");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 18701-18800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธัญฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในโชค
นวฤกษ์ แปลว่า
ฤกษ์ที่ ๙
ศิริวิภา แปลว่า
แสงที่นำมาซึ่งความเจริญ
พรลดา แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐ
สริศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา
แสงชัย แปลว่า
เครื่องนำทางไปสู่ชัยชนะ
ภัทรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงาม
ประณตพล แปลว่า
กำลังแห่งความนอบน้อม
ทรงเดช แปลว่า
มีอำนาจ
ณัฐมล แปลว่า
[ณัฐมน]
สุรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญดุจเทวดา
ณัฐสิณี แปลว่า
[ณัฐสินี]
โสรวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่ประเสริฐ
ปิลันธสุทธิ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่บริสุทธิ์
ปรีชาชาญ แปลว่า
ผู้มีความสามารถและความชำนาญ
ภัทริน แปลว่า
เจริญ
พศกร แปลว่า
ผู้สร้างอำนาจ
ภูภัช แปลว่า
ผู้จำแนกแผ่นดิน
ภูสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในแผ่นดิน
ภูฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษแห่งขุนเขา
ภูกฤต แปลว่า
ความสำเร็จอันมั่นคง
ภูกฤษณ์ แปลว่า
แผ่นดินสีดำ
นันทมน แปลว่า
ใจที่มีความสุข
ภูภณ แปลว่า
คำพูดที่หนักแน่น
ภูเอก แปลว่า
เป็นที่หนึ่งในแผ่นดิน
ภูเอกลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะที่เป็นหนึ่งในแผ่นดิน
ภูลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีในแผ่นดิน
นันทวลัย แปลว่า
กำไลที่มีความงดงาม
นนท์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดี
วรรณวนัช แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
นาถลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง
วรสรา แปลว่า
ศรที่ประเสริฐ
ประภาวินท์ แปลว่า
ผู้พบแสงสว่าง
พันธวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่ผูกพัน
พีรสรรพ์ แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ
พีระโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความกล้าหาญ
พีรวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความกล้าหาญ
นนท์ฐวัจน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในคำพูดที่มั่นคง
พบ แปลว่า
เจอ
ธันย์สิตา แปลว่า
รอยยิ้มแห่งโชคชะตา
พลธนันพัชร์ แปลว่า
ผู้มีความเข้มแข็ง ร่ำรวยและมีกำลัง
มีนาชนก แปลว่า
เดือนมีนาคมและผู้ให้กำเนิด
หวาน แปลว่า
รสหวาน
นรธิป แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่
นนทวรรธน์ แปลว่า
ความเจริญที่น่ายินดี
ประภัสสรา แปลว่า
ผ่องใส และบริสุทธิ์
อาสยา แปลว่า
[อาศยา]
นิติ แปลว่า
กฏระเบียบ
ณีรายา แปลว่า
พักตร์พริ้ง แปลว่า
ใบหน้าที่งดงาม
ศศิรินทร์ แปลว่า
[ศศินทร์]
เทพวธู แปลว่า
หญิงสาวที่เป็นเทวดา,เทวดาผู้หญิง
อาทิตยนภา แปลว่า
พระอาทิตย์บนฟ้า
พราวเดือน แปลว่า
พระจันทร์ที่แวววาว
วรรณ์เพ็ญ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามบริบูรณ์
แสงแข แปลว่า
แสงจันทร์
สิร์อร แปลว่า
หญิงที่สูงสุด
สุภาวี แปลว่า
ผูมีความสุภาพ
ศยาพรรษ แปลว่า
ผู้อาศัยสายฝน
ปัณณ์พักตร์ แปลว่า
ปกหนังสือ
สิยาพรรษ แปลว่า
[สยาพรรษ]
พัชรณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความรู้และมีความเข้มแข็ง
ธัญญ์พักตร์ แปลว่า
ใบหน้าที่งดงาม
ปทมากร แปลว่า
ประนมมือ
ทัศวรรณ แปลว่า
เชื้อสายทั้ง ๑๐
เอกวรีย์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นหนึ่ง
ณพรรษมน แปลว่า
ผู้มีใจดุจสายฝนและมีปัญญา
ปุญญวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
ณภคปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชคและปัญญา
สิรินุช แปลว่า
น้องสาวผู้งดงาม
ปรางอทิตา แปลว่า
แก้มที่ไม่เจริญรุ่งเรือง->[ปรางค์ทิตา]
ศุภสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่นำมาซึ่งความเจริญ
วริทธิภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสำเร็จอันประเสริฐ
พัณณ์เดชน์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีลูกศร
ณัฐา แปลว่า
นักปราชญ์
สุธานี แปลว่า
เมืองที่ดี
สุธาศินี แปลว่า
[สุธาสินี]
ธาวินี แปลว่า
วิ่ง ว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
มีลาภ แปลว่า
มีโชคลาภ
ณรงค์กรณ์ แปลว่า
กระทำการรบ
ทองก้อน แปลว่า
ก้อนทอง
เศรษฐี แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
วิศณี แปลว่า
[วิชนี]
ชวัลพัชร์ แปลว่า
เพชรที่มีประกายเรืองรอง
ภานุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
ภควัฏ แปลว่า
การหมุนเวียนโชค
สิทธาจารย์ แปลว่า
ฤาษี
แพรวประกาย แปลว่า
แวววาว
นัยน์ชนก แปลว่า
ดวงตาของพ่อ
นิชาดา แปลว่า
ผู้มีตัวตน
วิชานนท์ แปลว่า
ความยินดีในวิชาความรู้
สิรินันทน์ แปลว่า
ยินดีในความงาม
นัทธชนัน แปลว่า
ผูกพันด้วยผู้ให้กำเนิด
พิชชนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้
ภัฐชนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความมั่นคงในแสงสว่าง
ณัฐชนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดนักปราชญ์
พิธชนัน แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแบบอย่าง
นนทชา แปลว่า
เกิดความยินดี
คำ แปลว่า
ทองคำ
ภชิกา แปลว่า
หญิงที่จำแนก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี