่เอื้อเฟื้อความรอบรู้
พิณัฐดา แปลว่า
ผู้ที่มีรอบรู้เป็นอย่างยิ่ง
พันธ์สินธุ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยสายน้ำ
เมศาพัชญ์ แปลว่า
[เมษาพัชญ์]
คุณ แปลว่า
ประโยชน์ ความดี
มัทวัน แปลว่า
ความเบิกบาน
สุทิดา แปลว่า
[สุธิดา]
วิวัสวัน แปลว่า
ศิดาภัทร แปลว่า
อรธิรา แปลว่า
หญิงผู้มีความรอบรู้
วจีภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนด้วยคำพูด
ภาลิณีย์ แปลว่า
[ภาวินี]
บงกชพิชชา แปลว่า
ความรู้อันบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
พิมพ์ภาภรณ์ แปลว่า
แบบอย่างของค้ำจุนแสงสว่าง
วิท แปลว่า
[วิทย์]
อครพล แปลว่า
มีกำลังอันยิ่งใหญ่
อัครเทพ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่
นรีทิพย์ แปลว่า
นางฟ้า,นางสวรรค์
สุรัตติญา แปลว่า
ความรู้ยามค่ำคืนที่ดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี