");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 1801-1900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
นุชจรีย์ แปลว่า
น้องผู้มีความประพฤติดี , สตรีงามผู้มีความประพฤติดี
นวรัตน์ แปลว่า
แก้วมณี ๙ ประการ
นันทพรรณ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูลของตน
นิลปภัช แปลว่า
ผู้รู้จักแยกแยะพลอย
นภาพร แปลว่า
ฟ้าสวย,สิ่งประเสริฐจากฟ้า
นรีรัตน์ แปลว่า
นางแก้ว, ผู้หญิงที่ดีพร้อม
นทัชชา แปลว่า
นฤมล แปลว่า
ไม่มัวหมอง
นริศราพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีกว่าคนอื่น
นิพนธ์ แปลว่า
การประพันธ์ การแต่ง
นพพร แปลว่า
ึความปราถนาให้ประสบความสำเร็จใน ๙ ประการ
นรากร แปลว่า
บ่อเกิดของคนดี
นิติวัชร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ด้านกฏหมายรวดเร็วประดุจสายฟ้า
นันทรัตน์ แปลว่า
ผู้รู้สีกยินดีในแก้วมณี
นที แปลว่า
แม่น้ำ
นิตารัชญ์ แปลว่า
ได้รับการอบรมอย่างดี
นพพล แปลว่า
กำลังที่เข้มแข็ง, กำลังทั้ง ๙
นภัสภรณ์ แปลว่า
ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
นคร แปลว่า
จังหวัด, ธานี, บุรี, เมือง
นวพล แปลว่า
กำลังทั้ง ๙
นวพร แปลว่า
พร ๙ ประการ
นพรัตน์ แปลว่า
แก้ว ๙ อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์
นิภาพร แปลว่า
ประเสริฐเสมอกัน แสงสว่างอันประเสริฐ
นารีวรรณ แปลว่า
หญิงผู้มีตระกูล
นันท์นภัส แปลว่า
ผู้ยินดีในฟ้า,ผู้ยินดีในสวรรค์,เทวดา,นก
นิภาพรรณ แปลว่า
ผู้มีความงามเสมอ
นิตยา แปลว่า
ยั่งยืน
นันทิสา แปลว่า
ผู้มีความรู้สึกยินดี,ผู้พอใจความเพลิดเพลิน,เจ้าแห่งความสุข,เจ้าแห่งความยินดี
นัชชา แปลว่า
แม่น้ำ
นริสา แปลว่า
สตรีผู้เป็นใหญ่
นภัสธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มากและมาจากสวรรค์
นันธิชา แปลว่า
นรินทร์ภัทร แปลว่า
กษัตริย์ผู้เจริญ
นเรศ แปลว่า
พระราชา, กษัตริย์
นภัทร์ แปลว่า
ความรู้เป็นศิริมงคล
นนทไชย แปลว่า
สิริมงคลอันน่ายินดี
นิภาวรรณ แปลว่า
ผู้มีความงามเสมอ
นิศากร แปลว่า
พระจันทร์
นิคม แปลว่า
หมู่บ้านขนาดใหญ่ ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง
นภัสกร แปลว่า
รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
นัยนา แปลว่า
ดวงตา
นันทฉััตร แปลว่า
ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นิภา แปลว่า
แสง แสงสว่าง งาม
นิสา แปลว่า
กลางคืน
นลินลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดุจดอกบัว
เนตรชนก แปลว่า
ดวงตาของพ่อ
เนตินันท์ แปลว่า
ยินดีในกฏหมาย
นนทวัฒน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
นภัสวรรณ์ แปลว่า
สีฟ้า, ท้องฟ้าอันผ่องใส
นภัค แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่บนฟ้า
นารีรัตน์ แปลว่า
ผู้หญิงที่ดี, นางแก้ว
นวินดา แปลว่า
ความใหม่ ความสดชื่น
นันทภัค แปลว่า
ผู้มีความร่าเริงและมีโชค
นิยุตเสนีย์ แปลว่า
ประกอบกันเป็นกองทัพ
นพดล แปลว่า
๙ ชั้น
นพโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรือง ๙ ประการ
น้ำอ้อย แปลว่า
น้ำหวานของอ้อย
นริณธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งคนที่เป็นลูกหนี้
นภัสสร แปลว่า
แสงสว่างจากฟ้า
นาราภัทร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
นิจจารีย์ แปลว่า
ความประพฤติที่กระทำสม่ำเสมอ
นันทน์ภัส แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
นฤดล แปลว่า
ชนชั้น
นภจร แปลว่า
ผู้เคลื่อนไปบนฟ้า
นภสร แปลว่า
ผู้เคลื่อนไปในฟ้า,เทวดา,นก
นุตประวีณ์ แปลว่า
ผู้ได้รับคำชมเชยจากนักปราชญ์
นรินทร์พร แปลว่า
พระราชาผู้ประเสริฐ
นภิศา แปลว่า
เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นันทรส แปลว่า
พอใจในรส
นรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
นาวิน แปลว่า
คนเรือ
นพเก้า แปลว่า
ชื่อแหวนฝังพลอย ๙ อย่าง ทําเป็นยอดก็มี ฝังรอบวงแหวนก็มี สําหรับสวมในการมงคล
นริศรา แปลว่า
เป็นใหญ่เหนือคน
นันทพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความยินดี
นิรนาม แปลว่า
ไร้ชื่อ
นพสร แปลว่า
ศรทั้ง ๙
นนทพรรณ แปลว่า
ผู้ยินดีในผิวพรรณ
นันท์สินี แปลว่า
หญิงผู้มีความสุข
นวันธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
นารินทร์ แปลว่า
สตรีผู้เป็นใหญ่
นันทคม แปลว่า
การมาของความยินดี
นุชนาฏ แปลว่า
น้องสาวผู้ร่ายรำ
นันทิกัญญ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความสุข
นิสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งยามค่ำคืน, พระจันทร์
นพดา แปลว่า
ความสดชื่น, ใหม่มาก
นาวี แปลว่า
เรือ, กองทัพเรือ
หนึ่งฤทัย แปลว่า
ผู้มีใจเดียว
นรินทร์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
นิลยา แปลว่า
ที่อาศัย
นัทธ์หทัย แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
บวรพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันประเสริฐเป็นเลิศ
บรรยาย แปลว่า
เล่า,ชี้แจง,อธิบาย,นำเสนอ
บุษยทิพย์ แปลว่า
ดอกบัวของเทวดา,แก้วสีขาวของเทวดา
บรรณพร แปลว่า
ตำราที่ประเสริฐ
บุญเจิด แปลว่า
เชิดชูไว้ซึ่งการกระทำดี
บุญชนะ แปลว่า
ชนะด้วยบุญ
บุญยัง แปลว่า
มีบุญ
บุษยา แปลว่า
สะอาด สีขาว บริสุทธิ์
บัญชา แปลว่า
คำสั่ง
บุญมั่น แปลว่า
บุญอันมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี